$A cap B = m x in A$ và (x in B m ) hay (x in A cap B Leftrightarrow left{ eginarraylx in A\x in Bendarray ight.)

Ví dụ: Cho tập (A = left 1;4;3 ight,B = left 1;2 ight\) thì (A cap B = left 1 ight\)

2. Phép hợp

(A cup B = left x ight\) hay (x in A cup B Leftrightarrow left< eginarraylx in A\x in Bendarray ight.)

Ví dụ: Cho tập (A = left 1;4;3 ight,B = left 1;2 ight\) thì (A cup B = left 1;2;3;4 ight\)

3. Hiệu của hai tập hợp

(Aackslash B = m x in mA) và (x otin B m ) hay (x in Aackslash B Leftrightarrow left{ eginarraylx in A\x otin Bendarray ight.)
Bạn đang xem: Phép toán trên tập hợp

Ví dụ: Cho tập (A = left 1;4;3 ight,B = left 1;2 ight\) thì (Aackslash B = left 3;4 ight\) và (Backslash A = left 2 ight\)

4. Phần bù

Cho tập (A subset X), khi đó phần bù của (A) trong (X) là (Xackslash A), kí hiệu là (C_XA).

Vậy (C_XA = Xackslash A = m x)

Ví dụ: Cho tập (A = left 1;4;3 ight,B = left 1;3 ight\) thì (C_AB = Aackslash B = left 4 ight\)

*

Mục lục - Toán 10
CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP
Bài 1: Mệnh đề
Bài 2: Mệnh đề chứa biến và áp dụng vào suy luận toán học
Bài 3: Tập hợp
Bài 4: Các phép toán trên tập hợp
Bài 5: Các tập hợp số
Bài 6: Ôn tập chương I
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
Bài 1: Đại cương về hàm số
Bài 2: Hàm số bậc nhất
Bài 3: Hàm số bậc hai
Bài 4: Một số bài toán về đồ thị hàm số bậc nhất
Bài 5: Phương pháp giải các bài toán về hàm số bậc hai
Bài 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1: Đại cương về phương trình
Bài 2: Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn
Bài 3: Phương pháp giải phương trình bậc ba, bậc bốn đặc biệt
Bài 4: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Bài 5: Phương trình chứa căn
Bài 6: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 7: Hệ phương trình có cấu trúc đặc biệt
CHƯƠNG 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1: Bất đẳng thức
Bài 2: Đại cương về bất phương trình
Bài 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 4: Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 6: Dấu của tam thức bậc hai
Bài 7: Bất phương trình bậc hai
CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ
Bài 1: Phương sai và độ lệch chuẩn
CHƯƠNG 6: GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Bài 1: Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn
Bài 2: Góc lượng giác và cung lượng giác
Bài 3: Giá trị lượng giác của một góc (cung) lượng giác
Bài 4: Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt
Bài 5: Một số công thức biến đổi lượng giác
CHƯƠNG 7: VÉC TƠ
Bài 1: Các định nghĩa về véc tơ
Bài 2: Tổng của hai véc tơ
Bài 3: Hiệu của hai véc tơ
Bài 4: Tích của một véc tơ với một số
Bài 5: Hệ trục tọa độ trong mặt phẳng
Bài 6: Biểu thức tọa độ của các phép toán véc tơ
Bài 7: Ôn tập chương Véc tơ
CHƯƠNG 8: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ VÀ ỨNG DỤNG
Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ
Bài 2: Tích vô hướng của hai véc tơ
Bài 3: Biểu thức tọa độ của tích vô hướng
Bài 4: Hệ thức lượng trong tam giác
CHƯƠNG 9: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
Bài 1: Một số khái niệm phương trình đường thẳng
Bài 2: Một số bài toán viết phương trình đường thẳng
Bài 3: Khoảng cách và góc
Bài 4: Phương trình đường tròn
Bài 5: Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn
Bài 6: Elip
Bài 7: Hypebol


Xem thêm: Hà Nội Công Bố Điểm Chuẩn Năm 2019 Ở Hà Nội, Mời Xem Điểm Chuẩn Lớp 10 Tất Cả Các Trường Ở Tp

*

*

Học toán trực tuyến, tìm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.