fundacionfernandovillalon.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài tập chuyên đề este – lipit có đáp án và lời giải chi tiết, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

*Bạn đang xem: Bài tập este lipit có lời giải

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Bài tập chuyên đề este – lipit có đáp án và lời giải chi tiết:Câu 1. Cho các đồng phân mạch hở của C2H4O2 lần lượt tác dụng với Na, NaOH và CaCO3. Số phản ứng xảy ra là. Câu 2. Số đồng phân este của hợp chất công thức phân tử C4H8O2 là. Câu 3: Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2 , tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là: Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2009”. Câu 4. Phát biểu nào sau đây sai? A. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn. B. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối C. Số nguyên tử hidro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn. D. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol. Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2009”.Câu 5. Số đồng phân etse của C4H8O2 tác dụng được với AgNO3/NH3 là. C3H4O2 (X) + NaOH → A + B. A + HCl → C + NaCl. C + AgNO3 + NH3 + H2O + D + E + Ag. B + AgNO3 + NH3 + H2O → G+H + Ag. Vậy tên của X là. Câu 7. Cho sơ đồ chuyển hoá: Triolein +Hlgdu (Nitoc 2X + NaOHduoc -Y +HCl →Z. Tên của Z là A. Axit linoleic. B. Axit oleic. C. Axit panmitic. D. Axit stearic. Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010”. Câu 8. Thủy phân este X có công thức C4H8O2 cho sản phẩm A và B, trong đó A tham gia phản ứng tráng gương còn oxi hóa B cho anđehit. Vậy tên của X là. Câu 9. So với rượu và axit có khối lượng phân tử tương đương thì độ tan của este. Câu 10. Cho phương trình phản ứng thủy phân sau: CICH CHOCOCH3 + KOH + A (muối hữu cơ) + B + C (muối vô cơ) Vậy A và B lần lượt là.Câu 11. Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là A. CH3OCO-CH2-COOC2H5. B. C2H5OCO-COOCH3. C. CH3OCO-COOC3H7. Câu 12. Thuỷ phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MXXem thêm: Mẫu Báo Cáo Thành Tích Cá Nhân Thực Hiện Chỉ Thị 05, Báo Cáo Thành Tích Cá Nhân Thực Hiện Chỉ Thị 05