Đề cương ôn thi học1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 - 2016 trường THCS Phước Nguyên, Bà Rịa Vũng Tàu


... Class……… 12 Classes: a Hỏi hôm có môn gì: - What / does + S + have + today?→ S + have / has + môn học b Hỏi có môn vào thứ mấy: - Which classes / What + / does + S + have on….? → S + have / has + môn ... S + have / has + môn học + on + thứ c Hỏi có môn hỏi thời gian): - When + / does + S + have + môn học? → S+ have / has + it (môn học) + on + thứ 13 Hỏi phương tiện lại: - How / does + S + go ... Three ……… Hỏi người: - Who + be + S? → S + be … 10 Hỏi tầng lầu mấy: - Which floor + be + S + on? → S + be + on the first floor second / third / fourth floor 11 Hỏi trình độ / lớp học: Which grade...

Bạn đang xem: Đề thi vào lớp 6 môn tiếng anh năm 2016


*

... ============ Good luck! Đáp án Đề kiểm tra kỳ môn Tiếng Anh lớp A LISTENING: (Tỉ lệ 20 %) Listen and decide whether the following statements are True (T) or False (F) (4 items x 0.5 = 2. 0 pts) F F T T B VOCABULARY ... Complete each sentence (6 items x 0 .25 = 1.5 pts) A B C B C D III Match a question in column A to a suitable answer in column B (4 items x 0 .25 = 1.0 pt) C D C READING (Tỉ lệ 25 %) B A I Read the ... B, C or D for each question (1 pt) Mr Lam lives in the country He gets up early, at about five thirty He starts his work at half past six o’clock His big meal of the day is lunch at twelve o’clock...
*

... Her house? -The endPHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THỊ XÃ BÀ RỊA I KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 011 - 2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH LỚP (Hướng dẫn gồm trang) Choose the best answer (Chọn ... - ĐÀO TẠO THỊ XÃ BÀ RỊA KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: TIẾNG ANH LỚP: Thời gian làm bài: 45 phút (Đề kiểm tra gồm trang) VII Choose the best answer (Chọn câu trả lời nhất)(2.5 pts.) 11 Choose the word ... - ĐÀO TẠO THỊ XÃ BÀ RỊA KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: TIẾNG ANH LỚP: Thời gian làm bài: 45 phút (Đề kiểm tra gồm trang) VII Choose the best answer (Chọn câu trả lời nhất)(2.5 pts.) 11 Choose the word...
*

... Liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí D C B 10 A 11 A 12 C 13 D 14 A 15 B 16 C III Choose the words or phrases that are not correct (0.5 p) 17 B 18 A IV Read the passage below: Decide whether ... 0,25 II 1C 2B 3C 4D 5C 6A 7A 8B điểm ý 0,25 III 1B 2B 3A 4D 5C điểm ý 0,2 IV 1C 2B 3D 4A 5A 6B 1, 5 điểm ý 0,25 V is doing is taking skip don’t go điểm ý 0,25 VI Lan has a new school bag 1, 5 điểm ... ……………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Tiếng Anh Lớp NỘI DUNG I Circle the word whose underlined, bold part is pronounced differently from the others (1p) C A D C II Choose the best options...
*

... KỲ Năm học: 2 016 - 2 017 Môn: Tiếng Anh - Lớp (Chương trình Let’s go 2A) A: Listening: (3 points) Question 1: Listen and tick ( ) (2 points) 1- b 2-a 3- b 4- c Question 2: Listen and circle (1 point) ... _years old What is this/ what is that?  This is _/ That is The end! PHIẾU KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC: 2 016 - 2 017 Môn: Tiếng Anh - Lớp (Chương trình Let’s go 2A) Thời gian làm bài: 40 phút (Không ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đề thi học kỳ môn Tiếng Anh lớp file nghe Part 1: LISTENING (20 minutes ) Question 1: Listen and tick (1pt ) Question 2:Listen and tick (1pt)...
*

... KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 016 -2 017 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 10 A PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm – 0,25 điểm/câu) Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Đáp án A C ... 02 trang) TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2 016 - 2 017 MÔN TIẾNG ANH 10 ~ MÃ ĐỀ 19 6 Thời gian: 60 phút - không tính thời gian giao đề Mark(s) Mã Phách ……… Choose the word ... Although D but The End VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí T r a n g 1/ 3 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 016 -2 017 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 10 Thời gian làm bài: 45...
... NGUYỄN DU ~~~~~~~~~~ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề 04 trang) ĐỀ THI HỌC KỲ - NĂM HỌC 2 016 -2 017 Môn TIẾNG ANH- KHỐI 12 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề đề thi 246 Họ tên thí sinh: ... C vary D exchange -The endĐáp án đề: 14 1 01 C; 02 C; 03 B; 04 D; 05 A; 06 A; 07 B; 08 B; 09 B; 10 C; 11 A; 12 B; 13 B; 14 B; 15 A; 16 B; 17 C; 18 B; 19 D; 20 B; 21 C; 22 C; 23 C; 24 B; 25 ... Couldnt go to school VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đề thi học kỳ môn Tiếng Anh lớp 12 Thí Điểm có đáp án Choose the word whose underlined part is pronounced differently A booked...
... You! ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH LỚP A Listening Q1.Choose the best answer (1M) Câu A B Đáp án Điểm 0, 25 0, 25 Q2 Choose the best answer (1M) C 0, 25 D 0, 25 Câu Đáp án ... Him 5/This hat isn’t old It’s …… a/ big b small 6/ We often go to school ….foot a by b on C READING (2Ms) I Read the passage then choose the best answer for the following questions (1M) This is ... 1/ a eraser b desk c history d housework 2/ a students b teachers c tables d rulers II Choose the best answer to complete the sentences (1, 5MS) 1/ Mrs Mai is a worker She...
... ………………………………………………………………………… **** The End **** ĐÁP ÁN ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 10 PART A: MULTIPLE CHOICE (7 MARKS) 10 11 12 13 14 C C A B C D B B C C C A 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 B A A B D C ... _ with the teacher A contact B interact C transmit D relax 9: What makes computer a miraculous device? A strange B powerful C magical D excellent 10 : A _ is a film with factual information, ... Documentary D drama 13 : A: I think we should widen the roads B: _ If the roads are widened, cars and lorries can get to our village A That’s a good idea B I don’t agree with you C I don’t think so D...
... Luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG VÀ BÀI TẬP THI HỌC KỲ I TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP NĂM HỌC 2 013 -2 014 A PHONETICS D C A B C D B 8.C D 10 A 11 B 12 .B 13 .D 14 B 15 .A B VOCABULARY AND GRAMMAR ... Most beautiful mountain in Australia 10 Lan is the best English in my class VI A 2.B C A B C B B C 10 D 11 C 12 C 13 D 14 B 15 D 16 D 17 A 18 B 19 C 29 A VII 1. Duy doesn’t live near here.; Does ... C nice D police 10 A coffee B see C agree D free 11 A city B cathedral C central D cinema 12 A every B prepare C relative D helping 13 A chat B peach C chocolate D chemistry 14 A leave B break...
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ...
... Festival? ……………………………………………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH LỚP Bài 1: Khoanh tròn từ không nhóm (2 ,5 ) C yesterday A ball D exercise ... One Bài 2: Hoàn thành hội thoại sau với từ cho sẵn (2 ,5 ) play favorite it where when Bài 3: Khoanh tròn A,B,C D để chọn đáp án với chỗ trống (3 ) C doing B Do A were A did C often B does Bài 4: ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí What your mother ? A B does C did D is IV Read...
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí … ……………………… ………………………….… ………………………….… III Khoanh vào câu trả lời a b (2. 5pts) What is this? It is the _ What is this? It is the ... This is my _ a run a house b sing b bedroom VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí It is a _ This is my _ a door a classroom b lamp b playground IV Đếm, viết nối (2. 5pts)...

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 Phòng GD-ĐT Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2016 - 2017 đáp án


... THE END -PHÒNG GIÁO DỤC ĐẤT ĐỎ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKI NH 2 0 16 – 2 017 MÔN : TIẾNG ANH – LỚP Thời gian làm bài: 45 phút Câu I LISTENING (2pts) Nội dung Part ... Teacher Điểm 0,25x8= 2 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí II 1. D MULTIPLE CHOICE 2.A (2,5pts) 3.B 4.D 5.A 6. B 7.D 8.B 9.B 10 .A III Part A : READING 1.

Xem thêm: Mua Thuốc Tránh Thai Hàng Ngày Diane 35 Giá Bao Nhiêu, Thuốc Diane 35

F COMPREHENSION 2.F (2,5pts) ... Nam’s house is in front of the garden How Lan and Mai go to Hue ? students’ answer 0,25x10=2,5 0,25X4 =1 0,25X6 =1, 5 4x 0,5= Riêng câu điểm ...
Từ khóa: đề thi cuối kỳ 1 môn tiếng việt lớp 1đề thi giữa kỳ 2 môn tiếng việt lớp 1đề thi cuối kỳ 2 môn tiếng việt lớp 1đề thi cuối kì 1 môn tiếng việt lớp 5đề thi giữa kì 1 môn tiếng việt lớp 5đề thi cuối kì 1 môn tiếng việt lớp 4bộ đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anhđề thi giữa kỳ 2 môn tiếng việt lớp 5đề thi giữa kỳ 2 môn tiếng việt lớp 2đề thi giữa kỳ 2 môn tiếng việt lớp 3đề thi giữa kì 1 môn tiếng việt lớp 2đề thi giữa kì 1 môn tiếng anh lớp 7bộ đề thi tốt nghiệp thpt môn tiếng anhđề thi giữa kì 1 môn tiếng anh lớp 4đề thi giữa kì 1 môn tiếng việt lớp 1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8