*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử nguyên tố A có 3 hạt proton trong hạt nhân. Vậy số hạt electron trong nguyên tử nguyên tố A là


Cho hình vẽ về sơ đồ nguyên tử Fe như sau:

-->