MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 88/KH-UBND

Phú Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN CÁCPHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2020 -2025

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU

1. Mục đích

- Quán triệt, triển khai kịp thờicác văn bản chỉ đạo của Trung ương và của địa phương về công tác đảm bảo trật tựan toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia trên các phương tiệnthông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở.

Bạn đang xem: Kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệmcủa người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo thực hiện nhiệmvụ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về antoàn giao thông của các chủ thể tham gia giao thông, những người làm nhiệm vụquản lý, điều hành giao thông, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp điều khiểnphương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và cáctổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông vận tải.

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyềnvề văn hóa giao thông, xử lý các tình huống khi tham gia giao thông; đấu tranhlên án các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; giới thiệu các mô hình,bài học kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn giao thông.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị, địaphương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; Luật phòng, chốngtác hại của rượu, bia; tổ chức cuộc vận động sâu rộng trong cơ quan, đơn vị,đoàn thể thực hiện “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”, trong đó cán bộ, đảngviên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động.

- Đưa nội dung phòng, chống táchại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền và thựchiện nghiêm quy định không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ hoặc nghỉ giữagiờ khi làm việc, học tập.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năngthực hiện trách nhiệm phát ngôn, chủ động và tích cực phối hợp thông tin vớibáo chí khách quan, minh bạch để báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền,nhất là vấn đề nóng dư luận quan tâm. Các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo kịp thờitrong công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ, thường xuyên, đúng với tính chất,đặc điểm và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Đối tượng tuyên truyền

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dụcpháp luật về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại rượu, bia trong toàn thểNhân dân, trong đó tập trung các đối tượng: nhóm thanh thiếu niên, học sinh,sinh viên; nhóm đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng nông thôn; nhóm độingũ lái xe vận tải hành khách, hàng hóa, xe siêu trường, siêu trọng và người điềukhiển mô tô, xe gắn máy, xe máy điện.

4. Mục tiêu đến năm 2025

- Đối với các cơ quan báo, Đài:100% các cơ quan báo, đài địa phương xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phátsóng các chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về an toàn giaothông và phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Thiết lập chuyên trang, trangMạng xã hội tuyên truyền về an toàn giao thông thu hút người truy cập, tiếp cậnthông tin.

- Đối với hệ thống thông tin cơsở: 80% các hệ thống thông tin cơ sở tổ chức biên tập lại nội dung thông tintuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia phù hợpvới địa phương, vùng miền để đăng, phát qua hệ thống loa truyền thanh xã, phườngvà các hình thức khác.

- Phấn đấu 100% học sinh, sinhviên các bậc học được giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hoặc được tuyêntruyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; 100% đơn vị kinh doanh vậntải bằng ô tô được tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, kỹnăng và đạo đức nghề nghiệp cho các lái xe.

II. NỘI DUNGTUYÊN TRUYỀN

1. Phổ biến, quán triệt các chủtrương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn giaothông trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàngkhông và tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia.

2. Tuyên truyền về văn hóa giaothông, xử lý tình huống khi tham gia giao thông để hình thành văn hóa tham giagiao thông, nhất là đối với giao thông đường bộ; cách ứng xử văn hóa khi thamgia giao thông cho học sinh, sinh viên; đấu tranh lên án các hành vi vi phạm trậttự, an toàn giao thông; giới thiệu các mô hình, bài học kinh nghiệm trong côngtác đảm bảo an toàn giao thông tại các nước trên thế giới.

3. Trong an toàn giao thông đườngbộ: Đẩy mạnh tuyên truyền về quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham giagiao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; các biện phápphòng ngừa, ngăn chặn việc phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng; hành visử dụng điện thoại khi tham gia giao thông; phổ biến tuyên truyền về mức xử phạt,hình thức xử phạt khi vi phạm giao thông, những hậu quả sức khỏe, gánh nặng bệnhtật, gánh nặng kinh tế, gánh nặng cho xã hội, di chứng do tai nạn giao thônggây ra.

Tuyên truyền, khuyến khích ngườidân tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc phương tiện “xanh”(như xe đạp, đi bộ) nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

4. Trong an toàn giao thông đườngthủy: Thường xuyên tuyên truyền các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn khitham gia giao thông đường thủy, trong hoạt động chở khách du lịch, chở kháchtrên sông; chủ phương tiện, người lái phương tiện đường thủy nâng cao điều kiệnbằng, chứng chỉ điều khiển phương tiện, kiểm định định kỳ an toàn kỹ thuậtphương tiện; vận động người tham gia giao thông đường thủy mặc áo phao hoặc sửdụng dụng cụ nổi cá nhân.

5. Trong an toàn giao thông đườngsắt: Tiếp tục tuyên truyền quy tắc an toàn giao thông đường sắt, hành lang antoàn giao thông đường sắt. Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên các thanhchắn ngang đường sắt, đèn báo hiệu tại các điểm nút giao. Tuyên truyền để ngườidân không buôn bán, họp chợ, phơi nông sản, lấn chiếm hành lang giao thông đườngsắt, mở các lối đi đường ngang tự phát.

6. Trong an toàn giao thônghàng không: Tuyên truyền về văn hóa giao thông hàng không; công tác kiểm tra,giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịchvụ có liên quan; hình thức xử lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cốtình vi phạm an toàn hàng không.

7. Trong phòng, chống tác hại củarượu, bia: Tuyên truyền về tác hại của rượu, bia; tác hại của rượu, bia giả,không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; các mức độ nguy cơ khi uống rượu,bia; các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; vận động hạn chế uống rượu, biavà không điều khiển phương tiện giao thông, vận hành máy móc sau khi uống rượu,bia; tuyên truyền vai trò của gia đình, người thân trong việc thay đổi thóiquen và hành vi giao thông liên quan đến bia rượu của các thành viên trong giađình, thực hiện “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”.

8. Tuyên truyền các giải phápgiảm ùn tắc giao thông ở những khu vực thường xuyên bị ùn tắc giao thông, điểmđông dân cư.

9. Tuyên truyền pháp luật về antoàn giao thông; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; tổ chức cuộc vận độngsâu rộng trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể thực hiện “Đã uống rượu, bia - Khônglái xe”, trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động.

III. NHIỆM VỤTRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền trên các phươngtiện thông tin đại chúng

- Trên các phương tiện Báo, Đàiđịa phương: Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về an toàn giao thông;phòng, chống tác hại của rượu, bia; đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền;ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền; xây dựng các nền tảng ứng dụngcho các nội dung thông tin tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng, chống táchại của rượu, bia.

Hình thức: Các tin, bài, phóngsự, câu chuyện thông tin, chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu,phóng sự...

- Nâng cao trách nhiệm của cáccơ quan, đơn vị trong việc phát ngôn, chủ động và tích cực phối hợp thông tin vớibáo chí khách quan, thẳng thắn, minh bạch để báo chí có thể thực hiện tốt côngtác tuyên truyền, nhất là vấn đề nóng dư luận quan tâm.

2. Tuyên truyền trên Cổng,trang thông tin điện tử, mạng xã hội

- Thiết lập Trang thông tin điệntử tuyên truyền an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia, đồngthời tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Trang thông tin điện tửcủa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nhằm tăng cường thông tin chính thống vềtình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thiết lập và công bố rộngrãi số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dânvề tình hình trật tự an toàn giao thông.

- Trên Cổng thông tin điện tửUBND tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xâydựng chuyên mục tuyên truyền về an toàn giao thông, tuyên truyền phòng chốngtác hại rượu, bia phù hợp với tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Thiết lập Fanpage An toàngiao thông tỉnh Phú Yên để cập nhật tuyên truyền các chủ trương, các bài viết,hình ảnh về tình hình an toàn giao thông góp phần toàn dân thực hiện nghiêm túcpháp luật ATGT.

3. Truyền thông qua hệ thốngthông tin cơ sở

a) Xây dựng chuyên mục hỏi, đápvề an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia, các hình thức xửphạt hành vi vi phạm khi điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, biatrên hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

b) Tổ chức tuyên truyền thôngqua các bảng tin công cộng bao gồm cả bảng tin điện tử.

c) Tuyên truyền thông qua pháthành tài liệu và các ấn phẩm tuyên truyền: Phát hành cẩm nang, tờ rời, pa-nô,áp-phích, tranh cổ động, tuyên truyền trực quan, lưu động, màn hình điện tửled, màn hình frame tuyên truyền tác hại của rượu, bia với hình ảnh trực quan,sinh động.

d) Cung cấp thông tin, bồi dưỡngthông tin, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác vănhóa cơ sở.

4. Tuyên truyền qua các hoạt độngkhác

a) Sử dụng dịch vụ SMS trong thựchiện tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và không uốngrượu, bia khi lái xe.

b) Xây dựng chuyên mục, tin,phim ngắn, video clip, thông tin dưới dạng đồ họa để đăng tải, tuyên truyềntrên nền tảng công nghệ số của các mạng xã hội có nhiều người dùng tại ViệtNam, trên Cổng, Trang thông tin điện tử.

c) Tổ chức hội thi tuyên truyềnlưu động; hội thi truyền thanh cơ sở, văn nghệ quần chúng; hội thi video về chấphành tốt ATGT (đối tượng người dân) qua mạng xã hội; triển lãm ảnh tuyên truyềnphòng, chống tác hại của rượu, bia, an toàn giao thông. Các hoạt động tuyêntruyền tại thư viện, phục vụ lưu động ngoài thư viện.

d) Lồng ghép công tác tuyêntruyền về phòng, chống tác hại của rượu, bia, an toàn giao thông trong việc giảngdạy, học tập tại cơ sở giáo dục.

đ) Đưa nội dung phòng, chốngtác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; tuyên truyền tổchức thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làmviệc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

e) Tuyên truyền vận động, khuyếnkhích quy định trong hương ước, quy ước việc hạn chế hoặc không uống rượu, biatại đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư.

IV. THỜIGIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Trong giai đoạn từ năm 2021đến năm 2025.

2. Hàng năm, các cơ quan, đơn vịcăn cứ vào nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể gửi Sở Thôngtin và Truyền thông tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm.

V. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyềnthông

- Chủ trì, phối hợp với Ban Antoàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các cơ quan cóliên quan tham mưu UBND tỉnh phương án thiết lập và kinh phí vận hành, duy trìTrang thông tin điện tử tuyên truyền về an toàn giao thông; phòng, chống tác hạicủa rượu của tỉnh; triển khai tuyên truyền qua tin nhắn SMS và các hình thứctuyên truyền phù hợp khác; tổ chức các hoạt động truyền thông, định hướng thôngtin phù hợp.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thịxã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyềnpháp luật về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia tại các địaphương.

- Biên tập, xuất bản tài liệu,tờ rơi, pa-nô tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông và phòng,chống tác hại của rượu, bia.

- Đặt hàng xây dựng và sản xuấtcác phóng sự, phim tài liệu, chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyềnvề an toàn giao thông và các thông điệp về phòng, chống tác hại của rượu, bia đểđăng phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc,kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo, đánh giá tình hình thựchiện Kế hoạch, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Hàng năm chủ trì xây dựng kếhoạch phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chốngtác hại của rượu, bia để các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thựchiện. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các đơn vị liên quantriển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Phối hợp cung cấp thông tincho Sở Thông tin và Truyền thông nhằm định hướng thông tin tuyên truyền, cung cấpcác nội dung, thông tin trên Trang thông tin điện tử tuyên truyền về an toàngiao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Chủ động cung cấp thông tin kịpthời cho các cơ quan báo chí về tình hình chấp hành các quy định pháp luật vềan toàn giao thông; phòng, chống tác hại của rượu, bia, nhất là những vụ việccó tính chất nghiêm trọng để tuyên truyền kịp thời.

3. Công an tỉnh

- Phối hợp cung cấp thông tincho Sở Thông tin và Truyền thông để chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền;cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử, Fanpage tuyên truyền về antoàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia; biểu dương, khen thưởngcác đơn vị, cá nhân điển hình trong việc chấp hành các quy định của pháp luật vềan toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sátgiao thông, công an cấp cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến phápluật về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia cho người dânqua công tác tuần tra, kiểm soát, đăng ký và xử lý vi phạm giao thông.

4. Sở Giao thông vận tải

- Tuyên truyền lồng ghép trongchương trình đào tạo sát hạch cấp bằng, chứng chỉ, giấy phép điều khiển phươngtiện giao thông thuộc phạm vi quản lý.

- Phối hợp cung cấp thông tincho Sở Thông tin và Truyền thông , Ban An toàn giao thông tỉnh để định hướngthông tin phù hợp.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, SởLao động-Thương binh và xã hội

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đàotạo, trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàngiao thông cho học sinh, sinh viên thông qua công tác giảng dạy. Lồng ghép giáodục pháp luật về an toàn giao thông vào các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trảinghiệm như tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, phát thanh nội bộ, tổ chức cuộc thi,hội thi tìm hiểu về pháp luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địatrong lứa tuổi học sinh, sinh viên.

6. Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lồngghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia vào các phong trào, hoạt độngvăn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, xây dựng đời sống văn hóa và hoạt độngkhác tại cơ sở, cộng đồng; các hoạt động tuyên truyền tại thư viện, phục vụ lưuđộng ngoài thư viện; tuyên truyền vận động, khuyến khích quy định trong hương ước,quy ước việc hạn chế hoặc không uống rượu, bia tại đám cưới, đám tang, lễ hộitrên địa bàn dân cư.

7. Sở Tài chính

Căn cứ ngân sách tỉnh và đề nghịcủa Sở Thông tin và Truyền thông, tham mưu UBND tỉnh bố trí dự toán kinh phí đểthực hiện Kế hoạch này theo quy định Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiệnhành.

8. Báo Phú Yên, Đài Phátthanh và Truyền hình tỉnh

- Phối hợp với Công an tỉnh, SởGiao thông vận tải kịp thời đưa tin, tuyên truyền đến đông đảo người dân vềtính nghiêm minh của pháp luật cũng như những kết quả xử lý vi phạm quy định vềtrật tự an toàn giao thông, tạo niềm tin, sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dânđối với lực lượng chức năng trong quá trình thực thi công vụ.

9. Các sở, ban, ngành trên địabàn tỉnh

Xây dựng Kế hoạch, chủ động triểnkhai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thôngvà phòng, chống tác hại của rượu, bia đến từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức,viên chức, người lao động, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

10. Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, bốtrí nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền về an toàngiao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia tại địa phương.

- Chỉ đạo hệ thống thông tin cơsở cấp huyện, cấp xã đa dạng các hình thức tuyên truyền, xây dựng chuyên mụctuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, tổ chức biên tập lại nộidung thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại củarượu, bia; nêu gương các điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm an toàngiao thông trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, tuyên truyền thông qua hình thứccổ động trực quan, hội thi, bảng tin điện tử, tuyên truyền miệng…đảm bảo tuyêntruyền hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

- Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luậtvề an toàn giao thông; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; tổ chức cuộc vậnđộng sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể, khu dân cư thực hiện “Đã uống rượu,bia - Không lái xe”, trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêugương hành động.

- Chỉ đạo, hướng dẫn đưa nộidung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức;tuyên truyền tổ chức thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia ngay trước,trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

- Tích cực phối hợp cung cấpthông tin cho báo chí, hệ thống thông tin cơ sở để báo chí có thể thực hiện tốtcông tác tuyên truyền, nhất là các vấn đề nóng được dư luận quan tâm liên quanđến an toàn giao thông.

Trên đây là Kế hoạch thực hiệnĐề án tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đạichúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh; yêu cầucác cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ 6tháng (trước ngày 15 tháng 6) và hàng năm (ngày 15/12) báo cáo tình hình kết quảthực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông)./.

Xem thêm: Tuyển Tập Bộ Đề Thi Toán Giữa Kì 1 Lớp 9, Đề Thi Giữa Hk1 Toán 9

Nơi nhận: - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Thường trực UBMTTQVN tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Ban An toàn giao thông tỉnh; - Báo Phú Yên; Đài PTTH tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, NC.

Lịch thi đấu World Cup