Đặt$\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{u = \ln x}\\{{\rm{d}}v = \left( {2x - 1} \right){\mkern 1mu} {\rm{d}}x}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{{\rm{d}}u = \dfrac{{{\rm{d}}x}}{x}}\\{v = {x^2} - x}\end{array}} \right..$

Khi đó: $\int {\left( {2x - 1} \right)\ln x{\mkern 1mu} {\rm{d}}x} = \left( {{x^2} - x} \right)\ln x - \int {\dfrac{{{x^2} - x}}{x}{\mkern 1mu} {\rm{d}}x} .$

$ = \left( {{x^2} - x} \right)\ln x - \int {\left( {x - 1} \right){\mkern 1mu} {\rm{d}}x} = \left( {{x^2} - x} \right)\ln x - \dfrac{{{x^2}}}{2} + x + C.$

Đáp án cần chọn là: a

...Bạn đang xem: Nguyên hàm của ln(2x+1)Bạn đang xem: Nguyên hàm của ln 2x 1

*

*

*

*Xem thêm: Tại Sao Cơ Thể Người Có Thể Tiêu Hóa Được Tinh Bột Nhưng Không Thể Tiêu Hóa Được Xenlulôzơ

*

Câu hỏi liên quan

Chọn công thức đúng:

Trong phương pháp nguyên hàm từng phần, nếu \(\left\{ \begin{array}{l}u = g\left( x \right)\\dv = h\left( x \right)dx\end{array} \right.\) thì:

Tìm nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = {x^2}ln\left( {3x} \right)$

Tính \(\int {{x^3}\ln 3xdx} \)

Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f"\left( x \right) = \left( {x + 1} \right){e^x}$ và $\int {f"(x)} dx = (ax + b){e^x} + c$ với $a, b, c$ là các hằng số. Chọn mệnh đề đúng:

Biết $F\left( x \right) = \left( {ax + b} \right).{e^x}$ là nguyên hàm của hàm số $y = \left( {2x + 3} \right).{e^x}$. Khi đó $b - a$ là

Ta có \( - \dfrac{{x + a}}{{{e^x}}}\) là một họ nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{x}{{{e^x}}}\), khi đó:

\(\int {x\sin x\cos xdx} \) bằng:

Tính \(I = \int {\cos \sqrt x dx} \) ta được:

Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số \(y = x.\cos x\) mà $F(0) = 1$. Phát biểu nào sau đây đúng:

Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{x}{{{{\cos }^2}x}}\) thỏa mãn \(F\left( 0 \right) = 0.\) Tính \(F\left( \pi \right)?\)

Biết rằng \(x{e^x}\) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( { - x} \right)\) trên khoảng \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\). Gọi \(F\left( x \right)\) là một nguyên hàm của \(f"\left( x \right){e^x}\) thỏa mãn \(F\left( 0 \right) = 1\), giá trị của \(F\left( { - 1} \right)\) bằng:

Tính \(I = \int {x{{\tan }^2}xdx} \) ta được:

Nguyên hàm của hàm số \(f(x) ={\cos 2x\ln \left( {\sin x + \cos x} \right)dx} \) là:

Tính \(I = \int {\ln \left( {x + \sqrt {{x^2} + 1} } \right)dx} \) ta được:

Tính \(I = \int {{e^{2x}}\cos 3xdx} \) ta được:

Nguyên hàm của hàm số \(y = {\dfrac{{\left( {{x^2} + x} \right){e^x}}}{{x + {e^{ - x}}}}dx} \) là:

Tính \(\int {\dfrac{{{x^2} - 1}}{{{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^2}}}dx} \) ?

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đạo hàm liên tục trên \(\mathbb{R}\) và \(f\left( 1 \right) = 0\), \(F\left( x \right) = {\left^{2020}}\) là một nguyên hàm của \(2020x.{e^x}\). Họ các nguyên hàm của \({f^{2020}}\left( x \right)\) là: