Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (85.95 KB, 7 trang )


CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2020 - 2021

Đề thi HSG tiếng Anh lớp 5 có đáp án - Đề số 1

Khoanh trịn từ có cách phát âm khác.

1. A. Draw B. Place C. Hate D. Date

2. A. Speak B. Ear C. Near D. Bear

3. A. Age B. Headache C. Matter D. Make

4. A. Visit B. Was C. Music D. Sat

5. A. Cook B. Floor C. Foot D. Soon

Khoanh tròn từ khác loại

1) football volleyball picnic table tennis

2) great attractive interesting travel

3) teacher engineer warmer driver

4) festival week year month

5) sing song draw read

Gạch chân từ đúng.

Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 5 năm 2020 2021

1) He often travels...car...my father (by....for/ by...with/ with...by)2) It... Rainy in summer. (often is/ is often/ often)

3) What did she... (draw/ drawed/ drew)

4) Do you want to go...? (swim/ swiming/ swim ming)


(2)

Chọn đáp án đúng

1) What"s the matter with his mother?a. She has a headache.

b. He has a headache.c. She has a head.2) What are you doing?a. I"m going to sing.b. I"m singging.c. I sing.

3)...? I wrote a letter.a. What do you do?

b. What did you do?c. What are you doing?4) He had a toothachea. He shouldn"t go to dentist

b. He shouldn"t eat too many candiesc. He should eat many candies5) How often do you go to the zoo?a. Twice a month


b. Twelve minutesc. Twelve kilomette

Đặt câu hỏi cho những câu trả lời dưới đây. 1) ...?My mother has a fever


(3)

3) ...?No, She didn"t play football. She played tennis.4) ...?Our friends were born in Hanoi

5) ...?It is about five kilometres from our house to Thang Long Primary school.Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh.

1) children/ was/ sister/ with/ month/ What/ ?/ matter/ the/ "s/ My/

...2) Is/ often/ warm/ in/ weather/ Spring/ the/./

...3) Hoa/ on/ Was/ Hanoi/ born/ in/ 5th/ January/?/...4) did/ do/ mother/ What/ last/ in/ "s/ often/ Lan/ summer/?/

...5) "s/ friends/ Mai/ travelling/ Are/ bike/ house/ by/ to/ ./ her/

...
ĐÁP ÁN

Khoanh tròn từ có cách phát âm khác. 1 - A; 2 - D; 3 - C; 4 - D; 5 - B;

Khoanh tròn từ khác loại

1 - picnic; 2 - travel; 3 - warmer; 4 - festival; 5 - song;Gạch chân từ đúng.


(4)

Chọn đáp án đúng

1 - a; 2 - b; 3 - b; 4 - b; 5 - a;

Đặt câu hỏi cho những câu trả lời dưới đây. 1. What"s the matter with your mother?

2. Are you going to Ho Chi Minh city by plane?3. Did she play football?

4. Where were your friends?

5. How far is it from your house to Thang Long Primary school?Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh.

1. What"s the matter with my sister"s children?2. The weather is often warm in spring

3. Was Hoa born on January 5th in Ha noi?


4. What did Lan"s mother often do in last summer?5. Mai"s friends are travelling to her house by bike.

Đề thi tiếng Anh học sinh giỏi lớp 5 có đáp án - Đề số 2

Phần kiến thức chung:

Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn chữ cái khác với từ còn lại: (10pts)

1. A. Monday B. Sunday C. Friday D. Today2. A. Headache B. Toothache C. Matter D. Fever3. A. Hot B. Weather C. Cold D. Warm4. A. When B. How C. What D. The5. A. Subject B. English C. Science D. Music

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D rồi khoanh trịn vào đáp án đó. (10pts)

1. It is hot ... Summer.

A. On B. In C. At D. Under2. I don’t like Maths ………it is difficult.


(5)

A. In B. With C. On D. Of4. Do you like English? Yes,I……….

A. Do B. Am C. Like D. Don’t5. He often………to school in the morningA. Gos B. Going C. Goes D. To go

Phần đọc hiểu:


Bài tập 1: Hồn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ phù hợp điền vào mỗi chỗtrống. (10pts)

Ba, Lan, and Hoa want to do some shopping. So they go to the (1)... . Next, theygo to the post office because Ba wants some (2)... Then they go to the bookstore(3)... Lan wants some books and postcards. After that, they go to the food stallbecause they (4)... Hungry. Finally, they go to the (5)... Because theywant to see a movie.

1. ..., 2. ..., 3. ..., 4. ..., 5. ... .

Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi phía dưới. (10pts)

Hi! This is my friend. His name is John. He is ten years old. He is a student at a primaryschool of Ha Noi. He lives in a small apartment in Ha Noi with his aunt and uncle. Hisapartment is near a zoo. So, He usually goes there on weekend. He likes monkeys bestbecause they can swing. He studies many subjects at school, but he likes Maths best. Hisclasses usually start at a quarter past seven.

Questions:

1. How old is John?

...2. Where does he live?

...3. Who does he live with?

...
4. When does he usually go to the zoo?


(6)

5. What is his favorite subject?

...

Phần kỹ năng viết:

Em hãy viết một đoạn văn tự giới thiệu về mình dựa theo các từ gợi ý sau:

nameage

nationalityschool

ambition (ước mơ)

............

ĐÁP ÁN:

Phần kiến thức chung:Bài tập 1: (10 điểm)

1.A 2.C 3.B 4.D 5A


Bài tập 2: (10 điểm)

1.B 2.D 3.B 4.A 5.C

Phần đọc hiểu:

Bài tập 1: Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ

trống. (10 điểm)

1. Market/ supermarket 2. Stamps 3. Because 4. Are 5. Cinema

Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi phía dưới. (10 điểm)

1. He is ten (years old).

Xem thêm: Shot Máy Ảnh Là Gì, Kinh Nghiệm Khi Mua Máy Ảnh Cũ, Một Máy Ảnh Chụp Được Bao Nhiêu Shot Hình

2. He lives in a small apartment in Ha Noi.3. He lives with his aunt and uncle.


(7)

My name is Tran Thi My Le. I am twelve years old. I am Vietnamese. I come from ThaiBinh province. Now I am a pupil in class 5A1 in Pham Don Le primary school. My dream isbecoming an English teacher because I like learning English very much.

Mời bạn đoc tham khảo thêm tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như:Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-5

Luyện thi Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-5


Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-5n: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-5Anh: https://vndoc.com/thi-vao-lop-6-mon-tieng-anh