giải bài tập tiếng anh lớp 6 a closer look 1 unit 1 lớp 6 trang 7 sgk mời bạn đọc tham khảo và tải về bài giải


Bạn đang xem: 17 đề ôn thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng anh năm 2021

giải bài tập tiếng anh lớp 6 a closer look 1 unit 1 lớp 6 trang 7 sgk mời bạn đọc tham khảo và tải về bài giải 3 13 0
Tải Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Vật lý - Đề 10 - Đề thi trắc nghiệm hk 2 lớp 8 môn Vật lý có đáp án 4 8 0
Chuyên Đề 08. Một Số Vấn Đề Tổng Hợp Và Nâng Cao Của Hóa Học Vô Cơ_ Có đáp án _Thầy Thầy Vũ Khắc Ngọc (hocmai.vn)
Chuyên Đề 08. Một Số Vấn Đề Tổng Hợp Và Nâng Cao Của Hóa Học Vô Cơ_ Có đáp án _Thầy Thầy Vũ Khắc Ngọc (hocmai.vn) 617 9


Xem thêm: What Is Access Control? A Key Component Of Data Security Practice

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 3 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit:.. Bài tập Tiếng Anh lớp 3 nâng cao:. (1)ĐỀ CƯƠNG ƠN THI HỌC KÌ LỚP MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020 - 2021 Bản quyền thuộc upload.123doc.net nghiêm cấm hành vi sao chép mục đích thương mại. EXERCISE 1: FIND THE ODD ONE OUT (TÌM TỪ KHÁC LOẠI). A Mai B Nga C Hi D Hoa A how B what C Peter D who A my B name C your D his A Linda B meet C Tony D Peter A am B is C spell D are A my B her C he D his A hello B how C what D who A nine B fine C six D eight A are B am C you D is 10.A bye B hello C goodbye D good night 11.A Boy B girl C teacher D school 12.A how B is C what D how old 13.A hello B bye C Hi D good morning 14.A I B She C They D His (2)24 a hello b hi c sharpener d goodnight 25 a books b notebooks c ruler d rubbers 26 a pens b notebook c pencil d pencil case EXERCISE CHOOSE CORRECT ANSWER (CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG): How _ you? A am B is C are D it Good bye you later A What B See C How D Are I am Linda A Hello B Good-bye C It D You Good bye See you A later B late C How D Are _ your name? A Hello B Good-bye C What D What’s What’s _? It’s a notebook A he B she C that D dog How are you? A I’m fine, thanks B yes, please C I’m nine years old How are you? A year B old C D name Hi My name Nam A is B are C am D and 10.How are ? A your B you C she D he 11.How you your name? A B spell C are D he 12.Is that Linda? – No, it A is B not C isn"t D are 13.Are they your friends? – Yes, they (3)14.Tony and Linda are my A friend B name C these D friends 15.That is Linda A boy B Boys C girl D girls 16.What’s _? It’s a notebook A he B she C that D dog 17.What’s your name? A I’m fine, thanks B My name’s Mali C Thank you 18.How are you? A I’m fine, thanks B yes, please C I’m nine years old 19.What color is it? A It’s green B My name’s Hoa C It’s ruler 20.What is this? A It’s a pen B It’s yellow C This is my friend 21.What is this? A It’s my computer B I’m fine C No, it is not 22.What color is it? A Thank you B It’s pink C It’s a table EXERCISE 3: READ AND MATCH (ĐỌC VÀ NỐI): Part 1: 1 Hello A are you? Hi, B thanks How C I’m Nam I’m fine, D to meet you Nice E Mai I’m Quan Part 2: 6 Who is she? a I’m fine Thank you 7 How are you today? b She is Lan She is my sister What is your name? c That is B-E-T-T-Y (4)10.How you spell your name? e Bye See you later Part 3: 11.Hello I’m Mai A My name’s Quan Nice to meet you 12.What’s your name? B Hi, Mai I’m Peter 13.My name’s Linda Nice to meet you C P-E-T-E-R 14.How you spell your name? D My name’s Linda 15.How old are you? E It’s my friend, Linda. 16.Is that Mary? F Yes, it is 17.Who’s that? G I’m six years old Part : 1 Good morning, class a No, it isn’t It’s Hoang May I come in, sir? b Nice to meet you, too Is your school big? c Her name’s Phuong Be quiet! d I’m eight years old What’s her name? e I’m sorry 6 Nice to meet you, Hung f Good morning, Miss Hoa How old are you, Lan? g Yes, you can 8 Is that Tuan? h Yes, it’s big and nice Part 5: 1 What colour are your rubbers? a It’s black and brown How old is he? b It’s big 3 Are those her rulers? c No, it isn’t 4 May I come in, sir? d Her name is Lan Anh What colour is your school bag? e He’s ten 6 What’s her name? f Yes, they are Is your classroom big or small? g Yes, you can 8 Is this your desk? h They are green and white EXERCISE 4: REORDER THE DIALOGUE (SẮP XẾP LẠI DOẠN HỘI THOẠI): I, (5) _Nice to meet you _1_What is your name? _I"m fine, thank you _My name is Peter _How are you? II, _How are you? _Hello I"m Tuan _I"m fine, thank you _Hi, Tuan I"m Trung EXERCISE 5: PUT THE WORDS IN ORDER (SẮP XẾP THỨ TỰ CÂU CHO ĐÚNG): Am/hello/Trang/I 2 You/ meet/ nice/ to Thanks/ fine/ I’m You/ how/ are/ ?/ Name/ my/ Phong/ is Your/ what/ is/ name? 7 Do/ spell/ name/ you/ your/ how Are/ you/ hello/ how? 9 See/ later/ good-bye/ you 10.Tung/ is/ this (6)20 ask/ Miss/ Hien/ may/ I / a/ question/ ask/ you/,/? 21 quiet/ be/ please 22 out/ may/ I / go/ ? 23 here/ I / may/ my/ write/ name/ ? 24 not/ no/ can/ you/ 25.Nam/,/here/ come/ 26 is/ that/ who/? 27 is/ that/ computer/ the/ room/ 28.my/ that/ is/ school/ 29 that/ music/ the/ room/ is/ 30 the/ is/ big/ gym/ ? – is/ it/ yes/ 31.my/ is/ this/ friend/ new/ 32.friends/ they/ your/ are/? – no/ not/ are/ they/ 33 the/ playground/ is/ large/? – is/ not/ it/ no/ 34 her/ is/ school/ small/? – it/ is/ not/ no/ big/ is/ it/ 35 is/ book/ your/ old? – it/ is/ not/ no new/ is/ it/ 36 Are/ these/sharpeners/his 37 colour/ what/ pen/ is/ your/ ? 38 what/ are/ your pencil sharpeners/ colour/ … EXERCISE 6: READ AND COMPLETE (ĐỌC VÀ HOÀN THÀNH CÂU VỚI NHỮNG TỪ CHO SẴN): Fine, how, hello, fine Quan: (1) , Miss Hien (2) are you? Miss Hien: Hello, Quan (3) , thanks And you? Quan: I’m (4) , thank you Goodbye, Miss Hien Miss Hien: Goodbye, Quan EXERCISE 7: FILL IN THE BLANK WITH: IS/ AM/ ARE ( ĐIỀN IS/ AM/ ARE VÀO CHỖ (7)1 This my new friend, Hoa the gym big or small? What his name? 4 How you? – I fine, thank you I nine 6 This my friend That my school 8 The classroom small but nice 9 they your friends? – Yes, they 10.Trung and Quan my friends EXERCISE 8: MAKE THE QUESTIONS (ĐẶT CÂU HỎI CHO CÁC CÂU TRẢ LỜI) My name"s Nam ? I am fine, thank you ? His name"s Tony ? It"s my friend, Hung ? She is nine years old ? Her name"s Hoa ? No, they aren"t They aren"t my friends ? No, it isn"t It"s Hoa ? It is blue (8) ? EXERCISE 9: FIND AND CORRECT THE MISTAKES (TÌM VÀ SỬA LỖI SAI): How is you, Quan? 2 Come out, please! May I write name my here, Mrs Hien? 4 May I sit up, sir? The library are nice and big This is Lan It is my friend What is you name? 8 That are my school This is my friend new 10.Is the music room new 11.I"m nice years old 12.Her school nice is .… 13.What is he? He is Nam 14.Nice too meet you 15.These are my rubber … EXERCISE 10: READ AND DO THE TASKS (ĐỌC ĐOẠN VĂN VÀ LÀM THEO YÊU CẦU) PART 1: Hello My name is Nam I"m eight years old I"m in class 3A I am a pupil at Nguyen Trai primary school This is my best friend Mai She is eight years old too They are Peter and Linda Peter is seven and Linda is nine They"re my friend too A TICK TRUE (T) OR FALSE (F) (Đánh dấu (T) sai (F) He is Nam T (9)5 Peter and Linda are Nam"s friend B ANSWER THE QUESTIONS (Trả lời câu hỏi): 1 How old is Nam? What class is Nam in? How old is Mai? Are Peter and Linda his friends? How old is Linda? PART 2: Read and choose True or False (Đọc chọn Đúng Sai): This is my classroom It is big This is my school bag It is new That is my pencil sharpener It is small These are my pencils They are short Those are my books They are new True/False 1 The classroom is big 2 The pencil sharpener is small The pencils are long 4 The books are old 5 The school bag is old too .… PART 3: Read and answer the questions: Hello, I’m Khanh I’m eight years old I’m in class 3A at Chu Van An Primary School My school is big and new My class is big and new, too This is my desk It is brown These are my books They are yellow This is my notebook It’s pink These are my pens They are black and white This is my rubber It’s orange and white And this is my school bag It’s blue, green and red What about you? What colour are your school things? (10)7 What colour are her pens? Is her rubber red? PART 4: My name is Tim I"m eight years old and I"m in class 3C at International Primary School My friends and I many things at break time John and his friends play hide and seek Danny and Torn like sport very much They play football at break time Karen and Carol sit in the classroom and play chess 1 Complete each sentence (hoàn thành câu): Tim is years old 2 Tim is a pupil at Primary school Tim and his friends many things at , John and his play games 5 John hide and seek with his friend 2 Write T (true) or False (F) (Điền Đúng sai) Tim is eight years old 2 He"s a pupil at Hoang Long Primary School John never plays hide and seek 4 Dany and Tom don"t like sport very much Karen and Carol are in the classroom (11)11.Khơng, khơng phải Đó Phong 12.Bạn tuổi? 13.Mình tuổi 14.Cô tuổi? 15.Cô tuổi 16.Kia có phải Hồng không? 17.Không phải Kia Huy 18.Rất vui gặp bạn 19.Mình vui gặp bạn 20.Hộp bút bạn màu gì? – Nó màu xanh da trời trắng 21.Những bút chì bạn màu gì? – Chúng màu vàng Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp đây: Bài tập Tiếng Anh lớp theo Unit: Bài tập Tiếng Anh lớp nâng cao: