Lũy thừa một phép toán hai ngôi của toán học thực hiện trên hai số ab, kết quả của phép toán lũy thừa là tích số của phép nhân có b thừa số a nhân với nhau. Lũy thừa ký hiệu là
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
a^m}}">định nghĩa này có thể mở rộng cho các số thực âm mỗi khi căn thức là có nghĩa.