Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 sinh 11 trắc nghiệm

**

Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây Bài 3: Thoát hơi nước Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo) Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón Bài 8: Quang hợp ở thực vật Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng Bài 12: Hô hấp ở thực vật Bài 15: Tiêu hóa ở động vật Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) Bài 17: Hô hấp ở động vật Bài 18: Tuần hoàn máu Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo) Bài 20: Cân bằng nội môi Bài 22: Ôn tập chương 1 Chương 2: Cảm ứng Bài 23: Hướng động Bài 24: Ứng động Bài 26: Cảm ứng ở động vật Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo) Bài 28: Điện thế nghỉ Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh Bài 30: Truyền tin qua xináp Bài 31: Tập tính của động vật Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo) Bài 33: Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật Chương 3: Sinh trưởng và Phát triển Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật Bài 35: Hoocmôn thực vật Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) Chương 4: Sinh sản Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người Bài 48: Ôn tập chương 2, 3 và 4 Trắc Nghiệm Tổng Hợp Sinh học 11 (Có Đáp Án) Đề thi Sinh học 11 Đề thi Sinh học lớp 11 học kì 1
Mục lục
Trang chủ Lớp 11 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 11 (có đáp án): Ôn tập chương 1 (Phần 2)


Xem thêm: Thiết Bị Lấy Điện Của Mạng Điện Trong Nhà Gồm Những Phần Tử Nào?

Trắc nghiệm Sinh Học 11 (có đáp án): Ôn tập chương 1 (Phần 2)


Trắc nghiệm Sinh Học 11 (có đáp án): Ôn tập chương 1 (Phần 2)

790 lượt thi