TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CTTT-TT Đề thi môn TOÁN RỜI RẠC 1 - TH466 Lần 1 - Học kỳ 2 - Năm học 05-06 Lớp ĐT-TH K31 Thờ

Views 67 Downloads 5 File size 103KB

DOWNLOAD FILE

Recommend Stories


Bạn đang xem: Đề thi toán rời rạc đại học cần thơ

*

*

*

De Thi Roi

cSPEAKING (1) Do you think that people in different countries laugh at different things I think all people laugh are sam

4 0 90KBRead more


*

*

Citation preview

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CTTT-TT Đề thi môn TOÁN RỜI RẠC 1 - TH466 Lần 1 - Học kỳ 2 - Năm học 05-06 Lớp ĐT-TH K31 Thời gian làm bài 60 phút NỘI DUNG : Một môn thi có bốn câu hỏi a, b, c và d. Đáp án trả lời các câu hỏi có dạng là đúng (1) / sai (0) với các hệ số tương ứng là 3, 4, 5 và 8. Kết quả của môn thi là : Nếu tổng số điểm trả lời của bốn câu hỏi lớn hơn 10 thì đạt, ngược lại thì không đạt. 1- Lập bảng chân trị của hàm bool f mô tả kết quả trên. 2- Vẽ sơ đồ Karnaugh và các cellule lớn của f. 3- Viết dạng tuyển chuẩn tắc của f. 4- Tìm các nguyên nhân nguyên tố của f. 5- Tìm công thức tối tiểu dạng đa thức của f. HẾT ĐÁP ÁN CÂU 1 2 TRẢ LỜI Lập bảng chân trị của hàm bool f mô tả kết quả trên ĐIỂM 2 abcd f abcd 0000 0 1000 0001 0 1001 0010 0 1010 0011 1 1011 0100 0 1100 0101 1 1101 0110 0 1110 0111 1 1111 Vẽ sơ đồ Karnaugh và các cellule lớn của f 2 x x x x 3 4 x x x x x x x x x x x f 0 1 0 1 0 1 1 1 x x x x x x x Viết dạng tuyển chuẩn tắc của f f = a bcd ∨ abcd ∨ abcd ∨ a bcd ∨ a bcd ∨ abcd ∨ abcd ∨ abcd Tìm các nguyên nhân nguyên tố của f : L = (a bcd, abcd, abcd, a bcd, a bcd, abcd, abcd, abcd) 1 2.5 Biến a : L = (abcd, a bcd, bcd, bcd, bcd ) Biến b : L = (abcd, bcd, a cd, cd) 5 Biến c : L = (abcd, cd, bd, ad) Biến d : L = (cd, bd, ad, abc) Tìm công thức tối tiểu dạng đa thức của f Dùng phương pháp Karnaugh / Consensus Kết quả : f = cd ∨ bd ∨ ad ∨ abc 2.5


×Report "De Thi Toan Roi Rac - DH Can Tho"
Your name
Email
*

Contact information

Ronald F. Clayton Address: 46748 Colby MotorwayHettingermouth, QC T3J 3P0


Subscribe our weeklyNewsletter


Subscribe


Xem thêm: Nói Về Ngôi Nhà Trong Tương Lai Bằng Tiếng Anh, Top 12 Đoạn Văn Tả Ngôi Nhà Mơ Ước Bằng Tiếng Anh

Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & close