Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (72.4 KB, 2 trang )


Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differentlyfrom the others

1. A. Sofa B. A way C. Banana D. Occasion

2. A. Purpose B. Bottle C. Collect D. Second

Exercise 2: Complete the sentences with the correct form of the verbs1. Would you mind _____________ (watch) my bag for a few minutes?2. The children would love _____________ (eat) French fries.

Bạn đang xem: Top 5 đề kiểm tra 15 phút tiếng anh 7 thí điểm học kì 2 có đáp án !!

3. Please avoid _____________ (make) silly mistakes in this exercise.Exercise 3: Arrange the words to make sentences

1. Hobby/ you/ have/ any / Do/?

________________________________________________2. His/ do/ what/ your/ brother/ free/ does/ in/ time/?

________________________________________________

Exercise 4: Complete the second sentence so that it has the same meaning as the firstone

1. His hobby is collecting toy cars.

He collects ______________________________________
2. It took me three hours to make this pottery jug.

I spent _________________________________________3. My father likes to do gardening at the weekend.

My father enjoys _________________________________-The

end-Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differentlyfrom the others


(2)

2. B

Exercise 2: Complete the sentences with the correct form of the verbs

1. Would you mind ______watching_______ (watch) my bag for a few minutes?2. The children would love _______to eat______ (eat) French fries.

Xem thêm: Hàm Mean Trong Excel, Hàm Tính Trung Bình Vị, Ví Dụ Minh Họa

3. Please avoid ______making_______ (make) silly mistakes in this exercise.Exercise 3: Arrange the words to make sentences

1. Do you have any hobby?

2. What does your brother do in his free time?

Exercise 4: Complete the second sentence so that it has the same meaning as the firstone


1. He collects toy cars as a hobby

2. I spent three hours making this pottery rug.

3. My father enjoys doing gardening at the weekend.

Mời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp 7 hay tại:


https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-7

Tài liệu liên quan


*
30 đề kiểm tra 15 phút vật lý 6 học kì 1 có đáp án 62 1 1
*
ĐỊNH DẠNG CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MỚI NHẤT 15 1 4
*
đề kiểm tra 15 phút tiếng anh 8 lần 1 (4 đề) 4 667 3
*
bộ đề kiểm tra 15 phút tiếng anh 6 thí điểm bùi văn vinh 10 745 1
*
Tổng hợp đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 10 10 94 3
*
Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 – Unit 4: For a better community 4 68 0
*
bản quyền thuộc về vndoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại 2 89 0
*
Tổng hợp đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 10 9 47 0
*
Tải Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 10 Unit 1 - Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: Family life có đáp án 2 560 0
*
Tải Bài kiểm tra 15 phút số 2 lớp 6 học kì 2 môn tiếng Anh có đáp án - Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 6 2 64 1
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(8.25 KB - 2 trang) - Tải Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 - Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Thí điểm Unit 1 có đáp án
Tải bản đầy đủ ngay
×