Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán 7 được fundacionfernandovillalon.com biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THCS giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn nắm chắc kiến thức Toán 6 chuẩn bị nền tảng kiến thức vững chắc bước vào năm học lớp 7. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7

A. Trắc nghiệm (4 điểm)


Chọn một phương án trả lời đúng trong các câu sau

Câu 1: Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: Kết quả của phép tính (-12).20 bằng:

A. 8

B. -240

C. 240

D. -34

Câu 3: Trong tập hợp số nguyên, số nào sau đây không thuộc Ư(-10)

A. 0

B. -5

C. 2

D. 10

Câu 4: Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn

*
bằng:

A. 0

B. 1

C. 9

D. 6

Câu 5: Cho

*
*
. UCLN(x; y) bằng:

A. 90

B. 150

C. 375

D. 456

Câu 6: Cho

*
*
. BCNN(a, b) bằng:

A. 105

B. 600

C. 350

D. 4200

Câu 7: Tập hợp nào sau đây chỉ gồm các phần tử là số nguyên tố?

A. 2; 3; 5

B. 1; 2; 4

C. 1; 3; 5

D. 3; 5; 9


Câu 8: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 5cm. Khi đó, độ dài của đoạn thẳng AB là:

A. 3

B. 5

C. 8

D. 2

Câu 9: Cho 5 điểm phân biệt. Vẽ các đoạn thẳng nối hai điểm trong số 5 điểm đó với nhau. Tổng số đoạn thẳng vẽ được là:

A. 8

B. 10

C. 9

D. 5

Câu 10: Cho

*
là hai góc phụ nhau. Nếu
*
thì góc
*
bằng bao nhiêu độ?

A. 65

B. 55

C. 45

D. 145

B. Tự luận

Câu 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 2. (2 điểm) Thực hiện phong trào “Chiến dịch xanh” của đoàn trường tổ chức, ba lớp 6A, 6B, 6C đã tham gia trồng cây. Lớp 6B trồng được 300 cây. Lớp 6A trồng gấp

*
lần số cây của lớp 6B và bằng
*
số cây của lớp 6C thu được.

Bạn đang xem: Bài khảo sát lớp 7

a. Tính tổng số cây trồng được của ba lớp.

b. Tính tỉ số phần trăm số cây của từng lớp so với tổng số cây trồng được của cả ba lớp.

Xem thêm: Soạn Bài Liên Kết Các Đoạn Văn Trong Văn Bản Ngữ Văn 8, Liên Kết Các Đoạn Văn Trong Văn Bản


Câu 3. (2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho

*

a, Trong ba tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b, Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc zOy. Tính số đo của góc xOt.

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán

Đáp án trắc nghiệm

1-D

2-B

3-A

4-A

5-C

6-D

7-A

8-D

9-B

10-B

Đáp án tự luận

Câu 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

a.

*

b.

*

*

c.

*

*

d.

*

*

Câu 2. (2 điểm)

Đổi

*

a. Số cây lớp 6A trồng được là:

*
(cây)

Số cây lớp 6C trồng được là:

*
(cây)


Tổng số cây ba lớp trồng được là: 300 + 720 + 432 = 1 452 (cây)

b. Phần trăm số cây lớp 6A trồng so với tổng số cây là:

*

Phần trăm số cây lớp 6B trồng so với tổng số cây là:

*

Phần trăm số cây lớp 6C trồng so với tổng số cây là:

*

Câu 3:

Học sinh tự vẽ hình

a, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, có

*

b, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, có tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên

*

Có Ot là tia phân giác của góc zOy

*

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz, có

*
Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!