• Bài 1: Sự điện li • Bài 2: Phân loại các chất điện li • Bài 3: Axit, bazơ và muối • Bài 4: Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit – bazơ • Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối • Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. • Bài 7: Luyện tập: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Chương 2: Nhóm Nitơ
Bạn đang xem: Giải hóa nâng cao 11

• Bài 9: Khái quát về nhóm nitơ • Bài 10: Nitơ • Bài 11: Amoniac và muối amoni • Bài 12: Axit nitric và muối nitrat • Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ • Bài 14: Photpho • Bài 15: Axit photphoric và muối photphat • Bài 16: Phân bón hóa học • Bài 17: Luyện tập: Tính chất của photpho và các hợp chất của photpho

Chương 3: Nhóm Cacbon


• Bài 19: Khái quát về nhóm cacbon • Bài 20: Cacbon • Bài 21: Hợp chất của cacbon • Bài 22: Silic và hợp chất của silic • Bài 23: Công nghiệp silicat • Bài 24: Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ


• Bài 25: Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ • Bài 26: Phân loại về gọi tên hợp chất hữu cơ • Bài 27: Phân tích nguyên tố • Bài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ • Bài 29: Luyện tập chất hữu cơ, công thức phân tử • Bài 30: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ • Bài 31: Phản ứng hữu cơ • Bài 32: Luyện tập Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no


• Bài 33: Ankan: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp • Bài 34: Ankan: Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí • Bài 35: Ankan: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng • Bài 36: Xicloankan • Bài 37: Luyện tập: Ankan và xicloankan

Chương 6: Hiđrocacbon không no


• Bài 39: Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phân • Bài 40: Anken: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng • Bài 41: Ankađien • Bài 42: Khái niệm về tecpen • Bài 43: Ankin • Bài 44: Luyện tập Hiđrocacbon không no

Chương 7: Hiđrocabon thơm - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên


• Bài 46: Benzen và ankylbenzen • Bài 47: Stiren và naphtalen • Bài 48: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên • Bài 49: Luyện tập So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no

Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol


• Bài 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon • Bài 52: Luyện tập Dẫn xuất halogen • Bài 53: Ancol: Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí. • Bài 54: Ancol: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng • Bài 55: Phenol • Bài 56: Luyện tập Acol, phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic


• Bài 58: Anđehit và xeton • Bài 59: Luyện tập Anđehit và xeton • Bài 60: Axit cacbonxylic: Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí • Bài 61: Axit cacboxylic: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng • Bài 62: Luyện tập Axit cacboxylic


Xem thêm: Soạn Toán 10 Sgk - Các Dạng Bài Tập Toán 10 Cơ Bản Và Nâng Cao

Mục lục Giải bài tập SGK Hóa học 11 nâng cao theo chương •Chương 1: Sự điện li •Chương 2: Nhóm Nitơ •Chương 3: Nhóm Cacbon •Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ •Chương 5: Hiđrocacbon no •Chương 6: Hiđrocacbon không no •Chương 7: Hiđrocabon thơm - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên •Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol •Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic