Viết phương trình đường thẳng $d$ biết $d$ vuông góc với đường thẳng $d':y = - dfrac12x + 3$ và đi qua điểm $Mleft( 2; - 1 ight)$.

Bạn đang xem: D vuông góc d


Bước 1: Gọi phương trình đường thẳng cần tìm là $y = ax + b,,left( a e 0 ight)$

Bước 2: Tìm hệ số $a$ theo mối quan hệ vuông góc.

Bước 3: Thay tọa độ điểm $M$ vào phương trình đường thẳng ta tìm được $b$.


Gọi phương trình đường thẳng $d$ cần tìm là $y = ax + b,,left( a e 0 ight)$

Vì $d$$ ot $$d'$ nên $a.left( - dfrac12 ight) = - 1 Leftrightarrow a = 2$ (TM)

$ Rightarrow d:y = 2x + b$

Thay tọa độ điểm $M$ vào phương trình đường thẳng $d$ ta được $2.2 + b = - 1 Leftrightarrow b = - 5$

Vậy phương trình đường thẳng $d:y = 2x - 5$.


*
*
*
*
*
*
*
*

Hai đường thẳng $d:y = ax + b,,left( a e 0 ight)$ và $d":y = a"x + b",,left( a" e 0 ight)$ cắt nhau khi


Hai đường thẳng $d:y = ax + b,,left( a e 0 ight)$ và $d":y = a"x + b",,left( a" e 0 ight)$ có $a = a"$ và $b e b"$. Khi đó


Cho hai đồ thị của hàm số bậc nhất là hai đường thẳng $d:y = left( m + 2 ight)x - m$ và $d":y = - 2x - 2m + 1$. Với giá trị nào của $m$ thì $d$ cắt $d"$?


Cho hai đường thẳng $d:y = left( m + 2 ight)x - m$ và $d":y = - 2x - 2m + 1$ là đồ thị của hai hàm số bậc nhất. Với giá trị nào của $m$ thì $d$//$d"$


Cho hai đường thẳng $d:y = left( m + 2 ight)x - m$ và $d":y = - 2x - 2m + 1$ .Với giá trị nào của $m$ thì $d equiv d"$?


Viết phương trình đường thẳng $d$ biết $d$ cắt trục tung tại tại điểm có tung độ bằng $ - 2$ và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ $1$.


Viết phương trình đường thẳng $d$ biết $d$ song song với đường thẳng $d":y = 3x + 1$ và đi qua điểm $Mleft( - 2;2 ight)$.


Viết phương trình đường thẳng $d$ biết $d$ vuông góc với đường thẳng $d":y = - dfrac12x + 3$ và đi qua điểm $Mleft( 2; - 1 ight)$.


Viết phương trình đường thẳng $d$ biết (d) vuông góc với đường thẳng (y = dfrac13x + 3) và cắt đường thẳng (y = 2x + 1) tại điểm có tung độ bằng 5.


Viết phương trình đường thẳng $d$ biết (d) song song với đường thẳng (y = - 2x + 1) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng (3) .


Viết phương trình đường thẳng $d$ biết (d) đi qua hai điểm $Aleft( 1;2 ight);Bleft( - 2;0 ight).$


Cho tam giác (ABC) có đường thẳng (BC:y = - dfrac13x + 1) và (Aleft( 1,2 ight)) . Viết phương trình đường cao (AH) của tam giác (ABC) .


Cho đường thẳng (d:y = (m^2 - 2m + 2)x + 4). Tìm (m) để (d) cắt (Ox) tại (A) và cắt (Oy) tại (B) sao cho diện tích tam giác (AOB) lớn nhất.


Điểm cố định mà đường thẳng (d:y = dfracsqrt k + 1sqrt 3 - 1x + sqrt k + sqrt 3(k ge 0)) luôn đi qua là:


Cho đường thẳng (d:y = (2m + 1)x - 1). Tìm (m) để (d) cắt 2 trục tọa độ tạo thành tam giác có diện tích bằng (dfrac12).


Cho đường thẳng (d:y = mx + m - 1). Tìm (m) để d cắt (Ox) tại (A) và cắt (Oy) tại (B) sao cho tam giác (AOB) vuông cân.


Cho đường thẳng (left( d_1 ight):,,y = ax + b) song song với đường thẳng (left( d_2 ight):,,,y = 2x + 2019) và cắt trục tung tại điểm (Aleft( 0; - 2 ight).) Giá trị của biểu thức (a^2 + b^3) bằng:


Cho hàm số bậc nhất (y = ax - 4). Xác định hệ số (a), biết đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng (left( d ight):,,y = - 3x + 2) tại điểm có tung độ bằng (5).

Xem thêm: 7 Nguồn Dữ Liệu Ảnh Vệ Tinh Mới Nhất Miễn Phí Trên Qgis, Ảnh Vệ Tinh Mới Nhất Miễn Phí Trên Qgis


*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.