1. Định dạng đoạn văn bản

- Định dạng đoạn văn bản là làm thay đổi các tính chất sau đây của đoạn văn bản:

­ Kiểu căn lề­ Vị trí của cả đoạn văn so với toàn trang văn bản.­ Khoảng cách lề của dòng đầu tiên.­ Khoảng cách đến đoạn văn trên hoặc dưới.­ Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn.

2. Sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn

- Để định dạng đoạn văn bản, ta thực hiện như sau:

Chọn đoạn văn bản cần định dạng.Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng, trong đó:Căn lề:Căn thẳng lề trái:­Nhấn nútAlign Left
*
hoặc tổ hợp phímCTRL + L.Căn thẳng lề phải:Nhấn nútAlign Right
*
hoặc tổ hợp phímCTRL + R.­Căn giữa:Nhấn nútCenter
*
hoặc tổ hợp phímCTRL + E.­Căn thẳng 2 lề:Nhấn nút Justify
*
hoặc tổ hợp phímCTRL + J.Thay đổi lề cả đoạn:Tăng mức thụt lề trái:Nháy chọn nút lệnh
*
hoặc tổ hợp phímCTRL + M.Giảm mức thụt lề trái:Nháy chọn nút lệnh
*
hoặc tổ hợp phím CTRL + SHIFT + M.Khoảng cách dòng trong đoạn văn: Để chọn các tỉ lệ khoảng cách thích hợp: Nháy chuột vào mũi tên bên phải của nút lệnh Line Spacing
*

2.


Bạn đang xem: Định dạng đoạn văn bản


Xem thêm: Getting Started Unit 1: Local Environment, Unit 1: Local Environment

Sử dụng hộp thoại Paragraph

*

- Để định dạng đoạn văn bản, ta thực hiện như sau:

Chọn đoạn văn bản cần định dạng.Chọn Format→Paragraph và cài đặt các tùy chọn để định dạng. Trong đó:Alignment: Chọn kiểu căn lề:Left: Căn thẳng lề trái.Right: Căn thẳng lề phải.Center: Căn giữa.Justify: Căn thẳnghai lề.Indentation: Cài đặt lềLeft: Khoảng cách đến lề trái.Right: Khoảng cách đến lề phải.Special: Chọn kiểu thụt lề.First line: thụt lề dòng đầu tiên.Hanging: thụt lề các dòng trong đoạn trừ dòng đầu tiên.Spacing: Cài đặt khoảng cáchBefore: Khoảng cách từ dòng đầu tiên của đoạn đến dòng cuối cùng của đoạn phía trước.After: Khoảng cách từ dòng cuối cùng của đoạn đến dòng đầu tiên của đoạn phía sau.Line spacing: Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn:Multiple: khoảng cách nhiều dòngExactly: khoảng cách chính xácAt least: khoảng cách ít nhấtDouble (Ctrl+2): khoảng cách dòng đôi1.5 line (Ctrl+5): khoảng cách 1.5 dòngSingle (Ctrl+1): khoảng cách dòng đơn