Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2021 dành cho các cá nhân Đảng viên dự bị và chính thức, các Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức kiểm điểm về bản thân vào cuối năm 2021. fundacionfernandovillalon.com xin gửi đến các bạn mẫu bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất và được sử dụng nhiều nhất hiện nay, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Bạn đang xem: Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2017

Khi cuối năm đang gần kề, để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng, Đảng viên phải tự làm bản kiểm điểm. Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân mà fundacionfernandovillalon.com giới thiệu dưới đây dành cho giáo viên, công chức hay học sinh, sinh viên lập ra vào dịp cuối năm nhằm tự nhận xét bản thân về các vấn đề như tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện trách nhiệm nhiệm vụ được giao.


Dưới đây là các mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm dành cho: cán bộ quản lý, công chức, viên chức, giáo viên, công an, quân đội... Các mẫu được biên soạn chi tiết, đầy đủ nội dung các bạn tải về có thể dễ dàng sử dụng.


Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2021


Bên cạnh các bản kiểm điểm dành cho Đảng viên thuộc khối doanh nghiệp đoàn thể thì còn có các bản kiểm điểm dành cho giáo viên, bản kiểm điểm của giáo viên tổng phụ trách, bản kiểm điểm của cán bộ quản lý, bản kiểm điểm dành cho Đảng viên hưu trí, bản kiểm điểm Đảng viên quân đội, kiểm điểm Đảng viên là sinh viên...

fundacionfernandovillalon.com mời các bạn cùng tải miễn phí Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm file DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin các mẫu kiểm điểm.

1. Đảng viên nào phải viết bản kiểm điểm?

Một trong những nhiệm vụ của Đảng viên được nêu tại Điều 2 Điều lệ Đảng là phải thường xuyên tự phê bình và phê bình. Đây cũng là một trong những nguyên tắc mà Đảng viên phải luôn ghi nhớ khi đã đứng trong đội ngũ Đảng viên của nước ta.

Theo đó, đối tượng kiểm điểm theo nguyên tắc tự phê bình và phê bình hằng năm được nêu tại Điều 5 Quy định 132 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là nhiệm vụ của Đảng viên trong toàn Đảng, của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trừ Đảng viên được miễn công tác và Đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng.

Cũng tại Quy định 132, cụ thể là Điều 14, thời điểm thực hiện kiểm điểm của Đảng viên hằng năm được tiến hành trước khi tổng kết công tác năm của tổ chức, đơn vị, cơ quan. Đây cũng là cơ sở để thực hiện đánh giá, xếp loại hằng năm của cá nhân Đảng viên đó.


Thông qua đó, sẽ đề ra các nhiệm vụ để phát huy tốt nhất ưu điểm cũng như khắc phục các hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại của Đảng viên. Tiến tới sẽ củng cố, phát triển địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

2. Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm là gì?

Vào dịp cuối năm, Đảng viên đều phải tự làm bản kiểm điểm đề nhìn nhận lại những thành tích đạt được và những hạn chế của bản thân trong suốt một năm từ đó làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân. Đối tượng viết bản kiểm điểm cuối năm thường rất rộng, bao gồm những sinh viên, công nhân, công chức, giáo viên, người lao động,… Dưới đây là các mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2021 phổ biến nhất dành cho các bạn tham khảo.

3. Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2021 theo Hướng dẫn 21

Bản kiểm điểm cá nhân 2021 là biểu mẫu kiểm điểm Đảng viên mới nhất do Bộ chính trị ban hành theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW thay thế cho hướng dẫn số 16 năm 2018.


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

------------------

.........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............

Họ và tên:..... Ngày sinh:....

Chức vụ Đảng:...........

Chức vụ chính quyền:.............

Chức vụ đoàn thể:............

Đơn vị công tác:................

Chi bộ...............................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật.

- Về tác phong, lề lối làm việc.

- Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

...................................................................................................................

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:.................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:............................

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:.....................

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:.............................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


4. Bản kiểm điểm Đảng viên của giáo viên 2021

Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên dùng là mẫu được lập ra để ý thức trách nhiệm, giúp mỗi giáo viên biết tự nhận ra những sai sót khuyết điểm của mình để rút ra được kinh nghiệm cho bản thân để việc giảng dạy ngày càng đạt thành tích cao hơn. 


ĐẢNG BỘ XÃ...........

Chi bộ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......ngày.... Tháng 11 năm 2021

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2021

Họ và tên:........................... ; Ngày sinh: ............................

Chức vụ Đảng:...................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:

Đơn vị công tác: Trường ......................

Chi bộ: Trường ....................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Có lập trường chính trị vững vàng, luôn kiên định đường lối đổi mới của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng chấp hành và thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lí tưởng, sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;

- Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia công tác xã hội, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

- Luôn có ý thức học tập để nâng cao trình độ lí luận chính trị, tham gia đầy đủ các đợt học chính trị do Đảng uỷ xã Hoà Thịnh tổ chức. Không ngừng tự học và học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm.Thực hiện tốt nhiệm vụ cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn lắng nghe, học hỏi hợp tác với đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp;

- Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác,kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, bảo thủ, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm;

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03 thánh 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh;

- Giữ gìn tư cách phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức nhà giáo, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, chấp hành quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm;

- Trung thực thẳng thắn trong công tác và trong lối sống. Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ,trong cơ quan đơn vị trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng.Gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân;

- Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, sẵn sàng đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

Tự đánh giá, liên hệ 82 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống “ tự diễn biến” , “ tự chuyển hóa” của cá nhân

Tự đánh giá về mức độ thực hiện

Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

2.Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

Nhiệm vụ được giao:

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tân tuỵ với công việc được giao;

- Tập trung nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để nâng cao chất lượng học tập của học sinh;

- Thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, thực hiện tốt nhiệm vụ phổ cập giáo dục. Tham gia tích cực vào công tác xã hội hoá giáo dục ở địa phương;

- Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh, quan tâm đến các đối tượng học sinh. Xây dựng kế hoạch biện pháp để thúc đẩy phong trào học tập của học sinh trong lớp, chất lượng học tập của học sinh có nhiều tiến bộ;

- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do nhà trường và chi bộ phân công;

- Giữ mối quan hệ tốt với Chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng xây dựng chính quyền trong cơ quan đơn vị.

- Luôn có ý thức trách nhiệm trong công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, tham gia giải quyết tốt các kiến nghị chính đáng của anh em trong đơn vị và quần chúng nhân dân, sẵn sàng đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

- Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận và các ban ngành đoàn thể ở địa phương.

Tự đánh giá về mức độ thực hiện

Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm

Chưa mạnh dạn, thẳng thắn đấu tranh để xây dựng tập thể.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Cccp Nghĩa Là Gì ? Chữ Cccp Có Nghĩa La Gi` Cccp Saigon

2. Nguyên nhân

- Do còn nể nang, chưa mạnh dạn góp ý xây dựng tập thể

3. Kết quả khắc phục, sửa chữa những hạn chế khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Tập trung khắc phục những hạn chế khuyết điểm của tập thể cá nhân qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 như tình trạng nể nang,chưa mạnh dạn đấu tranh xây dựng tập thể.

Tự đánh giá về mức độ thực hiện

Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

4. Giải trình những vấn đề đã được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Không có

5. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể( nếu có)

Không có

VI. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng và trong các hoạt động của đảng.Thẳng thắn khi góp ý, xây dựng tập thể. Không nể nang, né tránh;