Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

lớp 5A có một số học sinh biết số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam

Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp


*

*

Số phần của cả lớp là :

2 + 3 = 5 ( phần )

Số học sinh nam chiếm số phần cả lớp là :

2 : 3 x 100 = 60%

Đáp số : 60%


lớp 5A có một số học sinh biết số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam

Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp


Giải:Số học sinhnữ bằng\(\frac{2}{3}\)số nam hay số học sinhnam bằng\(\frac{3}{2}\)số nữ hay số nam bằng\(\frac{3}{2+3}=\frac{3}{5}\)số học sinh cả lớp.

Bạn đang xem: Lớp 5a có số học sinh nam bằng 2/3 số học sinh nữ

Đổi\(\frac{3}{5}=\frac{60}{100}=60\%\)

Vậy số học sinh nam chiếm 60% số học sinh cả lớp.


Gọi số học sinh là 100%

Tổng số phần bằng nhau là :

2 + 3 = 5 (phần)

\(\Rightarrow\)5 phần = 100%

\(\Rightarrow1\)phần = 20%

Số học sinh nam chiếm:

\(\Rightarrow20\%.3=60\%\)


Lớp 5A có một số học sinh, biết số học sinh nữ bằng 2/3 học sinh nam .Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm học sinh của lớp


Tổng số học sinh của lớp 5A chiếm số phần là: 2 + 3 = 5 (phần)

Số học sinh Nam của lớpđó chiếm số phần trăm là:

3 : 5 = 60 % (số học sinh cả lớp)


lớp 5a có 45 học sinh số học sinh nữ bằng 2/3 số học học sinh nam hỏi học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm học sinh cả lớp


Số học sinh nữ chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là :

100% : ( 2 + 3 ) x 2 = 40% sô học sinh cả lớp

~ Thiên Mã ~


Lớp 5A có 40 học sinh trong đó có 25 học a sinh nữ hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp B số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp

Lớp 5A có 45 học sinh. Số học sinh nữ bằng 3/5 số học sinh nam. Hỏi học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm học sinh cả lớp


lớp 5a cố một số học sinh, biết số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam. hỏi số họcsinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp


Tổng số phần bằng nhau là:

2+3=5(phần)

=)Số học sinh nam chiếm số phần trăm học sinh của lớp:

100:5x3=60%

ĐS/60%


tổng số học sinh của lớp 5a là 100%

số học sinh nam chiếm số phần trăm là 100 : (2 + 3) x3 =60% cả lớp

vậy số học sinh nam chiếm 60% cả lớp

k nha !


lớp 5a có một số học sinh, biết số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phầm trăm số học sinh của lớp ?


#)Giải :

Tổng số học sinh của lớp 5A chiếm :

2 + 3 = 5 ( phần )

Số học sinh nam chiếm :

3 : 5 = 60% ( số học sinh cả lớp )

Đ/số : 60% số học sinh cả lớp.


Bài giải:

Số học sinh nữ = 2/3 số học sinh nam

Tức là 2 lần số học sinh nữ = 3 lần số học sinh nam

=> Tổng số phần số học sinh của lớp chiếm : 2 + 3 = 5 (phần)

=> Tỉ số giữa học sinh nam so với số học sinh của lớp là : 3 : 5 = 3/5

Số học sinh nam chiếm số % số học sinh của lớp là :

3 : 5 . 100% = 60%

Đ/s :...

Xem thêm: Bảo Vệ Vốn Gen Của Loài Người Và Một Số Vấn Đề Xã Hội Của Di Truyền Học


lớp 5a có một số học sinh biết hs nữ bằng 2 phần 3 số hs năm hỏi nam chiếm bao nhiêu phần trăm với số học sinh cả lớp


Nữ =\(\frac{2}{3}nam\)

=> nam =\(\frac{3}{5}\)cả lớp

Số HS nam chiếm tổng số % vs số HS cảlớp là:

\(\frac{3}{5}=\frac{60}{100}=60\%\)trên tổng số cả lớp

Đ/S: 60%


lớp 5a có một số học sinh biết hs nữ bằng 2 phần 3 số hs năm hỏi nam chiếm bao nhiêu phần trăm với số học sinh cả lớp

Nữ =2/3 nam

=> nam =3/5cả lớp

Số HS nam chiếm tổng số % vs số HS cảlớp là:

3/5=60%trên tổng số cả lớp


số học sinh nam là bằng 3/5 số học sinh phàn trăm học sinh cả lớp là3/ 5 x 20/20 = 60/100 hssố học sinh nàm bằng % sô học sinh cả lớp là :60 : 100 x 100 = 60 %vậy số học sinh man bằng 60 % số học sinh của cả lớpai ủng hộ thì k cho nha

Lớp 5a có một số học sinh , biết số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam .Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu số học sinh cả lớp


Tổng số phần bằng nhau là :

\(2+3=5\)(phần)

Như vậy một phần tươngứng:

\(100:5=20\%\)

Số học sinh nam chiếm\(\frac{2}{3}\)như vậy chiếm:

\(20\%.3=60\%\)


Giải:Số học sinh nữ bằng\(\frac{2}{3}\)số học sinh nam hay số học sinh nam bằng\(\frac{3}{2}\)số học sinh nữ hay số học sinh nam bằng\(\frac{3}{2+3}=\frac{3}{5}\)số học sinh cả lớp.