Học cách chuyển từ câu chủ động (Active voice) sang câu bị động (Passive voice) thật dễ dàng bạn có tin không? Lý thuyết không rắc rối, khó nhớ mà còn giúp giải quyết rất nhanh các dạng bài tập liên quan đến câu bị động. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến cho bạn những bài tập câu bị động có kèm đáp án đầy đủ.

Bạn đang xem:

*

Tổng hợp bài tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm và sửa lỗi sai trong các câu dưới đây

1.That cake made for my birthday party.

2. A novel are being read by Jim.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best friend yesterday.

Exercise 2: Chuyển các câu sau sang câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should do your homework.

➔___________________________________.

3. Nam built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will open her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had to postpone the meeting because the boss was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody told him that his parents came back.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu dưới đây sao cho nghĩa không thay đổi.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her to school.

➔___________________________________.

3. I have my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother to buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

➔___________________________________.

Exercise 4: Chia các động từ sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s car __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His car needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfriend yesterday.


ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. Made ➔ was made (that cake là chủ ngữ chỉ vật nên không thể ở dạng chủ động phải chuyển thành bị động)

2. Are ➔ is (a novel là chủ ngữ số ít)

3. Cutting ➔ cut (cấu trúc bị động “have + O + Ved/PII)

4. Built ➔ was built (this house là chủ ngữ chỉ vật nên không thể ở dạng chủ động phải chuyển thành bị động)

5. Gave ➔ was given (được tặng bởi bạn thân của tôi – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by Nam in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had to postpone because the boss was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came back.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made to study harder by my mother.

2. She enjoys being taken to school by her father.

3. I have the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said to be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought to have built bridge 2 years ago.

6. I want to be bought a new phơn by my mother.

7. My Tam was heard to sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn tiểu thuyết đã được viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(dấu hiệu: every day nên chia bị động ở thì hiện tại đơn)

3. Lan’s car ____was repaired______ (repair) last month.

(dấu hiệu: last month nên chia câu bị động ở thì quá khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(dấu hiệu: tonight nên chia câu bị động ở thì tương lai đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu chủ động)

6. His car needs _____reparing/to be repaired_____ (repair).

(cấu trúc bị động của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(dấu hiệu: yet nên chia câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(dấu hiệu: Look… nên chia câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

(dấu hiệu: years ago nên chia câu bị động ở thì quá khứ)

10. All the troubles _____were caused_____ (cause) by his girlfriend yesterday.

Xem thêm: Reroll Là Gì ? Hướng Dẫn Reroll Siêu Tốc Trong Game Ý Nghĩa Của Từ Reroll Là Gì

(dấu hiệu: yesterday nên chia câu bị động ở thì quá khứ)


Thực hành các dạng bài tập về câu bị động trong tiếng anh rất cần thiết cho học sinh để có kết quả cao trong các bài kiểm tra.