Khi anh chị em đọc các tiết 135–136, Đức Thánh Linh có thể ban cho anh chị em những hiểu biết sâu sắc có thể là hữu ích cho các học viên trong lớp. Những ý kiến trong đại cương này cũng có thể giúp anh chị em nảy sinh những ý tưởng để sử dụng trong khi giảng dạy.

Bạn đang xem: Những ông anh hiểu biết


*

Mời Chia Sẻ

Đây là một cách để mời các học viên chia sẻ suy nghĩ của họ về các tiết 135–136. Mời họ tưởng tượng ra rằng họ có thể nói chuyện với một tín hữu Giáo Hội từ năm 1844, một người vô cùng đau buồn trước cái chết của Joseph Smith và lo lắng về điều đó có thể có ý nghĩa gì đối với Giáo Hội. Chúng ta có thể chia sẻ điều gì từ các tiết này mà có thể giúp đỡ người này?


*

Giảng Dạy Giáo Lý

Giáo Lý và Giao Ước 135; 136:37–39

Joseph và Hyrum Smith đóng ấn chứng ngôn của họ với máu của họ.

Giáo Lý và Giao Ước 135:3

Joseph Smith đã làm nhiều cho sự cứu rỗi của chúng ta hơn bất kỳ người nào ngoài Chúa Giê Su Ky Tô.

Nhiều lẽ thật về Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài đã được mặc khải qua Joseph Smith—các lẽ thật mà đã đóng góp vào sự cứu rỗi của tất cả mọi người, nam và nữ. Để giúp các học viên nhận ra những đóng góp này, anh chị em có thể trưng bày một tấm hình Chúa Giê Su Ky Tô và yêu cầu một vài học viên trong lớp chia sẻ một câu thánh thư ưa thích về Chúa Giê Su Ky Tô từ các thánh thư được mặc khải qua Joseph Smith: Sách Mặc Môn, Sách Giáo Lý và Giao Ước, và Trân Châu Vô Giá. Các thánh thư này giúp chúng ta hiểu và đến gần với Đấng Cứu Rỗi hơn như thế nào? Các lẽ thật trong các câu này đóng góp cho sự cứu rỗi của chúng ta như thế nào?

Giáo Lý và Giao Ước 136

Chúng ta có thể thực hiện ý muốn của Chúa khi chúng ta tuân theo lời khuyên bảo của Ngài.


*

Những Nguồn Tài Liệu Bổ Sung

Âm Nhạc Có Liên Quan

Việc hát các bài thánh ca hoặc xem các video sau đây có thể mời gọi Đức Thánh Linh hoặc soi dẫn một cuộc thảo luận về công việc của Tiên Tri Joseph Smith và những hy sinh mà Các Thánh Hữu đã tiếp tục sau ông.

“Người Bộ Hành Khốn Khổ” (Hymns, số 29). Trong khi ở trong Ngục Thất Carthage, Joseph Smith đã yêu cầu John Taylor hát bài thánh ca này.

“Ca Khen Người” (Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 50; video, www.thetabernaclechoir.org/videos/praise–to–the–man–mormon–tabernacle–choir). Lời bài thánh ca này đã được viết như là lời bày tỏ sự kính trọng Joseph Smith.

“Cùng Lại Nhau Đây Hỡi Các Thánh Hữu” (Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 2; video, www.thetabernaclechoir.org/videos/come–come–ye–saints–mormon–tabernacle–choir).

“Faith in Every Footstep” (video, www.thetabernaclechoir.org/videos/faith–in–every–footstep).

Xem thêm: Lãi Dồn Tích ( Accrued Interest Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Cải Thiện Việc Giảng Dạy Của Chúng Ta

Làm chứng về giáo lý chân chính. Anh chị em có thể chia sẻ chứng ngôn của mình về các lẽ thật của giáo lý trong suốt bài học, không chỉ vào lúc kết thúc bài học. Khi các anh chị em làm chứng về giáo lý chân chính, thì Thánh Linh sẽ xác nhận lẽ thật giáo lý đó trong tâm hồn của những người mà các anh chị em giảng dạy. (Xin xem Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi, trang 21.)