Bộ đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm học 2021 - 2022 gồm 4 đề thi, có bảng ma trận kèm theo đáp án.

Bạn đang xem: Đề thi hóa học lớp 11 học kì 2

Qua đó giúp thầy cô tham khảo, ra đề thi học kỳ 2 cho học sinh của mình dễ dàng.


Đề thi Hoá 11 học kì 2 năm 2021 - 2022


Ma trận đề thi học kì 2 Hóa học 11


Nội dung kiến thứcMức độ nhận thứcCộng
Nhận biếtThông hiểuVận dụng
TNTLTNTLTNTL

Chương 5: Hiđrocacbon no

- Công thức chung, đồng phân mạch cacbon, đặc điểm cấu tạo phân tử và danh pháp.

- Tính chất hoá học (phản ứng thế, phản ứng cháy, phản ứng tách hiđro,

- Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

1

3,0 (30%)

Chương 6: Hidrocacbon không no

- Tính chất hoá học : Phản ứng cộng brom trong dung dịch, cộng hiđro, cộng HX theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp; phản ứng trùng hợp ; phản ứng oxi hoá.

- Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo, gọi tên anken.

- Tính thành phần phần trăm về thể tích trong hỗn hợp khí có một anken cụ thể.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

2,0 (20%)

Chương 7: Hidrocacbon thơm, nguồn hidrocacbon thiên nhiên, hệ thống hóa về hidrocacbon

- Cấu tạo phân tử, dãy đồng đẳng của benzen

- Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của benzen, vận dụng quy tắc thế để dự đoán sản phẩm phản ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 8 : Dẫn xuất halogen. Ancol. Phenol

- Tính chất hoá học : Phản ứng oxi hoá ancol bậc I thành anđehit,

- Tính khối lượng phenol tham gia và tạo thành trong phản ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 9: Anđehit. Xeton. Axit cacboxylic

- Đặc điểm cấu tạo phân tử của anđehit.

- Tính chất hoá học của axit cacboxylic

- Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch axit trong phản ứng.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

3,0 (30%)

Tổng số câu

Tổng số điểm

3

1,5

(15%)

5

2,5

(25%)

2

1,0

(10%)

3

5,0

(50%)

13

10,0

(100%)


Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Câu 1. Tính chất hoá học đặc trưng của ankan là

A. phản ứng thế.

B. phản ứng tách

C. phản ứng phân huỷ.

D. phản ứng cộng.

Câu 2. Đốt cháy một hiđrôcacbon A thu được 17,6 gam CO2 và 9,0 gam H2O. Xác định dãy đồng đẳng của A?

A. Ankin.

B. Ankađien.

C. Anken.

D. Ankan.

Câu 3. Khi cho anken CH2= CH-CH3 tác dụng với HCl thu được sản phẩm chính

A. CH3-CH2-CH2OH

B. CH3- CH2-CH2Cl

C. CH3-CH(Cl)-CH3

D. CH3-CH(OH)CH3

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 2 Hidro cacbon X, Y liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 8,4 lít CO2 (đktc) và 6,75g H2O. X, Y thuộc dãy đồng đẳng sau đây:

A. Aren

B. Ankan

C. Anken

D. Ankin

Câu 5. Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6. Phản ứng của benzen với chất nào sau đây gọi là phản ứng nitro hóa ?

A. HNO3 đ/H2SO4 đ

B. HNO2 đ /H2SO4 đ

C. HNO3 loãng/H2SO4đ

D. HNO3 đ

Câu 7. Khi oxi hóa ancol A bằng CuO, nhiệt độ, thu được andehit, vậy ancol A là:

A. ancol bậc 1

B. ancol bậc 2

C. ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2

D. ancol bậc 3

Câu 8. Cho 11 gam hỗn hợp gồm 2 rượu đơn chức tác dụng hết với natri kim loại thu được 3,36 lít hidro (đktc). Khối lượng phân tử trung bình của 2 rượu là:


A. 36,7

B. 48,8

C. 73,3

D. 32,7

Câu 9. Andehit là hợp chất hưu cơ:

A. Chỉ có tính Oxi hoá

B. Chỉ có tính khử

C. Chỉ có tính axit

D. Vừa có tính Oxi hoá, vừa có tính khử

Câu 10. Đun nóng 3 gam axít axetic với lượng dư ancol etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác), hiệu suất phản ứng 75%. Khối lượng este thu được là:

A. 2,2gam

B. 3,3gam

C. 6,6gam

D. 4,4gam

Phần II: Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (1 điểm)

Từ metan (các chất vô cơ và điều kiện phản ứng có đủ), hãy viết các phản ứng điều chế nhựa PVC (poli vinyl clorua) ?

Câu 2. ( 2 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 ankin là đồng đẳng liên tiếp bởi oxi dư, sau phản ứng thu được 24,64 lít khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O . Xác định công thức phân tử, viết CTCT các ankin. Gọi tên.

Xem thêm: Review Truyện Phù Thuỷ Xin Tỉnh Giấc, Phù Thủy, Xin Tỉnh Giấc Full

Câu 3

Chia hỗn hợp A gồm axit axetic và ancol etylic thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na (dư) thu được 3,36 lít H2 (đktc). Để trung hòa hết phần 2 cần 200 ml dung dịch NaOH 1M.

a. Viết các phản ứng xảy ra?

b. Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu ?

Đáp án đề thi học kì 2 Hóa học 11

Phần I: trắc nghiệm khách quan (mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)