Home Tin tức 【fundacionfernandovillalon.com】Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 mới nhất năm 2020
*

Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2020


1. Mục đích bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

Mục đích nhằm bồi dưỡng quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược Quốc phòng và An ninh trong thời kỳ mới, kết hợp kinh tế, đối ngoại gắn với QPAN; quán triệt những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; làm cơ sở vận dụng vào thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bạn đang xem: Bai thu hoach bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4

2. Nội dung học tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

Quan điểm, chủ trương của Đảng CSVN về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới;Chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo;Quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo,Việt Nam trong tình hình mới;Pháp luật về giáo dục QPAN;Xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới;Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới.

3. Một số chủ đề Bài thu hoạch quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2019

– Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

– Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Xem thêm: Market Failure Là Gì ? Các Dạng Thất Bại Thị Trường Phổ Biến

– Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Bạn có thể tải Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 mới nhất năm 2020

Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 mới nhất

Link bài viết: https://fundacionfernandovillalon.com/bai-thu-hoach-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-doi-tuong-4-moi-nhat-nam-2020/