Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày nhưng vì có một số người đến thêm nên anh quản lí tính ra số gạo đó chỉ đủ ăn trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu ngườiTrả lời:

Coi 1 người ăn 1 ngày là 1 suất. 

Vậy tất cả số suất là:

750 x 40 = 30000 (suất)

Số người lúc sau là:

30000 : 25 = 1200 (người)

Số người đến thêm là: 

1200 - 750 = 450 (người)

Đáp số : 450 người 

Cùng Top lời giải tìm hiểu.

1. Phép nhân số tự nhiên

a.b = a+a+...+a (Có b số hạng)

a.b = d

(thừa số) . (thừa số) = (tích)

Tính chất của phép nhân:

Giao hoán: a.b = b.a

Kết hợp: (a.b).c = a.(b.c)

Phân phối của phép nhân đối với phép cộng:a.(b+c) = a.b + a.c

Ta hiểu tính chất phân phối ở đây là nếu a nhân với một tổng của b và c thì ta lấy a nhân với b và lấy a nhân với c rồi cộng lại với nhau. Chẳng hạn,2.(3+5) = 2.3 + 2.5

Lưu ý:

1) Nếu các thừa số đều bằng chữ, hoặc chỉ có một thừa số bằng số thì ta có thể không viết dấu nhân giữa các thừa số. Chẳng hạn, a×b=a.b=ab, 2×a=2.a=2a

2) Trong tính nhẩm ta thường sử dụng các kết quả:

2.5 = 10

4.25 = 100

8.125 = 1000

3) Tích (ab)c hay a(bc) gọi là tích cả ba số a, b, c và viết gọn là abcabc.

Ví dụ 1: Đặt tính nhân 254.45

*

Ví dụ 2: Tính nhẩm 12.25

12.25 = (3.4).25 = 3.(4.25) = 3.100 = 300

2. Phép trừ:

Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên x sao cho b + x = a thì ta có phép trừ a - b = x

Trong đó a: là số bị trừ, b là số trừ và c là hiệu

(số bị trừ) - (số trừ) = (hiệu)

3. Phép chia hết và phép chia có dư

Chia hai số tự nhiên

Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b ≠ 0, ta luôn tìm được đúng hai số tự nhiên q và r duy nhất sao cho:

a = b . Q + r trong đó 0 ≤ r
*

Ta thực hiện phép chia như sau:

+ 5 chia 3 được 1. 1 nhân 3 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2

+ Hạ 8, 28 chia 3 được 9.


Bạn đang xem: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày


Xem thêm: De Thi Ngữ Văn 6 Học Kì 2 Năm 2020 Có Đáp Án Năm 2021 (4 Đề)

9 nhân 3 bằng 27. 28 trừ 27 bằng 1

Vậy 58 : 3 = 19 (dư 1)

+ Nhận xét: trong phép chia có dư thì số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia và số dư lớn nhất có thể có là số bé hơn số chia 1 đơn vị