Kể lại tuyện Con Rồng Cháu Tiên bằng lời kể của em qua đó em hiểu ý nghĩa gì về câu:nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng


Bạn đang xem: Bảng htth

Kể lại tuyện Con Rồng Cháu Tiên bằng lời kể của em qua đó em hiểu ý nghĩa gì về câu:nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng 759 2
Trình bày ý nghĩa của các cặp chỉ tiêu GDP (hoặc GNP), tổng số và bình quân đầu người, danh nghĩa và thực tế trong phân tích kinh tế vĩ mô.minh họa bằng những số liệu thực tế của Việt Nam trong những năm gần đây
Trình bày ý nghĩa của các cặp chỉ tiêu GDP (hoặc GNP), tổng số và bình quân đầu người, danh nghĩa và thực tế trong phân tích kinh tế vĩ mô.minh họa bằng những số liệu thực tế của Việt Nam trong những năm gần đây 838 10
Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I. QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ CỦA NGUYÊN TỐ VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CỦA NÓ - Nhóm 1: Nguyên tố K ở ô 19 trong bảng tuần hoàn, hãy suy ra cấu tạo nguyên tử của nguyên tố K - Nhóm 2: Nguyên tố X có cấu hình: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 , hãy suy ra vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn - Nguyên tố K có STT là 19: + Số thứ tự 19 nên Z = 19 có 19 proton, 19 electron. + Chu kì 4 nên có 4 lớp electron + Nhóm IA, là nguyên tố s, có 1 electron ở lớp ngoài cùng. - Nguyên tố X: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 + Số thứ tự ô: 16 + X thuộc nhóm VIA + Có 3 lớp electron và thuộc chu kì 3. V ị t r í m ộ t n g u y ê n t ố t r o n g b ả n g t u ầ n h o à n - S ố t h ứ t ự c ủ a n g u y ê n t ố - S ố t h ứ t ự c ủ a c h u k ì - S ố t h ứ t ự c ủ a n h ó m A C ấ u t ạ o n g u y ê n t ứ - S ố p r o t o n , s ố e l e c t r o n - S ố l ớ p e l e c t r o n - S ố e l e c t r o n l ớ p n g o à i c ù n g II. QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ - Nếu biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn, có thể suy ra những tính chất hóa học cơ bản nào của nó? - Lấy ví dụ với nguyên tố S ở ô thứ 16, thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA. Nguyên tố S ở ô thứ 16, thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA có: - Hóa trị cao nhất với oxi là 6, công thức oxit cao nhất là SO 3 , SO 3 là oxit axit. - Hóa trị trong hợp chất khí với H là 2, công thức hợp chất khí với H là H 2 S. - Hyđroxit tương ứng là H 2 SO 4 , là một axit mạnh. III. SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN TỐ VỚI CÁC NGUYÊN TỐ LÂN CẬN So sánh tính chất hóa học của các nguyên tố: - Nhóm 1: Si (Z =14), P (Z = 15), S (Z = 16) - Nhóm 2: N (Z = 7), P (Z = 15), As (Z = 33) <...>... Se, Te D Na, Mg, Al, Cl 2 Nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn Trong hợp chất của R với hiđro, có 5,882% hiđro về khối lượng R là A Oxi (Z = 8) B Lưu huỳnh (Z = 16) C Crom (Z = 24) D Selen (Z = 34) 3 Nguyên tử nguyên tố R có tổng số hạt là 34, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 Kí hiệu và vị trí của R trong bảng tuần hoàn là A Na, chu kì 3, nhóm IA B Mg, chu kì 3, nhóm . Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC. CỦA NGUYÊN TỐ VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CỦA NÓ - Nhóm 1: Nguyên tố K ở ô 19 trong bảng tuần hoàn, hãy suy ra cấu tạo nguyên tử của nguyên tố K - Nhóm 2: Nguyên


Xem thêm: Ezpay Là Gì - Ezpay Của Vinaphone Là Gì

*
Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀNÝ NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN Xem tại trang 1 của tài liệu.
*

h.

óm 1: Nguyên tố ởô 19 trong bảng Xem tại trang 3 của tài liệu.
*

2..

Nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Trong hợp chất của R với hiđro, có 5,882% hiđro về khối lượng Xem tại trang 12 của tài liệu.