Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 theo Thông tư 22 có bảng ma trận và file nghe kèm theo. Giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi môn Tiếng Anh học kì 2.Bạn đang xem: De thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng anh

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo, có thêm tư liệu ra đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Kỹ năngNhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá Mức/Điểm Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ %
M1M2M3M4
NgheListen and number.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 3

13115 câu3.75 đ37.5%
0.250,750,25
Listen and tick the picture122
0.250,50,5
Listen and chose the best answer311
0,750,250.25
ĐọcLook and read then put a tick (v) or (x) in the box217 câu1.75đ17.5%
0,50,25
Read and match22
0,250,25
Viếtfill in the gaps1318 câu2đ20%
0,250,750.25
Reorder the words21
0,50.25
NóiGetting to know each other What’s your name ?; How do you spell your name ?; How are you today ?;2110 câu2.5đ25%
0,50,25
Talking about familiar object What’s this ? What colour/shape is it ?; Tell about school things31
0,750,25
Describing picture What are the people in the picture doing? Are there any animals? What does your family often do in the evening111
0,250,250,25
Tổng91314440 câu 10đ
23%32%35%10%

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 theo Thông tư 22

PART 1. LISTENING

Question 1: Listen and number. (Nghe và đánh số)

Question 2: Listen and tick the picture. (Nghe và chọn bức tranh đúng)

Question 3: Listen and chose the best answer. (Nghe và chọn đáp án đúng)

1. How many maps are there in the living room?

A. There are two B. There are three

2. Are there any sofas in the room.

A. Yes, there are B. No, there aren’t

3. Do you have a robot?

A. No, I don’t B. Yes, I do

4. Her father is ………………….

A. Young B. Handsome

5. What does your mother look like?

B. She is nice B. She is young.

PART 2. READING AND WRITING

Question 4. Look and read. Put a tick ( V ) or cross (X) in the box. (1pt).

Xem thêm: Hướng Dẫn Ghi Học Bạ Theo Thông Tư 22, Cách Ghi Nhận Xét Học Bạ Lớp 4 Theo Thông Tư 22

Question 5: Read and match

Question 6: Fill in the gaps (điền vào chỗ trống)

near playing watching reading dog living room

My family is in the (1) living room. My father is (2)……………….. A book. My mother and I are (3) ……………….. TV. My sister is (4) ……………….. With her cat (5) the TV. My (6) ……………….. Is under the table.