Ta có (5n - n^2 + 1 = n^2left( - 1 + dfrac5n + dfrac1n^2 ight).)

Vì (lim n^2 = + infty ) và (lim left( - 1 + dfrac5n + dfrac1n^2 ight) = - 1 b
Bạn đang xem: Lim 1/2n+1 bằng bao nhiêu?

**

*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Em Hãy Chứng Minh Tính Đúng Đắn Của Câu Tục Ngữ Gần Mực Thì Đen Gần Đèn Thì Rạng

Cho tam giác đều ABC cạnh a. Tam giác (A_1B_1C_1) có đỉnh là trung điểm các cạnh của tam giác ABC, tam giác (A_2B_2C_2) có các đỉnh là trung điểm các cạnh của tam giác (A_1B_1C_1),…, tam giác (A_nB_nC_n) có các đỉnh là trung điểm các cạnh của tam giác (A_n - 1B_n - 1C_n - 1)…. Gọi (P,P_1,P_2,...,P_n,...) là chu vi của các tam giác (ABC,A_1B_1C_1,A_2B_2C_2,...,A_nB_nC_n,...)Tìm tổng (P,P_1,P_2,...,P_n,...)

*


*

Cho hình vuông $A_1 B_1 C_1 D_1$ có cạnh bằng a và có diện tích $S_1$. Nối bốn trung điểm $A_2, B_2, C_2, D_2$ ta được hình vuông thứ hai có diện tích $S_2$. Tiếp tục như thế, ta được hình vuông $A_3 B_3 C_3 D_3$ có diện tích $S_3, ldots$ Tính tổng $S_1+S_2+ldots$ bằng