Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Gọi g là trọng tâm của tam giác abc

*

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC với cạnh huyền BC=12. Tổng hai vecto GB+GC bằng bao nhiêuMọi người giúp mình giải câu này với


*

Gọi G là trọng tâm của tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC=12cm. Tổng hai vecto GB+ vecto GC có độ dài bằng bao nhiêu?


*

Gọi M là trung điểm BC, theo công thức hbh ta có:

(overrightarrowGB+overrightarrowGC=2overrightarrowGM)

Mà (AM=frac12BC=6) (trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng 1 nửa cạnh huyền)

(GM=frac13AM=2) (tính chất trọng tâm)

(Rightarrowleft|overrightarrowGB+overrightarrowGC ight|=left|2overrightarrowGM ight|=4)


Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC= 12. Tính độ dài của vectơ v → = G B → + G C →

A. V → = 2

B. V → = 2 3

C. V → = 8

D. v → = 4


Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12. Tính độ dài của vectơ v → = G B → + G C → .

*

*

*

*


Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC=12.Tính độ dài của vecto (overrightarrowv=overrightarrowGB+overrightarrowGC)


Gọi M là trung điểm BC

(RightarrowoverrightarrowGB+overrightarrowGC=2overrightarrowGM=2.frac13overrightarrowAM=frac23overrightarrowAM)

(Rightarrowleft|overrightarrowv ight|=frac23left|overrightarrowAM ight|)

Mà (AM=frac12BC=6Rightarrowleft|overrightarrowv ight|=4)


giải hộ mình với. Mn viết rõ đủ vì mình làm nộp hôm dự giờ ạ 

Cho tam giác ABC 

a) Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì vecto GA+ GB+GC = vecto 0

b) Nếu vecto IA+IB+IC=vecto 0 thì I là trọng tâm tam giác ABC

 


gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC=12.tính tổng 2 vector (overrightarrowGB+overrightarrowGC)


* cái này là công thức rồi bn o cần chứng minh đâu

công thức : cho tam giác ABC ; nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì (overrightarrowGA+overrightarrowGB+overrightarrowGC=overrightarrow0)


Câu 1: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi Vecto IA + Vecto IB = ? giải thích tại saoCâu 2: Điểm G là trọng điểm của tam giác ABC khi và chỉ khi vecto GA + vecto GB + vecto GC = ? giải thíchgiúp mình 2 câu dưới với ạ
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tandem Là Gì - Nghĩa Của Từ Tandem Ví Dụ & Cách Dùng

Câu 1: (overrightarrowIA+overrightarrowIB=0)

Bởi vì khi đó, IA và IB là hai vecto đối nhau

Suy ra: IA và IB là hai vecto cùng phương

mà IA và IB có điểm chung là I

nên A,I,B thẳng hàng và IA=IB

Suy ra: I là trung điểm của AB

 


Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Dựng vecto AD= vecto GC và vecto DE= vecto GB. Cmr vecto GE= vecto 0