Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 có bảng ma trận đề thi theo Thông tư 22 và đáp án chi tiết đi kèm là tài liệu tham khảo nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức của môn tiếng Anh. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các em học sinh có thể tự ôn tập để chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi tiếng Anh trong năm và sẽ là tài liệu tham khảo cho việc ra đề thi của các thầy cô giáo. Sau đây, mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Ôn tập tiếng anh lớp 3 học kỳ 1


Bộ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 – Chương trình mới

Bộ đề thi môn Tiếng Anh lớp 3

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 (Có ma trận đề thi và file nghe)


Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3

THE FIRST TERM TEST

ENGLISH: 3

Time: 40 minutes

MARK

COMMENTS


Full name……………………………………..………………………………………………..…… Class 3……

PART I. LISTENING (5pts)

Listen and circle (1pt)

1. Girl: May I __________, Miss Hien?

Miss Hien: No, you can’t.

a. Sit down b. Go out c. Come in

2. Miss Hien: Good morning class!

Class: Good morning Miss Hien!

Miss Hien: ___________, please!

a. Stand up b. Sit down c. Come in

3. Miss Hien: _________!

Boy: Sorry Miss Hien.

a. Be quiet b. Stand up c. Good morning

4. Class: Goodbye Miss Hien!

Miss Hien: ________ class.

a. Don’t talk b. Come here c. Goodbye

5. Mai: May I _______?

Miss Hien: Yes, you can

a. Go out b. Come here c. Come in

4. Listen and complete (1pt)

1. I’m eight years old.

Xem thêm: Cách Điệu Lá (Phần 1) - Cách Điệu Hoa Lá (Phần 1)

2. Is ………your friend?

3. These are my ………

4. My pen is………

5. The school ………..is large.

PART II. READING AND WRITING (4pts)

6. Look and read. Put a tick ( √ ) or cross (X ) in the box. (1pt)

7: Look and read. Write Yes or No. (1pt)

8: Look at the pictures. Write the words. (1pt)

9: Fill in each gap with a suitable word from the box (1 pt)

School things pens Those notebook

There are some (1)…………………… on my desk. This is my school bag. It is yellow. That is my (2)…………….. It’s blue. These are my (3)…………… They are black. (4)……………. Are my pencils. They are orange. What color are your pencils?