Tài liệu liên quan

Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 10 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án


Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 3 cuối học kì 2

Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 10 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 5 56 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11 THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017 có đáp án - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn tiếng Anh lớp 11 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11 THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017 có đáp án - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn tiếng Anh lớp 11 có đáp án 5 70 0
Tải Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Côn Minh năm 2019 - 2020 - Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có đáp án
Tải Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Côn Minh năm 2019 - 2020 - Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có đáp án 6 55 0
Tải Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Lê Văn Tám có đáp án - Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 có đáp án
Tải Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Lê Văn Tám có đáp án - Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 có đáp án 8 29 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 1 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 1 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 4 17 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 2 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 2 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 6 23 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 5 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 5 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 7 26 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 8 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 8 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 4 24 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 3 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 3 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 5 23 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 6 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 6 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 6 25 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 9 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 9 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 4 14 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 4 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 4 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 6 24 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 7 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 7 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 5 19 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11 (mới) THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017 có đáp án - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn tiếng Anh lớp 11 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11 (mới) THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017 có đáp án - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn tiếng Anh lớp 11 có đáp án 3 61 0
Tải Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2017 - 2018 (Có đáp án) - Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3
Tải Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2017 - 2018 (Có đáp án) - Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 7 15 0
Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng việt Lớp 4 - Năm học 2010-2011 - Trường Tiểu học Tân Hội Trung 1 7 9 0
TRƯỜNG TH CÔN MINH BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II Họ tên: ……………………………………… Môn: Tiếng Anh Lớp: Thời gian: 35 phút (không kể giao đề) Điểm Nhận xét giáo viên A PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) I Circle the odd one out ( Khoanh tròn từ khác với từ lại ) (2,5đ) A Sunny B Library C Windy D Cloudy A Six B Seven C School D Ten A Cat B Fish C Bird D Pencil A Bedroom B Chair C Bathroom D Kitchen A Book B Pen C Robot D Ruler II Circle the correct answers A , B or C (Khoanh vào đáp án A, B C) (2,5đ) I’m Linda A Hello B Goodbye C What How old she ? - She is ten years old A am B is C are many dogs you have? A What B How C Where There is a …….… in the bedroom A bed B clouds C dogs How’s the weather today? - It’s …….…… A ship B ball C sunny B PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm) III Match the questions and answers (Nối câu hỏi cột A với câu trả lời cột B) (2,5đ) A How’s the weather today? B ANSWERS A That’s my father 2 How many cats are there? B I’m nine 3 How old are you? C His name’s Tam Who’s that? D It’s rainy What’s his name? E There are five IV Reorder the words to the complete sentence (Sắp xếp từ sau thành câu đúng) 2,5đ windy / It’s / today // ………………………………….…………………………………………………… nine / I / years / am / old // ……………………………………………………………………………………… is / school / This / my // ……………………………………………………………………………………… to / you / Nice / meet // ………………………………… …………………………………………………… your / What / is / name /? // ………………………………… …………………………………………………… THE END TRƯỜNG TH CÔN MINH ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II *** ****** Môn: Tiếng Anh - Lớp I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5pts) I Circle the odd one out: Khoanh tròn từ khác loại (2,5pts) Mỗi câu 0,5 điểm B 2.C D B C II Circle the correct answers A , B or C (Khoanh vào đáp án A, B C) (2,5đ) Mỗi câu 0,5 điểm A B B A C B PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm) III Match the questions and answers (Nối câu hỏi cột A với câu trả lời cột B) (2,5đ) Mỗi câu 0,5 điểm A How’s the weather today? B ANSWERS A That’s my father D 2 How many cats are there? B I’m nine E 3 How old are you? C His name’s Tam B Who’s that? D It’s rainy A What’s his name? E There are five C IV Reorder the words to the complete sentence (Sắp xếp từ sau thành câu đúng) 2,5đ Mỗi câu 0,5 điểm It’s windy today I am nine years old This is my school Nice to meet you! What is your name? THE END ... …………………………………………………… THE END TRƯỜNG TH CÔN MINH ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II *** ****** Môn: Tiếng Anh - Lớp I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5pts) I Circle the odd one out: Khoanh tròn từ khác loại (2, 5pts) Mỗi câu... Answers (Nối câu hỏi cột A với câu trả lời cột B) (2, 5đ) A How’s the weather today? B ANSWERS A That’s my father 2 How many cats are there? B I’m nine 3 How old are you? C His name’s Tam Who’s that?... Out: Khoanh tròn từ khác loại (2, 5pts) Mỗi câu 0,5 điểm B 2. C D B C II Circle the correct answers A , B or C (Khoanh vào đáp án A, B C) (2, 5đ) Mỗi câu 0,5 điểm A B B A C B PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Tài liệu liên quan

Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 10 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 10 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 5 56 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11 THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017 có đáp án - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn tiếng Anh lớp 11 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11 THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017 có đáp án - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn tiếng Anh lớp 11 có đáp án 5 70 0
Tải Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Côn Minh năm 2019 - 2020 - Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có đáp án
Tải Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Côn Minh năm 2019 - 2020 - Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có đáp án 6 55 0
Tải Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Lê Văn Tám có đáp án - Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 có đáp án
Tải Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Lê Văn Tám có đáp án - Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 có đáp án 8 29 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 1 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 1 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 4 17 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 2 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 2 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 6 23 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 5 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 5 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 7 26 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 8 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 8 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 4 24 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 3 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 3 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 5 23 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 6 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 6 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 6 25 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 9 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 9 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 4 14 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 4 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 4 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 6 24 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 7 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 7 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 5 19 0
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11 (mới) THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017 có đáp án - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn tiếng Anh lớp 11 có đáp án
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11 (mới) THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017 có đáp án - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn tiếng Anh lớp 11 có đáp án 3 61 0
Tải Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2017 - 2018 (Có đáp án) - Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3
Tải Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2017 - 2018 (Có đáp án) - Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 7 15 0
Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng việt Lớp 4 - Năm học 2010-2011 - Trường Tiểu học Tân Hội Trung 1 7 9 0


Xem thêm: Description-Miêu Tả - Thẻ Mô Tả (Meta Description Tag) Là Gì

Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8