fundacionfernandovillalon.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài tập trắc nghiệm chuyên đề amin, amino axit và protein, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

*Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm amin

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Bài tập trắc nghiệm chuyên đề amin, amino axit và protein:BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP. Câu 1. Số amin thơm bậc một ứng với công thức phân tử C-HN là “Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010”. Câu 2. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? “Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010”. Câu 3. Số đồng phân của hợp chất hữu cơ có công thức CHN là. Câu 4. Cho các chất sau: NH3 (1); CH3NH (2); CH3CH2CH2NH (3); CH3NH2 (4). Chiều tăng tính bazơ là. Câu 5. Tính bazơ của các chất được sắp xếp sau: A. NH3 > CH3NH2 > C6H5NH2 B. CH3NH2 > NH3 > C6HșNH2 C. CoH5NH2 > NH; > CH3NH2 D. CH3NH2 > C6H5NH2 > NH3. Câu 6. Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím? A. Dung dịch amoniac, B. Dung dịch natri cacbonat, C. Dung dịch anilin, D. Dung dịch metylamin. Câu 7. Cho các dung dịch hex-1-en (hexen-1); benzen và anilin. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được cả ba chất trên?Câu 8. Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là A. Axit B-aminopropionic B. Mety aminoaxetat C. Axit a-aminopropionic D. Amoni acrylat “Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2009”. Câu 9. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau đây? A. Tất cả các amin đều có tính bazơ. B. Tính bazơ của amoniac mạnh hơn anilin. C. Tính bazơ của anilin mạnh hơn metylamin. D. Công thức tổng quát của amir, no đơn chức là CnH2n+3N. Câu 10. Khi t cháy hoàn toàn một amin đơn chức A người ta thu được 20,25 gam H2O, 16,8 lít CO2 và 2,8 lít khí N2 (các khí đo ở đktc). Công thức phân tử của A là. Câu 11. A là hợp chất hữu cơ no đơn chức chứa C, H và 23,7% N. Vậy số đồng phân của A là. Câu 12: Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là “Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2008”.Câu 13. Cho 10 gam hỗn hợp gồm 3 amin no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp của nhau có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 10 : 5 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 15,84 gam hỗn hợp muối. Vậy amin nhỏ nhất có số nguyên tử C là. Câu 14. Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của aminoaxit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl. “Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2007”. Câu 15.

Xem thêm: Cho Hỗn Hợp Fe Cu Phản Ứng Với Dung Dịch Hno3 Loãng

Đốt cháy hoàn toàn một amin no đơn chức A thu được CO2, H2O và N2, biết tỉ lệ T =”H,9 = 1,5. Vậy A là.