Phần này bao gồm khảo sát đồ thị hàm số bậc 3, bậc 4 (trùng phương), bậc nhất trên bậc nhất được mô tả từng bước làm cụ thể và cách trình bày như một bài giảng của giáo viên một cách cẩn thận giúp các em không chỉ nắm vững được phương pháp làm bài mà còn vững cả cách trình bày để không mất điểm trong kỳ thi Đại học - THPT Quốc Gia môn Toán. Hơn nữa còn đi kèm các dạng bài thường gặp nhất trong kỳ thi chung này.

Bạn đang xem: Cách vẽ đồ thị hàm số lớp 12


1. KHẢO SÁT HÀM BẬC BA: y = ax3+bx2+cx+d

Ví dụ 1: Khảo sát hàm số y = x3 + 3x2 – 4.Ví dụ 2: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số ( y=fracx^33-x^2+x+1)Ví dụ 3: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số ( y =-x^3+3x^2-4x+2)

Giải ví dụ 1

*

*

*

Bốn dạng đồ thị hàm số bậc 3

*

2. KHẢO SÁT HÀM TRÙNG PHƯƠNG : y = ax4+bx2+c

Ví dụ 4: Khảo sát hàm số y = x4 - 2x2 – 3.Ví dụ 5: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số ( -fracx^42-x^2+frac32)Ví dụ 6: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số ( -x^4+2x^2-2)

Giải Ví dụ 4

Nội dung Bài giải

Giải thích – ghi nhớ cho HS

Tập xác định D =R

Bước 1:Tìm tập xác định của hàm số

y’ = 4x3 - 4x y’ = 0 4x3 - 4x = 0 x(4x2 – 4) = 0 x = 0; x = 1; x = - 1

Bước 2: tính y’ và xét dấu ý

Giới hạn: ( lim_x ightarrow +infty y=+infty ;lim_x ightarrow -infty y=+infty)

Bước 3: Chỉ cần tìm giới hạn của số hạng có mũ cao nhất, ở đây là tìm

( lim_x ightarrow pm infty x^4=??)

*

Học sinh giải ví dụ 5 và ví dụ 6- Bốn dạng đồ thị hàm số trùng phương

 

*

*

*

Học sinh giải ví dụ 8 và ví dụ 9Hai dạng đồ thị hàm số nhất biến

*

 

BÀI TẬP

1. Hàm số bậc ba:  ( y = ax^3+bx^2+cx+d (a eq 0))

Bài 1. Cho hàm số ( y=x^3-3x+2) (C)

a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

b) Dựa vào đồ thị (C) , biện luận theo m số nghiệm thực của phương trình ( x^3-3x+2-m=0)

c)  Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M(2;4)

d) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x =1/2

e)  Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại các điểm có tung độ y=0

Bài 2.

Xem thêm: Sơ Đồ Hạch Toán Tài Khoản 635 Theo Thông Tư 200 Và Sơ Đồ Chữ T

Cho hàm số y= - ( x^3+3x^2-4) (C)


a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

b) Dựa vào đồ thị (C) , biện luận theo m số nghiệm thực của phương trình ( x^3-3x^2+m=0)

c) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ là x = 1/2

 

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay