Cho điểm (O) và góc lượng giác (alpha ). Phép biến hình biến (O) thành chính nó và biến mỗi điểm (M e O) thành điểm (M") sao cho (OM" = OM) và góc lượng giác (widehat left( OM,OM" ight) = alpha ) được gọi là phép quay tâm (O), góc quay (alpha ).

Bạn đang xem: Định nghĩa phép quay

Kí hiệu: (Q_left( O,alpha ight))

2. Tính chất của phép quay

- Bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

- Biến một đường thẳng thành đường thẳng.

- Biến một đoạn thẳng thành đoạn thẳng.


- Biến một tam giác bằng tam giác đã cho.

Xem thêm: Trigonometry - Solve Y=Sin4X

- Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

3. Biểu thức tọa độ của phép quay

Trong mặt phẳng (Oxy), giả sử (Mleft( x;y ight)) và (M"left( x";y" ight) = Q_left( O,alpha ight)left( M ight)) thì (left{ eginarraylx" = xcos alpha - ysin alpha \y" = xsin alpha + ycos alpha endarray ight.)

Trong mặt phẳng (Oxy), giả sử (Mleft( x;y ight),Ileft( a;b ight)) và (M"left( x";y" ight) = Q_left( I,alpha ight)left( M ight)) thì (left{ eginarraylx" = a + left( x - a ight)cos alpha - left( y - b ight)sin alpha \y" = b + left( x - a ight)sin alpha + left( y - b ight)cos alpha endarray ight.)


Mục lục - Toán 11
CHƯƠNG 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Bài 1: Các hàm số lượng giác
Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp
Bài 4: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: TỔ HỢP XÁC SUẤT
Bài 1: Hai quy tắc đếm cơ bản
Bài 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - Bài toán đếm
Bài 3: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - Giải phương trình
Bài 4: Nhị thức Niu - tơn
Bài 5: Biến cố và xác suất của biến cố
Bài 6: Các quy tắc tính xác suất
Bài 7: Biến ngẫu nhiên rời rạc
Bài 8: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN
Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học
Bài 2: Dãy số
Bài 3: Cấp số cộng
Bài 4: Cấp số nhân
Bài 5: Ôn tập chương 3
CHƯƠNG 4: GIỚI HẠN
Bài 1: Giới hạn của dãy số
Bài 2: Một số phương pháp tính giới hạn dãy số
Bài 3: Giới hạn của hàm số
Bài 4: Các dạng vô định
Bài 5: Hàm số liên tục
Bài 6: Ôn tập chương Giới hạn
CHƯƠNG 5: ĐẠO HÀM
Bài 1: Khái niệm đạo hàm
Bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm
Bài 3: Vi phân và đạo hàm cấp cao
Bài 4: Phương pháp viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
CHƯƠNG 6: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Bài 1: Mở đầu về phép biến hình
Bài 2: Phép tịnh tiến
Bài 3: Phép đối xứng trục
Bài 4: Phép đối xứng tâm
Bài 5: Phép quay
Bài 6: Phép vị tự
Bài 7: Phép đồng dạng
Bài 8: Ôn tập chương phép biến hình
CHƯƠNG 7: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG
Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Bài 2: Hai đường thẳng song song
Bài 3: Phương pháp giải các bài toán tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
Bài 4: Đường thẳng song song với mặt phẳng
Bài 5: Phương pháp xác định thiết diện của hình chóp
Bài 6: Hai mặt phẳng song song
Bài 7: Hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt
Bài 8: Phép chiếu song song
Bài 9: Ôn tập chương 7
CHƯƠNG 8: VEC TƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
Bài 1: Véc tơ trong không gian
Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài 4: Phương pháp giải các bài toán đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài 5: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Bài 6: Thiết diện và các bài toán liên quan
Bài 7: Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 8: Góc giữa hai mặt phẳng
Bài 9: Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
Bài 10: Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
Bài 11: Khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng song song
Bài 12: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
*

*

Học toán trực tuyến, tìm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.