+ Tìm các giới hạn tại vô cực, các giới hạn vô cực và tìm các tiệm cận (nếu có).

Bạn đang xem: Cách lập bảng biến thiên lớp 12

+ Lập bảng biến thiên tổng kết các bước trên để hình dung ra dáng điệu của đồ thị

iii) Vẽ đồ thị (thể hiện các cực trị, tiệm cận, giao của đồ thị với các trục, . . .)

2. Bảng tóm tắt một số dạng đồ thị thường gặp

*

3. Tương giao của các đồ thị

Cho hai đồ thị((C_1):y=f(x);)và((C_2):y=g(x).)

Phương trình xác định hoành độ giao điểm của((C_1))và((C_2))là: (f(x)=g(x).) (1)

- Nếu (1) vô nghiệm thì((C_1))và((C_2))không có điểm chung (không cắt nhau và không tiếp xúc với nhau).

- Nếu (1) có (n) nghiệm phân biệt thì ((C_1))và((C_2))giao nhau tại (n) điểm phân biệt. Nghiệm của (1) chính là hoành độ các giao điểm.

Chú ý

a)((C_1))tiếp xúc với((C_2))(Leftrightarrow)hệ(left{ eginmatrix f(x) =g(x)& \ f"(x)=g"(x) & endmatrix ight.)có nghiệm. Nghiệm của hệ là hoành độ tiếp điểm của hai đồ thị đó.

b) Đường thẳng (d): y: mx+n tiếp xúc với parabol(y = ax^2 + bx + c) ((a e 0))

(Leftrightarrow)hệ(left{ eginmatrix ax^2+bx+c=mx+n \ 2ax+b=m endmatrix ight.)có nghiệm

(Leftrightarrow)phương trình (ax^2+bx+c=mx+n)có nghiệm kép.

Dành cho chương trình nâng cao

1. Chứng minh ((x_0;y_0))là tâm đối xứng của đồ thị (C) của hàm số y=f(x)

Đồ thị hàm số lẻ luôn nhận gốc tọa độ là tâm đối xứng.

Vậy để chứng minh(I(x_0;y_0))là tâm đối xứng, ta dùng công thức đổi trục:(left{eginmatrix x=x_0+X & \ y=y_0+Y & endmatrix ight.)để đưa hệ trục (Oxy) về hệ trục (IXY) (gốc (I)) và chứng minh: trong hệ trục (IXY), hàm số đã cho có dạng (Y=g(X)) là hàm số lẻ.

*

Chú ý:(M(x,y)in (C)Leftrightarrow y=f(x))

(Leftrightarrow Y+y_0=f(X+x_0)Leftrightarrow Y=g(X))

2. Chứng minh đường thẳng (Delta : x=x_0)là trục đối xứng của đồ thị (C) của hàm số y=f(x)

Đồ thị của hàm số chẵn luôn nhận trục tung là trục đối xứng. Vậy để chứng minh đường thẳng (Delta : x=x_0)là trục đối xứng, ta dùng công thức đổi trục(left{eginmatrix x=x_0+X & \ y=Y & endmatrix ight.)để đưa hệ số (Oxy) về hệ trục (IXY) ((Delta)là trục tung) và chứng minh: trong hệ trục (IXY), hàm số đã cho có dạng (Y=g(X)) là hàm số chẵn.

*

Loigiaihay.com


Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

I. Sơ đồ khảo sát hàm số (tổng quát)

1. Tập xác định.

Tìm tập xác định của hàm số

2. Sự biến thiên.

- Xét chiều biến thiên của hàm số

+ Tính đạo hàm y"

+ Tìm các điểm tại đó y" bằng 0 hoặc không xác định

+ Xét dấu đạo hàm y" và suy ra chiều biến thiên của hàm số y

- Tìm cực trị

- Tìm các giới hạn tại vô cực, các giới hạn vô cực và tìm tiệm cận (nếu có)

- Lập bảng biến thiên (Ghi các kết quả tìm được vào bảng biến thiên).

3. Đồ thị.

Dựa vào bảng biến thiên,các yếu tố xác định ở trên để vẽ đồ thị. Có thể khảo sát thêm các yếu tố sau để có đồ thị chính xác hơn:

•Tương giao với các trục.

• Tính đối xứng (nếu có).

• Điểm đặc biệt (nếu cần).

•Điểm uốn.

Định nghĩa :Điểm U ((x_0;fleft(x_0 ight))) được gọi là điểm uốn của đồ thị hàm số (y=fleft(x ight)) nếu tồn tại một khoảng (a; b) chứa điểm (x_0) sao cho trên một trong hai khoảng ((a;x_0)) và ((x_0;b)) tiếp tuyến của đồ thị tại điểm U nằm phía trên đồ thị còn trên khoảng kia tiếp tuyến nằm phía dưới đồ thị.

Mệnh đề (Cách tìm điểm uốn):Nếu hàm số (y=fleft(x ight)) có đạo hàm cấp hai trên một khoảng chứa (x_0), (f"left(x_0 ight)) và (f"left(x ight)) đổi dấu khi qua điểm (x_0) thì U ((x_0;fleft(x_0 ight))) là một điểm uốn của đồ thị hàm số (y=fleft(x ight)).

II. Các Dạng Đồ Thị Khảo Sát

*

*

*

*

III. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : Cho hàm số(y=x^3+3x^2-4)

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

b. Biện luận theo tham số m số nghiệm của phương trình(left(x+2 ight)^2=fracmleft)

Bài giải :

a. Tập xác định : D = R

Sự biến thiên :

* Chiều biến thiên : Ta có(y"=3x^2+6x)

(y"=0Leftrightarrowleft<eginarraynghiemptx=0\x=-2endarray ight.)

(y"

và (y">0Leftrightarrowleft<eginarraynghiemptx0endarray ight.)

Suy ra hàm số đồng biên trên mỗi khoảng(left(-infty;-2 ight))và(left(0;+infty ight)); Hàm nghịch biến trên(left(-2;0 ight))

* Cực trị : Hàm số đạt cực đạitại(x=-2,y_CD=0)

đạt cực tiểu tại(x=0,y_CT=-4)


* Giới hạn :(limlimits_x ightarrow+inftyy=+infty;limlimits_x ightarrow-inftyy=-infty)

* Bảng biến thiên :

x y" y - 8 -2 0 + 8 + - + 0 0 0 -4 - 8 + 8

*

* Đồ thị : Đồ thị (C) của hàm số cắt trục hoành tại A(1;0)

b.

Xem thêm: Toán Nâng Cao Lớp 3 Tìm X Trong Phép Chia Có Dư, Chuyên Đề Giải Toán Tìm X Lớp 3

Ta có(left(x+2 ight)^2=fracmleftLeftrightarrowleft|x-1 ight|left(x^2+4x+4 ight)=m,x e1)

Xét hàm số (fleft(x ight)=left|x-1 ight|left(x^2+4x+4 ight)=egincasesx^3+3x^2-4;x>1\-left(x^3+3x^2-4 ight);x

Suy ra đồ thị hàm số(y=fleft(x ight))gồm phần đồ thị (C) với x > 1 và đối xứng phần đồ thị (C) với x 4 phương trình có 2 nghiệm

*

Ví dụ 2 : Cho hàm số(y=x^4-2x^2-1)

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C)

b. Tìm m để phương trình(left|x^4-2x^2-1 ight|=2m)có 6 nghiệm phân biệt

Bài giải :

a.Tập xác định : D = R

Ta có(y"=4xleft(x^2-1 ight)Rightarrow y"=0Leftrightarrowleft<eginarraynghiemptx=0Rightarrow y=-1\x=pm1Rightarrow y=-2endarray ight.)

Giới hạn :(limlimits_x ightarrowpminftyy=+infty)

Bảng biến thiên

*

Hàm đồng biến trên(left(-1;0 ight))và(left(1;+infty ight)); nghịch biến trên(left(-infty;-1 ight))và(left(0;1 ight))

Hàm số đạt cực đại tại(x=0;y_CD=-1)

Hàm số đạt cực tiểu tại(x=pm1;y_ct=-2)

Đồ thị :

Do hàm số(y=x^ -2x^2-1)là hàm số chẵn nên (C) nhận Oy làm trục đối xứng

*

b. Số nghiệm củaphương trình đã cho là số giao điểm của 2 đồ thị(egincasesleft(C" ight):y=left|x^4-2x^2-1 ight|\Delta:y=2m;Deltaackslashackslash Oxendcases)

Ta có đồ thị :

-->