Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 trường tiểu học Cắm Muộn 2, tỉnh Nghệ An Đề thi học kì II môn Toán lớp 1 có đáp án


Bạn đang xem: Đề thi toán kì 2 lớp 5

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 trường tiểu học Cắm Muộn 2, tỉnh Nghệ An Đề thi học kì II môn Toán lớp 1 có đáp án 1,165 2
ĐỀ BÀI: Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1: Số thập phân thích hợp điền vào chỗ trống 2m 2 65cm 2 = ………….m 2 là. A. 20,65 m 2 B. 2,065m 2 C. 2,0065m 2 D. 2865m 2 Câu 2: Cho biết 9,7 x 2 〈 9,712 vậy x là: A. 1 B. 2 C. 0 D. 3 Câu 3: Một hình lập phương có cạnh 5cm thể tích của hình lập phương đó là. A. 125cm 3 B. 105cm 3 C. 115cm 3 D. 135cm 3 Câu 4: Số dư trong phép chia 7,3 : 6 (thương lấy đến hai chữ số) là. A. 4 B. 0,4 C. 0,004 D. 0,04 Câu 5: Tìm số mà 20% của nó bằng 112 A. 560 B. 460 C. 580 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17,5 C. 18 D. 18,5 Câu 7: 3 4 3 giờ = . . . . Phút? A. 235 phút B. 195 phút C. 215 phút D. 225 phút Câu 8: 18,5 ha = . . . . . .m 2 A. 18500 m 2 B. 185000 m 2 C. 1850 m 2 D. 185m 2 Phần II. Tự luận.(6 điểm) Câu 1:Tìm X: a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất. A) 1,47 × 3,6 + 1,47 x 6,4 b) 25,8 x 1,02 - 25,8 x 1,01 Câu 3: Một người đi bộ từ A lúc 6 giờ với vận tốc 5km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút, một người đi xe đạp cũng xuất phát từ A đuổi theo với vận tốc gấp 3 lần người đi bộ. Hỏi: a) Hai người gặp nhau lúc mấy giờ? b) Quãng đường từ điểm khởi hành đến chỗ gặp nhau dài mấy ki lô mét? GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM. Phần I: Trắc nghiệm. (4 điểm) Khoanh vào đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm. Câu 1: Khoanh vào C Câu 5: Khoanh vào A Câu 2: Khoanh vào A Câu 6: Khoanh vào B Câu 3: Khoanh vào A Câu 7: Khoanh vào D Câu 4: Khoanh vào D Câu 8: Khoanh vào B Phần II: Tự luận. ( 6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Tính đúng mỗi câu ghi 1 điểm a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 X = 12 7 3 1 + X + 3,1 = 14,5 + 1,2 X = 12 11 X + 3,1 = 15,7 X = 15,7 – 3,1 X = 12,6 Câu 2: ( 1 điểm) Tính đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm. A. 1,47 × 3,6 + 1,47 × 6,4 = 1,47 × ( 3,6 + 6,4) = 1,47 × 10 = 14,7 b.25,8 × 1,02 - 25,8 × 1,01 = 25,8 × (1,02 - 1,01) = 25,8 × 0,01 = 0,258 Câu 3: (2 điểm ) Nêu đúng lời giải và làm đúng mỗi phép tính ghi 0,25 điểm. Ghi đúng đáp số ghi 0,5 điểm. Giải. Thời gian người đi bộ đi trước xe đạp là: 8 giờ 30 phút – 6 giờ = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ Vận tốc của người đi xe đạp là: 5 x 3 = 15 ( km/giờ) Quãng đường người đi bộ đi trong 2,5 giờ là: 5 x 2,5 = 12,5 ( km) Thời gian để hai người gặp nhau là: 12,5 : (15-10) = 1,25 ( giờ) Hai người gặp nhau lúc: 6 giờ + 2,5 giờ + 1,25 giờ = 9,75 ( giờ) = 9 giờ 45 phút. Quãng đường từ điểm khởi hành đến chỗ gặp nhau là: 15 x 1,25 = 18,75 ( km) Đáp số: a) 9 giờ 45 phút. B) 18,75 km. Câu 4: (1 điểm) Xe máy đi với vận tốc là. 15 : 2 1 = 30 (km/giờ) Đáp số: 30km/giờ . A. 56 0 B. 460 C. 58 0 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17 ,5 C. 18 D. 18 ,5 Câu 7: 3 4 3 giờ = . . . . Phút? A. 2 35 phút B. 1 95 phút C. 2 15 phút D.

Xem thêm: Câu Hỏi Thoát Hơi Nước Qua Lá Chủ Yếu Bằng Con Đường, Thoát Hơi Nước Qua Lá Chủ Yếu Bằng Con Đường

2 25. Trong 2 ,5 giờ là: 5 x 2 ,5 = 12 ,5 ( km) Thời gian để hai người gặp nhau là: 12 ,5 : ( 15- 10) = 1, 25 ( giờ) Hai người gặp nhau lúc: 6 giờ + 2 ,5 giờ + 1, 25 giờ