Giải bài tập 1, 2, 3 trang 4 VBT toán 5 bài 2 : Ôn tập : Tính chất cơ bản của phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Rút gọn các phân số

(eqalign& 18 over 30 = .....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,36 over 27 = .....cr & 64 over 80 = .....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45 over 35 = ..... cr )

Phương pháp giải:

Khi rút gọn phân số có thể làm như sau:

- Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn (1).

Bạn đang xem: Ôn tập tính chất cơ bản của phân số

- Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.

Lời giải chi tiết:

(displaystyle 18 over 30 = 18:6 over 30:6 = 3 over 5) ; (displaystyle 36 over 27 =36:9 over 27:9= 4 over 3) ;

(displaystyle64 over 80 =64:8 over 80:8=8 over 10=8:2 over 10:2= 4 over 5) ; 

(displaystyle 45 over 35 =45:5 over 35:5= 9 over 7 )


Bài 2

Quy đồng mẫu số hai phân số

a) ( displaystyle 4 over 5 ) và ( displaystyle 7 over 9 ) ; ( displaystyle;MSC = .....;;;4 over 5 = .....;7 over 9 = .....)

b) ( displaystyle 5 over 6) và ( displaystyle 17 over 18)

c) ( displaystyle 3 over 8) và ( displaystyle 7 over 12)

Lưu ý: MSC là viết tắt của “Mẫu số chung”.

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Lời giải chi tiết:

a) ( displaystyle 4 over 5 ) và ( displaystyle 7 over 9 )

MSC: (45) ;

( displaystyle 4 over 5 = 4 imes 9 over 5 imes 9 = 36 over 45;;;;;;quad ) ( displaystyle7 over 9 = 7 imes 5 over 9 imes 5 = 35 over 45.)

b) ( displaystyle 5 over 6) và ( displaystyle 17 over 18)

MSC: (18) ;

( displaystyle 5 over 6 = 5 imes 3 over 6 imes 3 = 15 over 18) ; Giữ nguyên phân số (displaystyle 17 over 18.)

c) ( displaystyle 3 over 8) và ( displaystyle 7 over 12) 

MSC: (24) ;

( displaystyle 3 over 8 = 3 imes 3 over 8 imes 3 = 9 over 24;;;;;;quad) ( displaystyle7 over 12 = 7 imes 2 over 12 imes 2 = 14 over 24)


Bài 3

 a) Nối với phân số bằng (displaystyle 2 over 5) (theo mẫu) :

*

b) Nối với phân số bằng (displaystyle 12 over 18) (theo mẫu) :

*

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số :

Nếu nhân cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Xem thêm: Tải Trình Dọn Rác Điện Thoại Android 2021, Trình Dọn Rác Điện Thoại

Lời giải chi tiết:

a) Ta có :

(dfrac25 =dfrac2 imes 25 imes 2 = dfrac410 ) ; (dfrac25 =dfrac2 imes 65 imes 6 = dfrac1230 ).

(dfrac25 =dfrac2 imes 55 imes 5 = dfrac1025 )

Vậy ta có kết quả như sau :

*

b) Ta có :

(dfrac1218 =dfrac12:618:6 = dfrac23 ) ; (dfrac1218 =dfrac12:218:2 = dfrac69 )