Trắc nghiệm Phân thức đại số có đáp án

Với bộ bài tập Trắc nghiệm Phân thức đại số Toán lớp 8 chọn lọc, có đáp án sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Phân thức a phần b xác định khi

*

Bài 1: Phân thức  xác định khi?

A. B ≠ 0

B. B ≥ 0

C. B ≤ 0

D. A = 0

Hiển thị đáp án

Lời giải

Phân thức  xác định khi B ≠ 0.

Đáp án cần chọn là: A


Bài 2: Với B ≠ 0, D ≠ 0, hai phân thức  bằng nhau khi?

A. A. B = C. D

B. A. C = B. D

C. A. D = B. C

D. A. C Hiển thị đáp án

Lời giải

Với hai phân thức , ta nói

*
 nếu A. D = B. C.

Đáp án cần chọn là: C


Bài 3: Chọn đáp án đúng?

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*

Đáp án cần chọn là: B


Bài 4: Chọn câu sai. Với đa thức B ≠ 0 ta có?

A.

*
 (với M khác đa thức 0)

B.

*
 (với N là một nhân tử chung, N khác đa thức 0).

C.

*
.

D.

*
 (với M khác đa thức 0).

Hiển thị đáp án

Lời giải

Tính chất cơ bản của phân thức đại số:

+

*
 (M là một đa thức khác 0) nên A đúng.

+

*
 (N là một nhân tử chung, N khác đa thức 0) nên B đúng.

+

*
 nên C đúng.

Đáp án D sai vì

*
.

Đáp án cần chọn là: D


Bài 5: Với điều kiện nào của x thì phân thức  có nghĩa?

A. X ≤ 2

B. X ≠ 1

C. X = 2

D. X ≠ 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:  có nghĩa khi x - 2 ≠ 0 ⇔ x ≠ 2.

Đáp án cần chọn là: D


Bài 6: Với điều kiện nào của x thì phân thức

*
 có nghĩa?

A. X ≠ -4.

B. X ≠ 3.

C. X ≠ 4.

D. X ≠ 2.

Hiển thị đáp án

Bài 9: Để phân thức  có nghĩa thì x thỏa mãn điều kiện nào?

A. X ≠ -1 và x ≠ -3

B. X = 3.

C. X ≠ -1 và x ≠ 3.

D. X ≠ -1.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Phân thức  có nghĩa khi (x + 1)(x - 3) ≠ 0 ⇔ x + 1 ≠ 0 và x - 3 ≠ 0

Nên x ≠ -1 và x ≠ 3.

Đáp án cần chọn là: C


Bài 10: Để phân thức  có nghĩa thì x thỏa mãn điều kiện nào?

A. X ≠ -1 và x ≠ -3

B. X ≠ 1

C. X ≠ -2

D. X Î R

Hiển thị đáp án

Lời giải

Phân thức  có nghĩa khi x2 + 4x + 5 ≠ 0 ⇔ x2 + 4x + 4 + 1 ≠ 0 ⇔ (x + 2)2 + 1 ≠ 0 ⇔ (x + 2)2 ≠ -1 (luôn đúng vì (x + 2)2 ≥ 0 > -1 với mọi x)

Vậy biểu thức đã cho xác định với mọi x Î R.

Đáp án cần chọn là: D


Lời giải

+ Điều kiện: 2x ≠ 0 ⇔ x ≠ 0.

+ Ta có

*
 = 1 ⇒ x2 + 1 = 2x ⇔ x2 - 2x + 1 = 0

⇔ (x - 1)2 = 0 ⇔ x - 1 = 0 ⇔ x = 1 (thỏa mãn)

Vậy x = 1.

Đáp án cần chọn là: A


Lời giải

+ Vì 11 ≠ 0 (luôn đúng) nên phân thức

*
 luôn có nghĩa.

*

Vậy có hai giá trị của x thỏa mãn yêu cầu đề bài: x = 3; x = -3.

Đáp án cần chọn là: B


Bài 14: Giá trị của x để phân thức

*
 có giá trị bằng 0 là?

A. X = 1

B. X = -1

C. X = -1; x = 1

D. X = 0

Hiển thị đáp án

Bài 16: Phân thức nào dưới đây bằng với phân thức

*
 (với điều kiện các phân thức đều có nghĩa)?

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) Đáp án A:

*
 ⇒ A đúng.

+) Đáp án B:

*
 ⇒ B đúng.

+) Đáp án C:

*
 ⇒ C đúng.

Xem thêm: Chữa Mụn Nhọt Có Mủ Bằng Lá Táo Hút Mủ, Vết Thương Hiệu Quả Tại Nhà

+) Đáp án D:

*
 ⇒ D sai.

Đáp án cần chọn là: D


Bài 24: Tìm đa thức P thỏa mãn

*
 (với điều kiện các phân thức có nghĩa)?

A. P = x + y

B. P = 5(x - y)

C. P = 5(y - x)

D. P = x

Hiển thị đáp án

Bài 25: Cho

*
. Khi đó đa thức A là?

A. A = x2 + 2x - 3

B. A = x2 + 2x + 3

C. A = x2 - 2x - 3

D. A = x2 + 2x

Hiển thị đáp án

Bài 26: Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau, hãy tìm đa thức A biết ?