*
*
*
*
*
*
*
*

Cho tam giác $ABC$ với ba đường cao $AA";,BB";,CC"$ . Gọi $H$ là trực tâm của tam giác đó. Chọn câu đúng.

Bạn đang xem: Cho đa giác lồi có 10 cạnh


Cho hình thang $ABCD m , m AB$ song song với $CD,$ đường cao $AH.$ Biết (AB = 7cm;,CD = 10cm) , diện tích của $ABCD$ là (25,5cm^2) thì độ dài $AH$ là:


Cho hình bình hành $ABCD,$ đường cao ứng với cạnh $DC$ là (AH = 6cm); cạnh (DC = 12cm) . Diện tích của hình bình hành $ABCD$ là:


Cho hình thoi $ABCD$ có hai đường chéo $AC$ và $BD$ cắt nhau tại $O.$ Biết (OA = 12cm), diện tích hình thoi $ABCD$ là (168cm^2). Cạnh của hình thoi là:


Cho hình chữ nhật ABCD có (AD = 8cm,;AB = 9cm). Các điểm $M, m N$ trên đường chéo $BD$ sao cho $BM = MN = ND.$ Tính diện tích tam giác $CMN.$


Cho hình chữ nhật $ABCD$. Trên cạnh $AB$ lấy M . Tìm vị trí của M để (S_MBC = dfrac14S_ABCD)


Cho hình vuông $MNPQ$ nội tiếp tam giác $ABC$ vuông cân tại $A$ (hình vẽ). Biết (S_MNPQ = 484cm^2.;) Tính (S_ABC).


*

Cho tam giác $ABC$ có diện tích (12cm^2) . Gọi $N$ là trung điểm của $BC, m M$ trên $AC$ sao cho (AM = dfrac13AC) , $AN$ cắt $BM$ tại $O$ .

Xem thêm: Những Hình Tranh Ảnh Vẽ Bằng Bút Chì Đẹp, Đơn Giản Nhưng Ấn Tượng


Cho tam giác (ABC,,,widehat A = 90^0,,,AB = 6cm,,,AC = 8cm.) Hạ $AH ot BC,$ qua (H) kẻ (HE ot AB,,,HF ot AC) với(E in AB;F in AC).


Cho hình bình hành $ABCD$ có (CD = 4cm) , đường cao vẽ từ $A$ đến cạnh $CD$ bằng $3cm.$ Gọi $M$ là trung điểm của $AB.$$DM$ cắt $AC$ tại $N.$


Cho hình bình hành $ABCD$ có (widehat B = 120^0,AB = 2BC.) Gọi $I$ là trung điểm của $CD, m K$ là trung điểm của $AB.$ Biết chu vi hình bình hành $ABCD$ bằng $60cm.$ Tính diện tích hình bình hành $ABCD.$


Tam giác $ABC$ có hai trung tuyến $AM$ và $BN$ vuông góc với nhau. Hãy tính diện tích tam giác đó theo hai cạnh $AM$ và $BN.$