→ e) Thoát hơi nước ở lá: Dòng vận chuyển nước, ion khoáng và đường sẽ cung cấp nguồn nguyên liệu cho quang hợp và hô hấp. Thoát hơi nước ở lá làm tăng độ mở khí khổng, giúp CO2 khuếch tán vào lá và O2 khuếch tán ra môi trường được dễ dàng.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 sinh 11

II. MỐI QUAN HỆ GIỮA QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

*

⇒ Quang hợp và hô hấp ở thực vật có mối quan hệ gắn bó và phụ thuộc lẫn nhau, sản phẩm của quang hợp là nguyên liệu của hô hấp và ngược lại.

III. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT

Quá trình tiêu hóa

Tiêu hóa ở động vật đơn bào

Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa

Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa

Tiêu hóa cơ học

 

 

X

Tiêu hóa hóa học

X

X

X

IV. HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

- Thực vật trao đổi khí chủ yếu qua khí khổng.

- Động vật trao đổi khí qua da, bề mặt cơ thể, mang, phổi, hệ thống ống khí và phổi.

V. HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

- Thực vật:

+ Hệ thống vận chuyển: Dòng mạch gỗ (quản bào, mạch ống) và dòng mạch rây (ống rây, tế bào kèm).

+ Động lực của dòng mạch gỗ là lực đẩy do áp suất ở rễ, lực hút do thoát hơi nước ở lá, lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ. Động lực của dòng mạch rây là nhờ sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (quả, rễ…).

- Động vật:

+ Hệ tuần hoàn gồm tim và hệ mạch (động mạch, mao mạch, tĩnh mạch).

+ Nhờ sự co dãn tự động theo chu kì của tim và sự phân bố của hệ mạch.

+ Mối quan hệ về chức năng của các hệ cơ quan: Hệ tiêu hóa tiếp nhận chất dinh dưỡng và đưa vào hệ tuần hoàn. Hệ hô hấp tiếp nhận O2 và đưa vào hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng và O2 đi cung cấp cho tất cả các tế bào của cơ thể. Chất dinh dưỡng và O2 tham gia vào chuyển hóa nội bào tạo ra chất bài tiết và CO2. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất bài tiết đến thận và vận chuyển CO2 đến phổi để thải ra ngoài.

VI. CƠ CHẾ DUY TRÌ CÂN BẰNG NỘI MÔI

*

- Kích thích → Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận điều khiển → Bộ phận thực hiện.

- Bộ phận tiếp nhận kích thích (thụ thể, cơ quan thụ cảm): Tiếp nhận kích thích và truyền xung thần kinh về bộ phận điều khiển.

- Bộ phận điều khiển (trung ương thần kinh, tuyến nội tiết): Điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn.

Xem thêm: Sườn Sụn Bò Là Gì - Cách Nhận Biết Và Phân Biệt Các Phần Thịt Bò

- Bộ phận thực hiện (tim, phổi, gan, thận, mạch máu): Dựa trên các tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn, sẽ tăng hoặc giảm các hoạt động để đưa môi trường trong về trạng thái cân bằng và ổn định.