Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (149.63 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Đề thi thpt quốc gia 2010

D D B B D C C B A C D C 11. D D D D D B B A B D B D 12. C D C C A C A A B C A D 13. B C A C C C D C B A B A 14. A A B B D C C C A C C D 15. A A C A C A B A B B C A 16. D D B A C B C A B C B A 17. C A D B A C D C C D A C 18. D B A B B A C C C D D A 19. B D D D C A C B C D C D 20. A D D D B A C D A B C D 21. B D D D D C B A C B C D 22. B C A A B A C A B A B C 23. A A A B B B B B D C B B 24. B A B D D B B A B C A D 25.
C D B D B D C C A C D D 39. A D B A C D B B B B A C 40. B B C B A C D D C C D D 41. B C C A D C D D C A A B 42. C B A B A C B B C D B B 43. C B C D B D A A D A B A 44. A D C C B D D C D D B C 45. D C B D D D C A A B C B 46. C B C D C B A D B A B B 47. C C C C B B D B C C B A 48. C A D A B B B C C C D A 49. D B B A D D B C A D D A 50. A D A C B C B D D D A D Trang 2/2


*
Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Pháp - Chương trình chuẩn và nâng cao (Mã đề thi 138) 4 396 3
*
Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Pháp - Chương trình chuẩn và nâng cao (Mã đề thi 194) 4 317 1
*
Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Pháp - Chương trình chuẩn và nâng cao (Mã đề thi 246) 4 258 0
*
Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Pháp - Chương trình chuẩn và nâng cao (Mã đề thi 263) 4 334 0
*
Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Pháp - Chương trình chuẩn và nâng cao (Mã đề thi 314) 4 242 0
*
Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Pháp - Chương trình chuẩn và nâng cao (Mã đề thi 381) 4 367 2
*
Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Pháp - Chương trình chuẩn và nâng cao (Mã đề thi 497) 4 287 0
*
Tài liệu Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Tiếng anh - Chương trình chuẩn và nâng cao (Mã đề thi 139) pptx 4 558 6
*
Tài liệu Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Tiếng anh - Chương trình chuẩn và nâng cao (Mã đề thi 241) pdf 4 515 3
*
Tài liệu Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Tiếng anh - Chương trình chuẩn và nâng cao (Mã đề thi 298) pptx 4 347 1
*
Xem thêm: Cho 86 3 Gam Hỗn Hợp X Gồm Na K Ba Al2O3, Cho 86,3 Gam Hỗn Hợp X Gồm Na, K, Ba Và Al2O3

(149.63 KB - 2 trang) - Tài liệu Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Pháp - Chương trình chuẩn và nâng cao doc