Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Vì khối lượng của 1 nguyên tử C = 1,9926.10-23 gam

Mà: C = 12 đvC => 1 đvC = 1,6605.10-24 gam

Khối lượng của nguyên tử nhôm là:

(1,6605.10-24) . 27 = 4,48335.10-23 gam

Khối lượng của nguyên tử Photpho là:

(1,6605.10-24) . 31 = 5,14755.10-23 gam

Khối lượng của nguyên tử ôxi là:

(1,6605.10-24) . 16 = 2,6568.10-23 gam


*

. Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon là 1,9926.10-23g

a) 1 đvC tương ứng với bao nhiêu gam?

b) Tính khối lượng bằng gam của oxi, sắt, natri, clo, kẽm, nhôm, photpho.

Bạn đang xem: Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm

 


(a,m_1đ.v.C=dfrac1,9926.10^-2312=0,16605.10^-23left(g ight)\b,m_O=0,16605.10^-23.16=2,6568.10^-23left(g ight)\m_Fe=56.0,16605.10^-23=9,2988.10^-23left(g ight)\m_Na=23.0,16605.10^-23=3,81915.10^-23left(g ight)\m_Cl=35,5.0,16605.10^-23=5,894775.10^-23left(g ight)\m_Zn=65.0,16605.10^-23=10,79325.10^-23left(g ight)\m_Al=27.0,16605.10^-23=4,48335.10^-23left(g ight)\m_P=31.0,16605.10^-23=5,14755.10^-23left(g ight))


a, Khối lượng tính bằng gam của 1 đơn vị Cacbon là:

(frac1,9926.10^-2312=0,16605.10^-23left(g ight))

Nguyên tử khối của nhôm là:27 đv C

khối lượng tính bằng gam của 2 nguyên tử nhôm là:

(2.27.0,16605.10^-23=8,9667.10^-23left(g ight))

Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là: (8,9667.10^-23)

b, Khối lượng tính bằng gam của 1 đơn vị Cacbon là:

(frac1,9926.10^-2312=0,16605.10^-23left(g ight))

Nguyên tử khối của photpho là: 31 đv C

Khối lượng tính bằng gam của 3 nguyên tử photpho là:

(3.31.0.16605.10^-23=5,14755.10^-23left(g ight))

Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử photpho là:(5,14755.10^-23)

c, Khối lượng tính bằng gam của 1 đơn vị Cacbon là:

(frac1,9926.10^-2312=0,16605.10^-23left(g ight))

Nguyên tử khối của nitơ là: 14 đv C

Khối lượng tính bằng gam của 3 nguyên tử nitơ là: 

(3.14.0,16605.10^-23=6,9741.10^-23left(g ight))

Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nitơ là: ( ext6,9741.10^-23)

 


Đúng 0
Bình luận (1)

Ta có: 1đvC = (1,6605.10^-24)

a) Ta có : 2 nguyên tử nhôm (2Al) = 27.2 = 54 đvC

(Rightarrow m_Al=54.1,6605.10^-24=8,9667.10^-23g)

b) Ta có : 3 nguyên tử photpho (3P) = 31.3 = 93 đvC

(Rightarrow m_P=93.1,6605.10^-24=1,544265.10^-22g)

c) Ta có : 3 nguyên tử nitơ (3N) = 3 . 14 = 42 đvC

(Rightarrow m_N=42.1,6605.10^-24=6,9741.10^-23g)


Đúng 0
Bình luận (2)

a) (8,9667.10^-23)

b) (15,44265.10^-23)

c) (6,9741.10^-23)


Đúng 0
Bình luận (1)

Hãy tính khối lượng bằng gam của nguyên tử oxi,nhôm,sắt,lưu huỳnh


Lớp 8 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

(m_O=1,6605.10^-24.16=2,6568.10^-23left(g ight))

(m_Al=1,6605.10^-24.27=4,48335.10^-23left(g ight))

(m_Fe=1,6605.10^-24.56=9,2988.10^-23left(g ight))

(m_S=1,6605.10^-24.32=5,3136.10^-23left(g ight))


Đúng 3

Bình luận (1)

Tính khối lượng bằng gam của những nguyên tử sau : đồng , lưu huỳnh, bạc , sắt , nhôm , oxi


Lớp 8 Hóa học Bài 21: Tính theo công thức hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Nguyên tố cacbon khối lượng là m = 1,9926.10-23gam. Tính khối lượng bằng gam của nguyên tố magie, nhôm, sắt, lưu huỳnh, photpho ( ai giúp em với )

 


Lớp 8 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

$m_C = 12 đvC = 1,9926.10^-23 Rightarrow 1 đvC = $(dfrac1,9926.10^-2312=1,6605.10^-24) (gam)

$m_Mg = 24.1,6605.10^-24= 39,852.10^-24(gam)$$m_S = 32.1,6605.10^-24 = 53,136.10^-24(gam)$

$m_P = 31.1,6605.10^-24 = 51,4755.10^-24(gam)$$m_Al = 27.1,6605.10^-24 = 44,8335.10^-24(gam)$

$m_Fe = 56.1,6605.10^-24 = 92,988.10^-24(gam)$


Đúng 3

Bình luận (1)

Biết khối lượng của nguyên tử cacbon tính bằng gam là 1,9926.10-23g. Hãy tính khối lượng tính bằng đơn vị gam của nguyên tử photpho?


Lớp 8 Hóa học Bài 4: Nguyên tử
3
0
Gửi Hủy

(m_1 extđvC=frac112 imes m_C=frac112 imes1,9926 imes10^-23g=0,166 imes10^-23g)

(m_gamleft(P ight)=m_1 extđvC imes NTKleft(P ight)=0,166 imes10^-23g imes31approx5,15 imes10^-23g)


Đúng 1

Bình luận (11)

nguyên tử khối của photpho là 31 (1) 

khối lượng tính bằng gam của 1 đơn vị cacbon là :

(1,9926 * 10-23) : 12 = 1,66 * 10-24(g)

=> khối lượng tính bằng gam của nguyên tử phốt pho

là : 1,66 * 10-24 * 31 = 5,1*10-23 (g)


Đúng 0
Bình luận (0)

Khối lượng tính bằng gam của 1 đ.v.c là:

m(1đ.v.c)=(frac1,9926.10^-2312)=(0,16605.10^-23) (g)

Khối lượng tính bằng gam của 1 nguyên tử photpho là:

mP=m(1đ.v.c). NTK(P)=(0,16605.10^-23)(.31)=(5,14755.10^-23)(approx5,15) (g)

 


Đúng 0
Bình luận (7)

Xem lại bài tập 8.3* để biết 1 đvC tương ứng với bao nhiêu gam. Từ đó tính khối lượng bằng gam của:

• 6,02.1023 nguyên tử oxi.

• 6,02.1023 nguyên tử flo.

• 6,02.1023 nguyên tử nhôm.

Biết rằng, trong phép tính với số mũ ta có:

*


Lớp 8 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Tính khối lượng bằng gam của:

* 6,02.1023 nguyên tử oxi:

6,02.1023.16.1,66.10-24 = 15,989 ≈ 16(g)

* 6,02.1023 nguyên tử flo:

6,02.1023.19. 1,66.10-24 = 18, 987(g) ≈ 19 (g)

* 6,02.1023 nguyên tử nhôm:

 

6,02.1023.19. 1,66.10-24 = 26,98(g) ≈ 27(g)


Đúng 0

Bình luận (0)

Biết giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon là 1,9926.10-23 (g). Hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng bao nhiêu gam? Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D?


Lớp 8 Hóa học Bài 5: Nguyên tố hóa học
1
0
Gửi Hủy

a. Ta có : C = 12 đvC = 1,9926.10-23 (g)

 => 1 đvC = (1,9926.10-23) : 12 ≈ 1,66.10-24 (g).

Xem thêm: " Seek Out Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Seek Out Trong Câu Tiếng Anh

b. Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là :

mAl = 27 đvC = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)


Đúng 2

Bình luận (6)

Cho biết nhôm có 13p, 13e và 14n.a) Tính khối lượng của nguyên tử nhôm theo gam. b) Tính khối lượng của nguyên tử nhôm theo u 


Lớp 10 Hóa học Chương 1. Nguyên tử
1
0
Gửi Hủy

a) me (=) 9,1094.10-28 ( imes) 13 (=) 1,184.10-26 gmp (=) 1,6726.10-24 ( imes) 13 (=) 2,174-23 gmn (=) 1,6748.10-24 ( imes) 14 (=) 2,345-23 gmAl (=) 1,184.10-26 (+) 2,174-23 (+) 2,345-23 (=) 2,057.10-8 gb) me (=) 0,00055 ( imes) 13 (=) 7,15.10-3 ump (=) 1 ( imes) 13 (=) 13 umn (=) 1 ( imes) 14 (=) 14 umAl (=) 7,15.10-3 (+) 13 (+) 14  (=)  27,00715 u

*


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
fundacionfernandovillalon.com