A.Lý thuyết

I. Sự biến đổi độ âm điện của các nguyên tố

- Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố là nguyên nhân chính dẫn đến sự biến đổi về tính chất của các nguyên tố.

Bạn đang xem: Bảng tuần hoàn độ âm điện

- Độ âm điện của một nguyên tử càng lớn thì tính phi kim của nó càng mạnh và ngược lại.

- Trong chu kì theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân giá trị độ âm điện tăng dần.

-Trong nhóm A theo chiều tăng dần của diện tích hạt nhân, giá trị độ âm điện giảm dần.

- Sự biến đổi giá trị độ âm điện và tính kim loại, tính phi kim phù hợp với nhau.

- Độ âm điện của một nguyên tố càng lớn thì tính phi kim càng mạnh, tính kim loại càng giảm và ngược lại.

*

II. Hóa trị của các nguyên tố

- Trong chu kì 3 đi từ đi từ trái sang phải, hóa trị cao nhất của các nguyên tố đối với oxi tăng từ 1 đến 7 còn hóa trị trong hợp chất khí đối với hiđro giảm từ 4 đến 1

- Trong chu kì hóa trị cao nhất của các nguyên tố đối với oxi tăng dần và hiđro giảm dần.

*

B.Bài tập

1. Dạng 1:Xác định nguyên tố hóa học dựa theo % khối lượng trong hợp chất

Phương pháp:

Cần nhớ một số điểm sau:

- Hóa trị cao nhất với oxi của nguyên tố = STT nhóm A.

- Hóa trị với H (nếu có) = 8 - hóa trị cao nhất với oxi.

- % khối lượng của A trong hợp chất AxBylà %A = MA.100/M.

- Muốn xác định nguyên tố đó là nguyên tố nào cần tìm được Mcủa nguyên tố đó.

Ví dụ 1:Một nguyên tố tạo hợp chất khí với hidro có công thức RH3. Nguyên tố này chiếm 25,93% về khối lượng trong oxit bậc cao nhất. Xác định tên nguyên tố.

Hướng dẫn giải

Hợp chất với Hiđro là RH3⇒ Hóa trị của R với Hidro là 3

⇒ Hóa trị cao nhất với Oxi là 5 ⇒ Oxitcao nhất có công thức là: R2O5

Ta có: (2R)/(16.5) = 25,93/74,07

⇒ R = 14⇒ R là nguyên tố Nitơ

Ví dụ 2.

Xem thêm: Giáo Trình Vật Lý Đại Cương, Tài Liệu Môn Vật Lý Đại Cương 1

Oxit cao nhất của một nguyên tố R chứa 38,8% nguyên tố đó, còn trong hợp chất khí với hidro chứa 2,74% hidro. Xác định nguyên tố R.

Hướng dẫn giải

Công thức hợp chất khí với hidro của R là RHx⇒ Oxit cao nhất của R là R2O8-x

Trong oxit cao nhất của R có 2R/16(8-x) = 38,8/61,2 (1)

Trong hợp chất với hidro của R có R/x = 97,26/2,74 (2)

⇒ R = 35,5x thay vào phương trình (1) ta có đáp án x = 1 và ⇒ R = 35,5 (Clo)