Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 7 gồm 60 đề kiểm tra chất lượng học kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo được tổng hợp từ đề thi chính thức của các năm học trước.

Bạn đang xem: Đề toán cuối kì 1 lớp 7


Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 7 có đáp án


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Mỗi câu sau có nêu bốn phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng (viết vào bài làm chữ cái đứng trước phương án được lựa chọn)

Câu 1: Nếu

*
thì
*
bằng:

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 2: Kết quả của phép tính

*

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: Hệ thức nào đúng trong các hệ thức sau:

*

*

*

*

Câu 4 Số

*
là kết quả của phép tính:

*

*


*

*

Câu 5: Kết quả của biểu thức

*
là :

*

*

*

D. -3

Câu 6: Trong các điểm sau:

*
, điểm nào không thuộc đồ thị của hàm số
*

A. điểm M

B. điểm N

C. điểm P

D. điểm Q

Câu 7: Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó, số cặp góc so le trong bằng nhau được tạo thành là:

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 8 Có bao nhiêu đường thẳng đi qua một điểm cố định và vuông góc với một đường

A. 1

B. 2

C. 2

D. Vô số

Phần II. Tự luận (8 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau:

*

*

Câu 2: (2,5 điểm)

Cho đồ thị của hàm số

*
với m là hằng số đi qua điểm
*


a) Xác định m

b) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho với giá trị m tìm được ở câu a

Câu 3: (3 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HA = HD.

a) Chứng minh rằng BC là tia phân giác của góc ABD

b) Chứng minh rằng CA=CD

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 2

Bài 1 (3 điểm) Thực hiện phép tính :

*

*

*

Bài 2 (3 điểm) Tìm x, y biết

*

*

*

Bài 3 (1 điểm) 

Biết chu vi của một tam giác là 45 cm. Tính độ dài ba cạnh của tam giác đó biết rằng độ dài ba cạnh của tam giác tỉ lệ nghịch với các số 3 ; 4 ; 6

Bài 4 (3 điểm) 

Cho tam giác nhọn ABC

*

A. A(1 ;-1)

B. B (-1 ; 1)

*

D. IV

Câu 5. Số 2,12345 thuộc tập hợp số nào

A. Tự nhiên

B. Nguyên

C. Hữu tỉ

D. Vô tỉ

Dùng hình vẽ bên dưới, với giả thiết: Tam giác A B C và đường thẳng xy song song với B C cắt các cạnh A B, A C lần lượt tại D và E, để trả lời các câu hỏi từ 6 đến 10

Câu 6. Góc

*
 cùng với góc nào sau đây tạo thành một cặp góc đồng vị?

*

*

*

D. EAD

Câu 7. Góc

*
 là góc đối đỉnh của góc nào?

*

*

*

*

Câu 8. Góc

*
 là góc trong cùng phía của góc nào?

*

*

*

*

Câu 9. Góc ngoài tại đỉnh

*
của tam giác
*
là góc nào sau đây ?

*

*

*

D. Cả B và C đều đúng

Câu 10 . Tổng các góc nào sau đây bằng

*

*

*

*

D. Cả A, B, C đều đúng

B. TỰ LUẬN

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện tính hợp lý (nếu có thể)

*

*

Bài 2 (1,5 điểm)

*

*Bài 3. (1,0 điểm)

Tính số đo các góc của tam giác

*
 biết chúng tỉ lệ với các số 2 ; 3 ; 5.

Bài 4. (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại B và

*
, tia phân giác góc A cắt cạnh BC tại D. Trên cạnh AC lấy E sao cho
*

a) Tính số đo các góc

*

b) Chứng minh

*

c) Chứng minh: DE là trung trực của AC

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 4

A. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài (Ví dụ: Câu 1 chọn ý A thì ghi 1A)

Câu 1.

Xem thêm: Giải Toán 12 Chương 2 Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa, Giải Toán Lớp 12 Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa

Giá trị của lũy thừa

*
 bằng

A. 8

B. -8

C. 6

D. -6

Câu 2. Kết quả của

*
 bằng

*

*

*

*

Câu 3. Cho a là một số tự nhiên, kết luận nào sau đây đúng ?

A. A là một số hữu tỉ

C. A là một số nguyên

B. A là một số thực

D. Cả A, B,C đều đúng

Câu 4. Điểm

*
thuộc đồ thị hàm số
*
thì x bằng

A. -1

B. -2

C. 1

D. 2

Câu 5. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a nếu

*

B. Y-x=a

*

*

Câu 6. Làm tròn số 2,018 đến hai chữ số thập phân ta được kết quả là

A. 2,01

B. 2,02

C. 2,03

D. 2,3

Dùng hình vẽ bên dưới với giả thiết: Tam giác A B C có

*
. CD là tia đối của tia C B và đường thẳng xy / / AB, để trả lời các câu hỏi từ 7 tới 12