+ Nếu phép tính chỉ có cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Bạn đang xem: Bài tập thứ tự thực hiện phép tính lớp 6

+ Nếu phép tính có cả cộng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước, rồi đến nhân chia, cuối cùng đến cộng trừ.

Lũy thừa ( o ) nhân và chia ( o ) cộng và trừ.

2. Đối với biểu thức có dấu ngoặc.

Nếu biểu thức có các dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta thực hiện phép tính theo thứ tự : (left( ight) o left< ight> o left ight\)

Ví dụ: 


Thực hiện phép tính

a) $12+5+36$

$=17+36$

$=43$

b) $20 – < 30 – (5 – 1)^2>$

$=20-<30-4^2>$

$=20-<30-16>$

$=20-14$

$=6$


II. Tìm số hạng chưa biết trong một đẳng thức

Phương pháp:

Để tìm số hạng chưa biết, ta cần xác định rõ xem số hạng đó nằm ở vị trí nào (số trừ, số bị trừ, hiệu, số chia,…). Từ đó xác định được cách biến đổi và tính toán.

Ví dụ:

Tìm số tự nhiên $x$, biết:

a) $70 – 5.(x – 3) = 45$

Ta coi $5(x-3)$ làm một ẩn số cần tìm.

=> $5(x-3)$ là số trừ trong phép trừ trên.

$70 – 5.(x – 3) = 45$

$5.(x-3)=70-45$

$5.(x-3)=25$

$x-3=25:5$

$x-3=5$

$x=5+3$

$x=8$

b) $10 + 2x = 4^5: 4^3$

$10+2x=4^5-3$

$10+2x=4^2$

$10+2x=16$

$2x=16-10$

$2x=6$

$x=3$

III. So sánh giá trị các biểu thức

Phương pháp:

Tính riêng giá trị từng biểu thức rồi so sánh.

Ví dụ:

So sánh A và B biết:

$A=125 - 2.<56 - 48 : (15 - 7)>$ và $B=75 - 25.10 + 25.13 + 180$

Giải:

Ta có:

$A=125 - 2.<56 - 48 : (15 - 7)>$

$A=125-2.

Xem thêm: Ip 7G Là Gì ? Có Nên Mua Iphone 7G Không? Đánh Giá Chi Tiết Có Nên Mua Iphone 7G Không

<56-48:8>$

$A=125-2.<56-6>$

$A=125-2.50$

$A=125-100=25$

$B=75 - 25.10 + 25.13 + 180$

$B=75+25.13-25.10+180$


$B=75+25.(13-10)+180$

$B=75+25.3+180$

$B=75+75+180$

$B=150+180=330$

Vậy $A

*
Bình luận
*
Chia sẻ

Bài tiếp theo
*Báo lỗi - Góp ý