Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

use calculator

*


Tính:

( -1/2 )2; ( -1/2 )3; ( -1/2)4; ( -1/2 )5

Hãy rút ra nhận xét về dấu của lũy thừa với số mũ chẵn và lũy thừa với số mũ lẻ của 1 số hữu tỉ âm.

Bạn đang xem: Mũ âm

Giúp mình nha !


Lũy thừa với số mũ chẵn của một số âm là một số dương

Lũy thừa với số mũ lẻ của mọt số âm là một số âm


Tính

- 1 2 2 ; - 1 2 3 ; - 1 2 4 ; - 1 2 5

Hãy rút ra nhận xét về dấu của lũy thừa với số mũ chẵn và lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm.


*

*

Nhận xét:

Lũy thừa với số mũ chẵn của một số hữu tỉ âm là một số hữu tỉ dương.

Lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm là một số hữu tỉ âm.

Xem thêm: Giải Vở Luyện Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Hay Nhất, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1, Tập 2


Tính:\(\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2;\left(-\dfrac{1}{2}\right)^3;\left(-\dfrac{1}{2}\right)^4;\left(-\dfrac{1}{2}\right)^5\).Hãy rút ra nhận xét về dấu của lũy thừa với số mũ chẵn và lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm.


*

*

*

*

*

*

Nhận xét:

Lũy thừa với số mũ chẵn của một số âm là một số dương

Lũy thừa với số mũ lẻ của mọt số âm là một số âm


Tính :

\(\left(-\frac{1}{2}\right)^2;\left(-\frac{1}{2}\right)^3;\left(-\frac{1}{2}\right)^4;\left(-\frac{1}{2}\right)^5\)

Hãy rút ra nhận xét về dấu của lũy thừa với số mũ chẵn và lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm


Ta có :

\(\left(-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}\)

\(\left(-\frac{1}{2}\right)^3=-\frac{1}{8}\)

\(\left(-\frac{1}{2}\right)^4=\frac{1}{16}\)

\(\left(-\frac{1}{2}\right)^5=-\frac{1}{32}\)

Với các số hữu tỉ âm , lúy thừa mũ chẵn thì có kết quả dương ; lũy thừa mũ lẻ có kết quả âm


*