+ Tính y' ; giải phương trình $y' = 0$ tìm $2$ nghiệm $x_1 0$ , đồ thị hàm số có điểm cực đại $left( x_1;yleft( x_1 ight) ight)$ và điểm cực tiểu $left( x_2;yleft( x_2 ight) ight)$

+ Với $a Cực trị của hàm số --- Xem chi tiết


Bạn đang xem: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số


*
*
*
*
*
*
*
*


***


*


Gọi k là số giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (y = dfrac13x^3 - x^2 )(+ left( m^2 - 8m + 16 ight)x - 31) có cực trị. Tìm k.


Cho hàm số (fleft( x ight)) có đạo hàm (f"left( x ight) = xleft( x + 2 ight)^2left( x^2 - x - 2 ight),,,,forall x in ,mathbbR). Hàm số (fleft( x ight)) có n điểm cực trị. Tìm n.


Hàm số (fleft( x ight) = x^4left( x - 1 ight)^2) có bao nhiêu điểm cực trị?


Đồ thị hàm số (y = x^3 - 2mx^2 + m^2x + n) có điểm cực tiểu là (Aleft( 1;3 ight)). Giá trị của (m + n) bằng:


Cho hàm số (fleft( x ight)) có (f"left( x ight) = x^2021left( x - 1 ight)^2020left( x + 1 ight))(forall x in mathbbR). Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?


Cho hàm số (fleft( x ight)) có đạo hàm (f"left( x ight) = xleft( x - 1 ight)left( x + 4 ight)^3,forall x in mathbbR). Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là:
Xem thêm: Điều Kiện Để Hàm Số Nghịch Biến Trên R Ên Khoảng R, Cách Xác Định Đồng Biến, Nghịch Biến Trên R

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) có đạo hàm (f"left( x ight) = x^2left( x^2 - 1 ight)). Điểm cực tiểu của hàm số (y = fleft( x ight)) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)). Hàm số (y = f"left( x ight)) có bảng biến thiên như sau

Số điểm cực trị của hàm số (y = fleft( left( x^4 + 3x^2 + 2 ight)^2 ight) + left( x^4 + 3x^2 + 1 ight)left( x^4 + 3x^2 + 3 ight)) là