Excel cho fundacionfernandovillalon.com 365 Excel cho fundacionfernandovillalon.com 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Lưu ý: Các đánh dấu phiên bản chỉ rõ phiên bản Excel mà hàm được ra mắt. Những hàm này không khả dụng trong các phiên bản trước đó. Ví dụ: đánh dấu phiên bản 2013 cho biết rằng hàm này có khả dụng trong Excel 2013 và tất cả các phiên bản mới hơn.

Bạn đang xem: Các loại hàm số


Hàm

Mô tả

Hàm ABS

Trả về giá trị tuyệt đối của một số

Hàm ACOS

Trả về arccosin của một số

Hàm ACOSH

Trả về cosin hyperbolic nghịch đảo của một số

Hàm ACOT

Trả về arccotangent của một số

Hàm ACOTH

Trả về dạng acrtang hyperbolic của một số

Hàm AGGREGATE

Trả về tổng gộp trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu

Hàm ARABIC

Chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập, dưới dạng một số

Hàm ASIN

Trả về arcsin của một số

Hàm ASINH

Trả về sin hyperbolic nghịch đảo của một số

Hàm ATAN

Trả về arctangent của một số

Hàm ATAN2

Trả về arctang từ các tọa độ x và y

Hàm ATANH

Trả về tang hyperbolic nghịch đảo của một số

Hàm BASE

Chuyển đổi một số thành bản trình bày dạng văn bản với cơ số đã cho (cơ số)

Hàm CEILING

Làm tròn số đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa

Hàm CEILING.MATH

Làm tròn số lên, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa

Hàm CEILING.PRECISE

Làm tròn số thành số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa. Bất kể dấu của số, số sẽ được làm tròn lên.

Hàm COMBIN

Trả về số lượng các kết hợp cho một số đối tượng đã cho

Hàm COMBINA

Trả về số lượng các kết hợp với tần suất lặp cho một số mục đã cho

Hàm COS

Trả về cosin của một số

Hàm COSH

Trả về dạng cosin hyperbolic của một số

Hàm COT

Trả về cotang của một góc

Hàm COTH

Trả về hyperbolic cotang của một số

Hàm CSC

Trả về cosecant của một góc

Hàm CSCH

Trả về cosec hyperbolic của một góc

Hàm DECIMAL

Chuyển đổi một đại diện dạng văn bản của một số trong một cơ số được cho thành một số thập phân

Hàm DEGREES

Chuyển đổi radian sang độ

Hàm EVEN

Làm tròn số lên đến một số nguyên chẵn gần nhất

Hàm EXP

Trả về e lũy thừa của một số đã cho

Hàm FACT

Trả về thừa số của một số

Hàm FACTDOUBLE

Trả về thừa số kép của một số

Hàm FLOOR

Làm tròn số xuống, tiến tới không

Hàm FLOOR.MATH

Làm tròn số xuống, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa

Hàm FLOOR.PRECISE

Làm tròn số xuống tới số nguyên gần nhất hoặc bội số có nghĩa gần nhất.

Xem thêm: Giải Bài Tập Trang 22 Sgk Toán 5, Luyện Tập Chung Lớp 5 Trang 22

Bất chấp dấu của số, số sẽ được làm tròn xuống.

Hàm GCD

Trả về ước số chung lớn nhất

Hàm INT

Làm tròn số xuống đến một số nguyên gần nhất

Hàm ISO.CEILING

Trả về một số được làm tròn lên đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa

Hàm LCM

Trả về bội số chung nhỏ nhất

Hàm LN

Trả về lô-ga-rit tự nhiên của một số

Hàm LOG

Trả về lô-ga-rit của một số cho một cơ số đã xác định

Hàm LOG10

Trả về lô-ga-rit cơ số 10 của một số

Hàm MDETERM

Trả về giá trị xác định ma trận của một mảng

Hàm MINVERSE

Trả về giá trị nghịch đảo ma trận của một mảng

Hàm MMULT

Trả về tích ma trận của hai mảng

Hàm MOD

Trả về số dư của phép chia

Hàm MROUND

Trả về một số được làm tròn thành một bội số mong muốn

Hàm MULTINOMIAL

Trả về đa thức của một tập số

Hàm MUNIT

Trả về ma trận đơn vị hoặc hướng đã xác định

Hàm ODD

Làm tròn số lên đến một số nguyên lẻ gần nhất

Hàm PI

Trả về giá trị pi

Hàm POWER

Trả về kết quả của một số lũy thừa

Hàm PRODUCT

Nhân các đối số của nó

Hàm QUOTIENT

Trả về phần nguyên của phép chia

Hàm RADIANS

Chuyển đổi độ sang radian

Hàm RAND

Trả về số ngẫu nhiên giữa 0 và 1

Hàm RANDARRAY

*

Trả về một mảng các số ngẫu nhiên từ 0 đến 1. Tuy nhiên, bạn có thể chỉ định số hàng và cột cần điền, giá tri tối thiểu và giá trị tối đa cũng như liệu hàm trả về số nguyên hay số thập phân.

Hàm RANDBETWEEN

Trả về số ngẫu nhiên giữa các số bạn xác định

Hàm ROMAN

Chuyển đổi số Ả Rập thành số La Mã, dạng văn bản

Hàm ROUND

Làm tròn một số thành số chữ số đã xác định

Hàm ROUNDDOWN

Làm tròn số xuống, tiến tới không

Hàm ROUNDUP

Làm tròn số lên, xa khỏi không

Hàm SEC

Trả về sec của một góc

Hàm SECH

Trả về sec hyperbolic của một góc

Hàm SERIESSUM

Trả về tổng chuỗi lũy thừa theo công thức

Hàm SIGN

Trả về dấu hiệu của một số

Hàm SIN

Trả về sin của góc đã cho

Hàm SINH

Trả về sin hyperbolic của một số

Hàm SQRT

Trả về căn bậc hai dương

Hàm SQRTPI

Trả về căn bậc hai (số * pi)

Hàm SUBTOTAL

Trả về một tổng phụ trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu

Hàm SUM

Thêm các đối số của nó

Hàm SUMIF

Thêm các ô được xác định bởi một tiêu chí đã cho

Hàm SUMIFS

Thêm các ô trong một phạm vi đáp ứng nhiều tiêu chí

Hàm SUMPRODUCT

Trả về tổng tích của các cấu phần mảng tương ứng

Hàm SUMSQ

Trả về tổng bình phương của các đối số

Hàm SUMX2MY2

Trả về tổng chênh lệch bình phương của các giá trị tương ứng trong hai mảng

Hàm SUMX2PY2

Trả về tổng của tổng bình phương của các giá trị tương ứng trong hai mảng

Hàm SUMXMY2

Trả về tổng bình phương của các chênh lệch của các giá trị tương ứng trong hai mảng

Lịch thi đấu World Cup