Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hoá trị II) và oxit của nó cần vừa đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Kim loại R là:

A. Be

B. Ca

C. Ba

D. MgĐể hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hoá trị II) và oxit của nó cần vừa đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Kim loại R là

A. Ba

B. Ca

C. Be

D. Mg


*

Để hoà tan hoàn toàn 8,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hoá trị II) và oxit của nó cần vừa đủ 100 ml dung dịch HCl 5M. Kim loại R là

A. Ba

B. Ca

C. Be

D. Mg


Để hòa tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp kim loại R (chỉ có hóa trị II) và oxit của nó cần vừa đủ 400ml dung dịch HCl 1M. Tìm kim loại R

A. Ca

B. Mg

C. Ba

D. Be


Đáp án B

R + HCl → RCl2 + H2

RO + 2HCl → RCl2 + H2O

Ta có: nHCl =0,4.1 = 0,4 mol → 

*
 = 0,2 mol → 
*
 = 32

Theo tính chất của 

*
 ta có: M

→ M = 24 (Mg) là nghiệm hợp lí


Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp A gồm Fe và một kim loại R có hoá trị II vào dung dịch axit HCl (dư) thì thu được 8,96 lít khí (đo ở đktc). Mặt khác khi hoà tan hoàn toàn 9,2 gam kim loại R trong 1000 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch B, cho quì tím vào dung dịch B thấy quì tím chuyển thành mau đỏ. Hãy xác định R và tính khối lượng của mỗi kim loại trong 19,2 gamhỗn hợp A.

Bạn đang xem: Để hòa tan hoàn toàn 6.4 gam hỗn hợp gồm kim loại r


Hoà tan hoàn toàn 3,9 gam hỗn hợp gồm Mg và kim loại R có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 cần 200 ml dung dịch HCl 2M. Kim loại R và thành phần % khối lượng của nó trong hỗn hợp là

A. Zn; 78,9%

B. Cr;79,76%

C. Fe; 80,25%

D. Al; 69,23%


Hoà tan hoàn toàn 16 gam oxit kim loại M có hóa trị II cần dùng 200ml dung dịch H2SO4 loãng 1M. Xác định kim loại trong oxit trên?

A. Cu B. Mg C. Zn D. Ca 


(n_H_2SO_4=1cdot0,2=0,2left(mol ight)\ PTHH:MO+H_2SO_4 ightarrow MSO_4+H_2O\Rightarrow n_MO=n_H_2SO_4=0,2left(mol ight)\Rightarrow M_MO=dfrac160,2=80left(g/mol ight)\Rightarrow PTK_M=80-16=64left(đvC ight))

Do đó M là Cu

Vậy chọn A


Hoà tan hoàn toàn 4g hỗn hợp gồm 1 kim loại hoá trị II và một kim loại hoá trị III cần dùng hết 170 ml HCl 2M.a) Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối?b) Vính V H2 thoá ra ở dktcc) Nếu biết kim loại hoá trị III là Al và số mol bằng 5 lần số mol kim loại hoá trị II thì kim loại hoá trị II là kim loại nào?


Gọi hai kim loại cần tìm lần lượt là A(II) và B(III)

Gọi a,b lần lượt là số mol A, B

Đổi 170ml = 0,17l

A + 2HCl = ACl2 + H2 (1)

a 2a a a (mol)

2B + 6HCl = 2BCl3 + 3H2 (2)

b 3b b 1,5b (mol)

Số mol HCl là : 0,17 x 2= 0,34(mol) = 2a + 3b (mol)

Khối lượng HCl là: 0,34 x 36,5 = 12,41 (g)

Theo PTHH (1)(2): n H2 = a+1,5b= 1/2 nHCl= 0,34:2= 0,17 (mol)

Khối lượng H2 thu đc là: 0,17 x 2= 0,34(g)

Theo ĐL bảo toàn khối lượng:

mhh + m HCl = mMuối + m H2

=> m muối= 4 + 12,41 - 0,34 = 16,07(g)

b, Thể tích H2 thoát ra là: 0,17 x 22,4 = 3,808 (l)

c, Ta có: b= 5a

A + 2HCl = ACl2 + H2

a a (mol)

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2

5a 7,5a (mol)

Số mol H2 thu được là: a+ 7,5a= 8,5a= 0,17(mol)

=> a= 0,02 (mol)

Ta có phương trình:

MA x a + 27 x 5a = 4 (g)

=> a ( MA + 135) =4 (g)

=> MA + 135 = 4/ 0,02= 200(g)

=> MA = 200 - 135= 65(g)

Vậy A là kim loại Zn

 

 


Đúng 1

Bình luận (7)

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm Sn và một kim loại R (có hóa trị không đổi) trong lượng dư dung dịch HCl, thu được 5,04 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa 36,27 gam muối. Mặt khác, để đốt cháy cũng m gam hỗn hợp E cần vừa đủ 3,696 lít O2 (đktc). Kim loại R là

A. Al

B. Zn

C.

Xem thêm: Hospitality Là Gì ? Các Kỹ Năng Cần Có Của Người Làm Ngành Hospitality

Ca

C. Ca


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Gọi hóa trị của R là n và số mol Sn và R lần lượt là a và b mol

+/ Khi phản ứng với HCl :

Sn + HCl → SnCl2 + H2

R + nHCl → RCln + 0,5nH2

+/ Khi đốt trong oxi :

Sn + O2 → SnO2

2R + 0,5nO2 → R2On

=> Ta có : nH2 = a + 0,5nb = 0,225 mol

Và nO2 = a + 0,25nb = 0,165 mol

=> a = 0,105 mol ; nb = 0,24 mol

Có mmuối = 0,105.190 + 0,24/n . (R + 35,5n) = 36,27

=>R = 32,5n

=>Cặp n =2 ; R =65 (Zn) thỏa mãn

=>B


Đúng 0

Bình luận (0)

để hòa tan 6.4 gam hỗn hợp gồm kim loại R(chỉ có hóa trị 2) và oxit của nó cần vừ đủ 400ml dung dich HCl 1M. Tìm kim loại R


Lớp 10 Hóa học Bài 11: Luyện tập bảng tuần hoàn, các định luật tu...
1
0
Gửi Hủy

nM=x. NMO=y. M+HCl->MCl2+H2 MO+HCl->MCl2+H2O M(x+y)+16y=6,4. Suy ra M=(6,4-16y)/(x+y)=32-80y x+y=0,2. Suy ra ymax M khi và chỉ khi y=0 và min M khi và chỉ khi y= 0,4 suy ra max M = 32 và min M =16 vậy M là Mg


Đúng 0

Bình luận (1)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
fundacionfernandovillalon.com