Bé ñề ôn thi lớp 5 lên lớp 6. Cô giáo : Nguyễn Thị Thủy 1 Môn toán- Lớp 5-ñề 1 Họ và tên:……………………………… Lớp 5………….Trường Tiểu học……………………… A/. Phần trắc nghiệm(2 ñiểm) :Khoanh vào chữ ñặt trước câu trả lời ñúng: Bài 1( 0,5ñ): Dãy số nào dưới ñây ñược viết theo thứ tự từ lớn ñến bé: A. 2 1 ; 3 1 ; 8 3 B. 3 1 ; 2 1 ; 8 3 C. 3 1 ; 8 3 ; 2 1 D. 2 1 ; 8 3 ; 3 1 Bài 2( 0,5ñ): Số thích hợp ñiền vào chỗ chấm : 45 ha 50 dam 2 = m 2 A. 4550 m 2 B. 455000 m 2 C. 450000 m 2 D.4550000 m 2 Bài 3( 0,5ñ): Một ñội trồng rừng 5 ngày trồng ñược 300 cây keo. Hỏi ñội ñủ trồng trong 6 ngày ñược bao nhiêu cây keo (mức trồng như nhau)? A. 240 cây B. 9000 cây C. 360 cây D.10 cây Bài 4( 0,5ñ): Số thích hợp ñiền vào chỗ chấm : 1 2 1 giờ = phút A. 60 phút B. 100 phút C. 15 phút D. 90 phút B/. Phần vận dông và tự luận(8 ñiểm) Bài 1( 1ñ): Tính a) 6 4 1 5 3 3 + b) 159 8145 x x Bài 2( 2ñ): Viết thành số thập phân? 100 3 = ; 1000 123 1 = ; 10 345 = ; 100 456 = Bài 3( 2ñ): 7 4 số học sinh có trường Tiểu học Kim ðồng là 240 em. Hỏi trường ñủ có bao nhiêu em? Bài 4( 1ñ): Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ lớn ñến bé: 12,3 ; 1,23 ; 12,4 ; 12,356 ; 13,1 ; 14,76. Bài 5( 1ñ): Tìm số tự nhiên x biết : a) 0,23 6 MÔN TOÁN- LỚP 5-ðỀ 6 Họ và tên:……………………………… Lớp 5………….TrườngTiểu học……………………… PHẦN 1 (3 ñiểm): Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời ñúng Bài 1( 1ñ): Số thập phân gồm có hai trăm, hai ñơn vị, ba phần mười, ba phần nghìn ñược viết là: A. 22,33 B. 202,33 C. 202,303 D. 22,303 Bài 2( 1ñ): 7m 2 45cm 2 =……………cm 2 A. 745 B. 74500 C. 7045 D. 70045 Bài 3( 1ñ): Số tiền gởi tiết kiệm là 100 000 ñồng. Sau một tháng, cả tiền gởi lẫn tiền lời là 101 000 ñồng. Hỏi số tiền lời bằng bao nhiêu phần trăm số tiền gởi? A.101% B.1,01% C. 10,1% D.1% PHẦN 2 (7 ñiểm) Bài 1( 2ñ): ðặt Tính rồi Tính a/ 356,37-552,81 b/416,3-250,17 c/ 25,46x3,6 d/ 78,24:1,2 Bài 2( 2ñ): Một lớp có 18 học sinh nữ. Biết số học sinh nữ chiếm 60% số học sinh có lớp học. Hỏi lớp học ñủ có bao nhiêu học sinh nam? Bài 3( 3ñ): Một hình chữ nhật có chu vi 140cm, chiều rộng bằng chiều dài. 1/ Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật. 2/ Một hình tam Giác có diện tích bằng nửa diện tích hình chữ nhật ñủ, có ñộ dài ñáy bằng chiều dài hình chữ nhật. So sánh chiều cao hình tam Giác với chiều rộng có hình chữ nhật. Www.VNMATH.com Bé ñề ôn thi lớp 5 lên lớp 6. Cô giáo : Nguyễn Thị Thủy 7 MÔN TOÁN- LỚP 5-ðỀ 7 Họ và tên:……………………………… Lớp 5………….TrườngTiểu học……………………… PHẦN 1 (3 ñiểm): Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời ñúng Bài 1( 1ñ): Cho số thập phân 72,364, chữ số ñược gạch dưới có Giá trị là A. 3 B. C. D. Bài 2( 1ñ): Trong bể có 25 con cua, trong ñủ có 20 con cua chết. Tỉ số phần trăm có số cua chết và số cua trong bể là A. 5% B. 20% C. 80% D. 100% Bài 3( 1ñ): 2800g bằng bao nhiêu kilogam? A.280kg B.28kg C. 2,8kg D.0,28kg PHẦN 2 (7 ñiểm) Bài 1( 2ñ): ðặt Tính rồi Tính a/ 39,72 + 46,18 b/ 95,64 – 27,35 c/ 31,05 x 2,6 d/ 77,5 : 2,5 Bài 2( 1ñ): : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm chấm a/ 8m5dm = ………………………… m b/ 8m 2 5dm 2 = ……………………m 2 Bài 3( 2ñ): Viết hai số thập phân thích hợp vào chỗ chấm chấm 3,90 X > 0,57 ………………………………………… ………………………………………… Bài 6( 2ñ): Tính: a. 4 3 1 2 1 2 X b. 3 5 3 : 5 3 c. 20,57 x 416 d. 27,20 : 32 Bài 7( 2ñ): Cho hình vẽ sau ñây biết diện tích hình tam giác MCD là 1500cm 2 . 1/ Tìm diện tích hình chữ nhật ABCD? 2/ Tìm diện tích hình tứ Giác AMCB? …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………… …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… A B M D C 15cm 25cm www.VNMATH.com Bé ñề ôn thi lớp 5 lên lớp 6. Cô giáo : Nguyễn Thị Thủy 9 Môn toán- Lớp 5-ñề 9 Họ và tên:……………………………… Lớp 5………….TrườngTiểu học……………………… PHẦN 1 ( 3ñiểm) : Chọn câu ñúng: Bài1( 1ñ): Chữ số gạch chân trong số thập phân 2,574 có Giá trị là A.7 B. 0,7 C. 0,07 D.0,007 Bài 2( 1ñ): Hình tam Giác có ñộ dài ñày 15cm, chiều cao 8cm thì diện tích là: A.12cm 2 B. 6cm 2 C.120cm 2 D.60cm 2 Bài 3( 1ñ): Gởi tiền tiết kiệm 1 000 000 ñồng với lời suất 0,6% một tháng thì mỗi tháng nhận ñược tiền lời là A. 6000 ñồng B. 600 ñồng C.60000ñồng D. 60 ñồng PHẦN 2 ( 7ñiểm) Bài 1( 2ñ): ðặt Tính rồi Tính A. 263,72 + 54,96 B. 312,5-42,56 C. 42,37X 3,04 D. 35,28 : 2,4 Bài 2( 1ñ): Tìm x, biết x là số tự nhiên và (1,2 + 3,7) 2 18cm 20cm 32cm A B C D www.VNMATH.com <...>... M i s chia h t cho 5 ? A 12 B 20 C 24 D 18 Bài 7( 3ñ): Ch n và ghi l i ñáp án ñúng trong m i ý sau: 1 Ch s 5 trong s 23,8 75 thu c hàng: A ðơn v B Ph n ch c C Ph n trăm D Ph n nghìn 2 S thích h p ñi n vào ch ch m có 5km25m = …km A 0 ,52 5 B 5, 25 C 5, 0 25 3.phân s A 40, 15 D 5, 00 25 ñư c vi t dư i d ng s th p phân là B 4, 15 4 : 27 chia cho 4 ñư c A 6 B .6, 7 C 400, 15 C 6, 75 D 400,0 15 D 0 ,6 75 2 2 m = … dm2 ... A) 2 ,5 x 9,7 x 4 b) 0 ,5 x 7,3 x 2 Bài 3( 2ñ): ð t Tính r i Tính: a) 24 ,5 x 3,8 `b) 12 : 0, 25 c) 1,4 x 26 x 5, 6 c) 17,3 76 : 48 d) 6 3 3 5 x + x 11 7 7 11 d) 1, 458 : 0, 45 Bài 4( 2ñ): M t th a ru ng hình ch nh t có chi u r ng 22 ,5 m và có di n tích b ng di n tích m t cái sân hình vuông c nh 27 m Tính chu vi th a ru ng ñ ? 16 www.VNMATH.com Bé ñ ôn thi l p 5 lên l p 6 Cô giáo : Nguy n Th Th y MÔN TOÁN-... Ngư c gió nên v n t c gi m 5km/gi , d c ñư ng s a xe h t 15 phút Tính ño n ñư ng AB, bi t ngư i y ñ n B lúc 12 gi 15 phút 20 www.VNMATH.com Bé ñ ôn thi l p 5 lên l p 6 Cô giáo : Nguy n Th Th y MÔN TOÁN- L P 5- ð 21 H và tên:……………………………… L p5………….Trư ng Ti u h c………………… Bài 1 (3 ñi m): ð t Tính và Tính: a) 3 06 : 72 b) 900,7 + 294 ,58 c) 3 gi 16 phút x 6 d) 16 phút 15 giây – 5 phút 58 giây Bài 2 (3 ñi m) a)... Bài 2( 0, 75 ): 8 m 5 cm = cm : a 800 05 b 80 05 c 850 d 850 0 Bài 3( 0, 75 ): M t ngư i bán hàng b l 100 000 ñ ng và s ti n ñ b ng 25% s tii n v n b ra Ta s Tính s ti n v n như sau : a 100 000 : 25 b 100 000 x 25 : 100 c 100 000 x 100 : 25 d 100 000 x 25 Bài 4( 0, 75 ): Ch s 3 trong s th p phân 74 , 56 3 có Giá tr là : 3 3 3 a 3 b c d 10 100 1000 Ph n 2 : T lu n ( 7ñ) 1 3 b) : 6 c) 54 + 18,32 2 5 Bài 2(... Dài 5 H i m nh vư n ñ có di n tích là bao nhiêu hécta ? 15 www.VNMATH.com Bé ñ ôn thi l p 5 lên l p 6 Cô giáo : Nguy n Th Th y MÔN TOÁN- L P 5- ð 16 H và tên:……………………………… L p 5 ……….Trư ngTi u h c……………………… PH N 1 (2 ñi m) : Khoanh tròn vào ch trư c câu tr l i ñúng: Bài 1( 0 ,5 ): Giá tr có ch s 7 trong s 56 ,279 là : 7 7 7 10 B 100 C 1000 Bài 2( 0 ,5 ): K t qu có bi u th c : 20 + A 2 ,53 B 20 ,53 D 7 5 3... 1( 0 ,6 ): S ba mươi hai ph y sáu mươi b n ñư c vi t là: A 32, 064 B 32 ,64 C 302 ,64 D 32 ,60 4 Bài 2( 0 ,6 ): Th i gian t 7 gi 50 phút ñ n 8 gi 20 phút có : A 10 phút B 20 phút C 30 phút D 40 phút Bài 3( 0 ,6 ): Phân s th p phân m ñư c vi t dư i d ng s th p phân v i ñơn v dam là : A 0 ,65 m C 0 ,65 dam Bài 4( 0 ,6 ): S thích h p ñi n vào ch tr ng có B 6, 5m D 6, 5dam ngày = …………………………… gi là: A 8 gi B 3gi C 6 gi... A)784, 45 : 24 b)470, 15 : 12 c) 9 85, 37 : 32 Bài 3( 1ñ): Vi t s th p phân thích h p vào ch ch m ch m a/4km75m = ………………… m b/ 5kg102g= ……………………kg c/ 8m24dm2 =……………… m2 d/ 2ha145m2 =………………….ha Bài 4( 2ñ): M t kho g o có 2 46, 75 t n g o Ngư i ta chuy n ñi 4 s g o có kho H i kho còn 5 l i bao nhiêu kilogam g o? 14 www.VNMATH.com Bé ñ ôn thi l p 5 lên l p 6 Cô giáo : Nguy n Th Th y MÔN TOÁN- L P 5- ð 15 H và... 218 phút D 5 l n Bài 1( 1ñ): Tính nh m : 2, 35 x 100 = 6, 97 x 1000 = 0, 46 x 10 = 2 ,54 x 0,01= 63 ,2 : 10 = 0, 053 : 0,1= 9,379 x 0,01 = 51 ,8 : 0,001= Bài 2( 2ñ): ð t Tính r i Tính: a)702 : 14,04 b) 18 : 14,4 c) 864 : 2,4 Bài 3( 2ñ): Tính Giá tr có bi u th c: a)14,7 + 0, 25 x 3,72 – 10,8 d) 75 : 12 b)3 ,57 X 4,1 + 19 ,52 : 0 ,5 Bài 4( 1ñ): Tìm x , bi t: 9 95 : x = 9, 95 3 : x = 1,2 4 Bài 5( 2ñ):... P 5 ……….Trư ngTi u h c……………………… PH N 1 (2 ñi m) Khoanh tròn vào ch trư c câu tr l i ñúng 3 Bài 1( 0 ,5 ): ha = m2 5 2 A 60 m B 60 0 m2 C 60 00 m2 3 Bài 2( 0 ,5 ): 3 gi = phút 5 A 200 phút B 212 phút C 2 16 phút 2 2 bao nhiêu l n ? Bài 3( 0 ,5 ): S 2 g p s 3 3 A 2 l n B 3 l n C 4 l n 3 4 5 7 và , phân s l n nh t là: Bài 4( 0 ,5 ): Trong có phân s : , , 5 7 9 13 3 4 5 7 A B C D 5 7 9 13 PH N 2(8 ñi m) D 60 .000... Nhiêu t n lúa Bài 3( 2ñ): ð t Tính r i Tính a/ 45, 337 + 354 , b/ 302,4 – 85, 15 c/ 42, 15 x 2,7 d/ 158 ,54 2 : 0, 26 Bài 4( 2ñ): : Cho hình H có s ño như hình v Tính a/ Di n tích hình H ` b/ Chu vi hình H 8cm 8cm 11cm 4cm 3cm Hình H 13 www.VNMATH.com Bé ñ ôn thi l p 5 lên l p 6 Cô giáo : Nguy n Th Th y MÔN TOÁN- L P 5- ð 14 H và tên:…………………….L p 5 ……….Trư ngTi u h c……………………… PH N 1 (2 ñi m): . 120 m 2 A B C D M 12m 5m www.VNMATH.com Bé ñề ôn thi lớp 5 lên lớp 6. Cô giáo : Nguyễn Thị Thủy 5 MÔN TOÁN- LỚP 5- ðỀ 5 Họ và tên:……………………………… Lớp 5 ……….TrườngTiểu học……………………… PHẦN. Là : A. 35% B. 350 % C. 0, 35% D. 3 ,5% Bài 4( 0 ,6) : 27 chia cho 4 ñược: A. 6 B .6, 7 C. 6, 75 D. 0 ,6 75 Bài 5( 0 ,6) : Hình chữ nhật có số ño như hình vẽ thì diện tích là: A. 12 ha ; B. 6, 7 ha ;.


Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 5 lên lớp 6


Xem thêm: 2 Cách Tắt Chế Độ Dành Cho Người Khiếm Thị Trên Iphone Nhanh

A B M D C 15cm 25cm www.VNMATH.com Bé ñề ôn thi lớp 5 lên lớp 6. Cô giáo : Nguyễn Thị Thủy 8 MÔN TOÁN- LỚP 5- ðỀ 8 Họ và tên:……………………………… Lớp 5 ……….TrườngTiểu học………………………