Để vững vàng trong việc giải các bài tập hóa học lớp 8 xung quanh chủ đề tính theo công thức hóa học, một lần nữa các bạn cố gắng ghi nhớ các dạng sau:

I. Xác định thành phần % về khối lượng của nguyên tố trong hợp chất


Từ CTHH đã cho AxBy... Tính được %A,%B... Rất dễ dàng, bạn chỉ cần nhớ công thức sau: %A = $dfracx.M_AM_AxBy$.100% và %B = $dfracy.M_BM_AxBy$.100%Trong đó: MA, MBvà MAxBylần lượt là khối lượng mol của A, B và AxBy.

Bạn đang xem: Bài tập tính theo công thức hóa học


Ví dụ: Tính thành phần % về khối lượng của nguyên tố sắt có trong sắt (III) oxitFe2O3Giải:Ta có: Fe = 56$Rightarrow$MFe= 56g. Fe2O3= 2 . 56 + 3 . 16 = 160$Rightarrow$MFe2O3= 160g. %Fe = $dfrac2 . 56160$.100% = 70%Với hợp chất ba nguyên tố AxByCz, cách tính cũng tương tự.
Ghi chú: Nếu đã biết thành phần % về khối lượng của các nguyên tố thì lập tỉ số theo tỉ lệ thành phần % này.Chẳng hạn ở ví dụ 1, ta đã tính %Fe = 70%.Nên %O trong sắt (III) oxit sẽ là %O = 100% - 70% = 30%.Khi đó ta sẽ có: mFe:mO= 70% : 30% = 7 : 3
Nếu có m là khối lượng của một hợp chất đã biết CTHH AxBy… ta tính mAlà khối lượng của nguyên tố A theo công thức: $m_A$ = $dfracx.M_AM_AxBy$ . MVí dụ 1: Tính khối lượng của nguyên tố oxi có trong 4g muối đồng sunfat CuSO4
mO=$dfrac4. 16160$. 4g = 1,6gVậy trong 4g muối đồng sunfat có 1,6g oxiVí dụ 2: Tính khối lượng của nguyên tố hidro có trong 1,4 tấn nướcGiải:Ta có: H = 1→$M_H$ = 1g H2O = 2+ 16 = 18→MH2O= 18g $m_H$ = $dfrac2 . 118$ . 1,4 tấn = 0,16 tấnVí dụ 3: Tính khối lượng của nguyên tố N có trong 0,2 mol muối kali nitratKNO3Giải:
Ghi chú:Khi biết thành phần % về khối lượng của nguyên tố thì ta tính theo giá trị % này, nhân nó với khối lượng cho biết của chất
Ví dụ: Tính khối lượng sắt có trong 5kg sắt (III) oxit, biết thành phần % về khối lượng của sắt là 70%
Cho biết %A, %B... Cần tìm các chỉ số x, y...Ví dụ: Xác định CTHH của một oxit biết PTK của oxit bằng 160 và thành phần % về khối lượng của nguyên tố sắt là 70%
Vậy CTHH của oxit đó làFe2O3Ghi chú: Khi không biết phân tử khối của chất, giả sử không biết số trị 160 trong ví dụ trên, ta tìm tỉ lệ giữa các chỉ số x, y.
x : y = $dfrac7056$ : $dfrac3016$ = $dfrac108$ : $dfrac158$ = 1 : 1,5 = 2 : 3Vậy CTHH của oxit làFe2O3Lưu ý: x, y... Phải là những số nguyên, chỉ có thể là 2,3 hay 4,6... Thường lấy tỉ lệ đơn giản nhất, tức là x=2 và y=3.

2. Khi biết tỉ số khối lượng của các nguyên tố và phân tử khối:

Cho biết tỉ sốmA:mB= a : b. Cần tìm các chỉ số x, y...Ví dụ: Xác định CTHH một oxit của nitơ, biết phân tử khối bằng 46 và tỉ số khối lượngmN:mO= 3,5 : 8Giải:Công thức hóa học cần tìm có dạngNxOyTa có: x . 14+ y . 16 = 46 (1)
Title
: Tính theo công thức hóa học.

Xem thêm: Danh Sách Điểm Cực Là Gì - Các Điểm Cực Việt Nam Ở Đâu

Description : Để vững vàng trong việc giải các bài tập hóa học lớp 8 xung quanh chủ đề tính theo công thức hóa học , một lần nữa các bạn cố gắng ghi nhớ ...Rating : 5
*

Bài giảng hóa 8Bài tập hóa 8Bài tập SGK hóa 8Bài tập SGK hóa 9Bạn có biếtHóa học 8Hóa học 9Hóa học đời sốngHóa học ứng dụngHóa học vuiHóa nâng cao 8Hóa nâng cao 9Trắc nghiệm hóa 8Trắc nghiệm hóa 9