Trong tiếng Anh, việc sử dụng các từ như little, a tittle, few, a few, many, much, lot ofa lot of rất dễ gây nhâm lẫn cho người học. Liệu rằng sự khác biệt giữa chúng như thế nào? Dùng như thế nào cho đúng? Thậm chí những bạn học tiếng Anh nhiều năm cũng thường lẫn lộn giữa chúng.

Bạn đang xem: Cách dùng a little a few a lot of


*
Phân biệt – cách sử dụng Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of và A Lot of

Vì lý do đó, chúng tôi đã phân biệt và giúp bạn hiểu hơn về cách dùng little, a tittle, few, a few, many, much, lot of và a lot of trong bài viết này. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!


Nội dung chính

1 1. Little và A little2 2. Cách dùng Few và A few3 3. Cách dùng Many và Much5 5. Bài tập áp dụng

1. Little và A little

1.1. Cách dùng Little

Người ta sử dụng Little đứng trước các danh từ không đếm được. Có nghĩa phủ định là rất ít, không được nhiều.

Liitle + uncountable nouns (danh từ không đếm được): rất ít, không được nhiều.

Ví dụ: She has little money. (Cô ấy có ít tiền)

1.2. Cách dùng A little

Người ta sử dụng Little đứng trước các danh từ đếm được. Có nghĩa là một chút, một ít.

Little + uncountable nouns (danh từ không đếm được): một chút, một ít.

Ví dụ: I just have a little money to buy an apple. (Tôi chỉ có một chút tiền để mua một quả táo).

2. Cách dùng Few và A few


*
Cách dùng Few và A few

2.1. Cách dùng Few

Ta sử dụng few trước danh từ đếm được có nghĩa là có rất ít, không nhiều.

Few + countable nouns (danh từ đếm được): rất ít, không nhiều

Ví dụ: Few students left the class yesterday. (Có rất ít học sinh đã rời khỏi lớp hôm qua)

2.2. Cách dùng A Few

Ta sử dụng a few trước danh từ đếm được có nghĩa là một xí, một ít đủ xài.


*

Few + countable nouns (danh từ đếm được): một xí, một ít đủ xài

Ví dụ: I have a few friends but we are very close. ( Tôi có vài người bạn nhưng chúng tôi rất thân thiết)

3. Cách dùng Many và Much

3.1. Cách dùng Many

Ta dùng Many cho danh từ đếm được số nhiều trong đa dạng loại câu như câu hỏi, câu khẳng định hay phú định. MAny có nghĩa là nhiều.

Many + countable nouns: nhiều

Ví dụ: There are many people in my family. ( Có rất nhiều người trong gia đình của tôi)

– Cấu trúc, cách sử dụng Accept và Agree trong tiếng Anh

– Cách dùng cấu trúc Not only – But also trong tiếng Anh

3.2. Cách dùng Much


*
Cách dùng Many và Much

Much được sử dụng với danh từ không đếm được có nghĩa là nhiều trong cả câu nghi vấn, khẳng định và phủ định. Có nghĩa là nhiều.

Much + uncountable nouns: nhiều

Ví dụ: I don’t have much money to give you. (Tôi không có nhiều tiền để cho bạn)

4. Cách dùng Lot of và A Lot of

Bạn có thể dùng cả lot of và a lot of cho danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được. Có nghĩa là nhiều

Lots of/ A Lot of + uncountable/countable nouns: nhiều

Ví dụ: I have a lot of books to read. (Tôi có rất nhiều sách để đọc)Lots of people have voted for Donald Trump in the presidential campaign in 2020. (Rất nhiều người đã bỏ phiếu cho Donald Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020).


Đăng ký thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

Để gặp tư vấn viên vui lòng click TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Đơn Vị Công Suất Là Gì - Công Thức Tính Công Suất, Đơn Vị Của Công Suất


*
Bài tập áp dụng

1. Điền few/a few hoặc little/a little vào chỗ trống trong câu

I have _______good friends. I’m not lonely.There are ___________people she really trusts. It’s a bit sad.Julie gave us __________apples from her garden. Shall we share them?There are ________women politicians in the UK. Many people think there should be more.Do you need information on English grammar? I have_____books on the topic if you would like to borrow them.He has ____education. He can’t read or write, and he can hardly count.We’ve got ____time at the weekend. Would you like to meet?She has ____self-confidence. She has a lot of trouble talking to new peopleThere’s ____spaghetti left in the cupboard. Shall we eat it tonight?Đáp ána few few a few few a fewlittle a little, little; a little

2. Chọn đáp án đúng

I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.A. MuchB. Many……………… pencils did you find yesterday?A. How muchB. How manyMy dog brings me ………………… different slippers.A. MuchB. ManyThis cow produces …………………. Milk.A. MuchB. Many………………. Shampoo did you use last week?A. How muchB. How manyPaul always gets ………………. Homework.A. MuchB. Many………………. Castles did he destroy?A. How muchB. How many…………….. Love do you need?A. How muchB. How manyAndy hasn’t got ……………….. Hair.A. MuchB. ManyI drank too ……………… cola yesterday.A. MuchB. ManyThere aren’t …………. Car parks in the center of Oxford.A. MuchB. ManyEating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.A. AnyB. SomeLiverpool has …………. Of great nightclubs.A. A lotB. ManyHurry up! We only have ………….. Time before the coach leaves.A. A fewB. A littleWe saw ……………. Beautiful scenery when we went to Austria.A. A little ofB. SomeThere are a ………….. Shops near the university.A. FewB. AnyIt’s very quiet. There aren’t …………… people here today.A. MuchB. ManyThere are ……………… expensive new flats next to the riverA. SomeB. A littleAfter Steve tasted the soup, he added ……. Salt to it.A. A fewB. FewC. LittleD. A littleMany people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.A. Very fewB. Very littleC. Very muchD. Very manyĐáp ánBBBAAABAA A BA ABBA BADA

Trên đây là bài viết Phân biệt – cách sử dụng Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of và A Lot offundacionfernandovillalon.com đã tổng hợp cho bạn. Hy vọng bạn sẽ có thể thành thạo hơn trong việc sử dụng những từ trên thông qua bài viết này.


Cách phân biệt, cách dùng Most, Most of, Almost và The most trong tiếng Anh
03 tháng 08, 2022
Trong tiếng Anh sẽ có rất nhiều cấu trúc, cách phân biệt khác nhau. Most, Most of, Almost và The most là một trong số đó. Hôm nay, tài liệu IELTS sẽ giới thiệu cho bạn về cách phân biệt,